Vad händer om en make undanhåller egendom vid bodelning?

2019-01-22 i Bodelning
FRÅGA
Min man o jag ska skiljas. Min man har skött vår ekonomi o han har mycket aktier. Tyvärr har jag inte varit insatt i detta utan han har fått hålla på med detta. Min fråga är, om han vid en skilsmässa säger att han inte har några aktier hur kan man då ta reda på var han har aktierna och vad de är värda.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Av din fråga framgår det att du och din man ska skiljas, vilket gör att jag i svaret kommer utgå från att ni varit gifta. I sådant fall är äktenskapsbalken (ÄktB) tillämplig. Lagen hittar du här. Det framkommer inte i frågan vad aktierna är för typ av egendom vilket är avgörande för om de ska ingå i en eventuell bodelning. Nedan kommer jag därför att redogöra för två alternativ beroende på om aktierna är enskild egendom eller giftorättsgods. I din fråga aktualiseras även situationen om tillgångar en make eventuellt försöker underhålla, samt åtgärder man kan vidta mot detta. Det kommer jag redogöra för i slutet av varje alternativ.

Ifall aktierna är att anse som giforättsgods:

Utgångspunkten är att var make råder över sin egendom och svarar för sina skulder (1 kap. 3 § ÄktB.) Äktenskapet i sig påverkar inte en makens äganderätt till sin egen egendom. Å andra sidan finns den andre makens giftorättsanspråk i samma egendom som ett latent anspråk på delning av egendomens värde fram tills en bodelning sker. När ett äktenskap tar slut genom äktenskapsskillnad ska en bodelning göras (9 kap. 1 § ÄktB). Vid en bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB) vilket motsatsvis innebär det att enskild egendom inte ska ingå.

Bodelningen ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dagen då talan om äktenskapsskillnad väcktes (9 kap. 2 § 1 st. ÄktB). Tills dess att en bodelning är förrättad har man som make skyldighet att redovisa egendom, och att lämna uppgifter som kan vara av betydelse vid bodelningen (9 kap. 3 § ÄktB). Det brukar beskrivas som att en make har en redovisningsplikt och en upplysningsplikt. Om du skulle misstänka att din make undanhåller dessa aktier vid en bodelning och att ni inte kan komma överens, finns det möjlighet att ansöka hos tingsrätten om en bodelningsförrättare, enligt 17 kap. 1 § ÄktB. Enligt 17 kap. 5 § ÄktB kan en bodelningsförrättare se till att bouppteckningen förrättas, och varje make ska då uppge sina tillgångar och skulder. Om din make i sådant fall inte skulle uppge viss egendom vid ett sådant tillfälle, får domstolen på ansökan av bodelningsförrättaren förelägga och döma ut vite. Av samma lagrum framgår det att en make är skyldig att bekräfta riktigheten av en upprättad bouppteckning med ed framför domstolen, om den andra maken begär det. Domstolen får även för detta ändamål förelägga och döma ut vite.

Ifall aktierna är att anse som enskild egendom:

I 7 kap. 1 § ÄktB sägs att en makens egendom är giftorättsgods så länge den inte är enskild egendom, vilket är huvudregeln. På vilka grunder egendom kan vara enskild anges i 7 kap. 2 § ÄktB.

Enskild egendom behöver inte varit synlig under äktenskapet för den andra maken. Man kan således ha levt i tron om att något är giftorättsgods genom hela äktenskapet för att sedan vid bodelningen bli meddelad om att det finns enskild egendom. Men även den enskilda egendomen omfattas av redovisningsplikten (9 kap. 3 § ÄktB). Redovisningsplikten avser således all makens egendom. Att även enskild egendom omfattas kan få betydelse för till exempel jämkningsreglerna i 12 kap. Således blir samma påföljder som ovan möjliga om du misstänker att han undanhåller egendom, men de kommer inte att ingå i en eventuell bodelning oavsett.

Sammanfattningsvis, om ni inte kommer överens eller om du misstänker att han undanhåller egendom kan du vända dig till en tingsrätt och ansöka om en bodelningsförrättare då han enligt äktenskapsbalken har en plikt att upplysa och redovisa sin egendom vid bodelningen.

Hoppas du fick svar på din fråga

Vänligen

Sofie Falk
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2190)
2019-05-25 Ingår bostad utomlands i bodelningen?
2019-05-25 muntlig bodelning
2019-05-25 bodelning mellan makar
2019-05-24 Vem har rätt att få bostaden efter en skilsmässa?

Alla besvarade frågor (69284)