Vad händer om ett accepterat prisförslag innehåller en felräkning?

2017-10-03 i Avtals ogiltighet
FRÅGA
Hej,Jag vet att det inte finns något specifikt lagrum som täcker köp av tjänster mellan två näringsidkare men undrar ändå om ni kan ge någon form av uttalande kring följande fall:Vi har köpt en tjänst (konferens med boende och mat) från ett annat företag. I den offert vi fick var enbart priser ex moms specificerade. Jag bad därför om att få priserna även ink moms, då vi skulle använda detta som beslutsunderlag för om kostnaden var ok. Jag fick beloppen inkl moms via mail, summerade dessa och mailade tillbaka mitt framräknade totalpris och frågade om det stämde, vilket jag fick till svar att det gjorde. Detta totalpris ink moms skrev vi på offerten innan vi skrev under och skickade tillbaka. Nu hävdar företaget vi köpte tjänsten av att de glömt skriva med en grej i ink-moms-specen och har fakturerat oss ca 15 000 kr till. Kostnaden som de glömt att skriva med i mailet står med i offerten, men de har missat att ta med den i beräkningen när de skrivit upp kostnaderna i mailet. Jag tog för givet att de räknat ihop boende, mat och dryck som helpension i mailet och trodde därför att dryckeskostnaden var inkluderad i helpensionspriset, eftersom dryckespaketet inte var specificerat i mailet. Vad är det då som gäller? Det totalpris ink moms vi kommit överens om i mail och som vi skrev in i offerten (det pris som vi dessutom använt för att besluta oss för att åka till just dem) eller det totalpris ex moms som står i offerten utan vår ändring?Tack på förhand!
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Till att börja med vill jag poängtera att jag inte med 100 % säkerhet kommer att kunna säga hur er överenskommelse ska tolkas. Det beror bland annat på att jag inte har tillgång till samtliga handlingar som är relevanta. Baserat på den information du har uppgett i din fråga kommer jag dock att förklara vad som skulle kunna tala till er fördel respektive er nackdel vid en eventuell domstolsprövning.

Tjänster mellan näringsidkare är inte reglerade i speciallag

Som du redan har konstaterat finns mycket riktigt ingen lag som särskilt reglerar tjänster mellan näringsidkare, utan parterna får fritt avtala om i princip vad som helst. Avtalslagen är dock tillämplig, men den lagen innehåller enbart bestämmelser som är generella för alla avtal och alltså ingen specialreglering av tjänster mellan näringsidkare. Jag återkommer till avtalslagen nedan.

Vilket pris följer av avtalet?

För att avgöra vilket pris som gäller mellan er måste man som sagt tolka ert avtal. För att vara tydlig vill jag klargöra att ett avtal i juridisk mening är en överenskommelse mellan två eller fler parter (eventuella skriftliga handlingar utgör bevis för vad som är avtalat). De två handlingar som är mest intressanta i ert fall är offerten och prisförslaget inkl. moms. De e-mail ni har skickat till varandra är givetvis också relevanta för att avgöra vad ni har kommit överens om.

Offerten visar vilket pris konferensföretaget hade tänkt sig för tjänsten. Eftersom ni inte accepterade konferensföretagets offert direkt, utan begärde förtydliganden och ändringar, måste man dock ta hänsyn till de handlingar ni skickade till varandra därefter. När du begärde att få priset specificerat inkl. moms ligger det nära till hands att säga att detta pris ska gälla istället.

Är man bunden av felskrivningar?

Att konferensföretaget har glömt bort att lägga till en viss kostnad i "inkl. moms"-specifikationen innebär inte att de per automatik kan hänvisa till den ursprungliga offerten där kostnaden står specificerad. Enligt min mening bör ni kunna lita på att företaget har räknat rätt när de gav er ett nytt prisförslag där moms ingick. Eftersom det var detta pris ni till slut accepterade, och som företaget dessutom inrättade sig efter genom att leverera tjänsten till er, är den rimliga utgångspunkten att priset som framgår av "inkl. moms"-specifikationen ska gälla.

Det finns dock undantag. Den som av misstag har gett ett prisförslag ett annat innehåll än åsyftat blir endast bunden av detta prisförslag om mottagaren var i god tro, dvs. varken insåg eller borde ha insett att avsändaren hade räknat fel (32 § avtalslagen). Var prisskillnaden stor och relativt enkel att upptäcka? I så fall kan det tala för att prisförslaget i den ursprungliga offerten är det som gäller (och att ni således är skyldiga att betala ytterligare 15 000 kr). I ert fall har du dock räknat ihop summan och fått denna bekräftad, vilket givetvis talar till er fördel. Utan att veta exakt vilka belopp ni har kommit överens om kan jag dock inte ge ett mer exakt svar än så.

Vad bör ni göra nu?

Mitt råd till er är att bestrida fakturan ni fått med hänvisning till att det avtalade priset framgår av "inkl. moms"-specifikationen. Konferensföretaget blir i så fall tvungna att vända sig till tingsrätten och ansöka om stämning för att ni ska bli tvungna att betala. Detta kan givetvis bli en tidskrävande process, men eftersom tvisten rör mindre än ett halvt prisbasbelopp (22 400 kr) kommer tvisten att handläggas som ett så kallat förenklat tvistemål. Sådana mål innebär mindre risker än vanliga tvistemål eftersom parterna som huvudregel står för sina egna rättegångskostnader.

Du är varmt välkommen att boka en tid med en av våra jurister som kan bedöma era förutsättningar vid en eventuell rättsprocess.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp för er!

Hälsningar,

Viktor Svensson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?