FrågaAVTALSRÄTTAvtal22/03/2022

Vad händer om en firma säljer ett objekt två gånger, dvs. till två olika personer? Och kan det vara brottsligt?

Hej, Jag fick ett pris på en skoter av en firma. Firman var även i kontakt med mitt finansbolag så allt var klart. Jag meddelade firman att jag skulle komma Fredag den 18 mars och köpas skotern om allt var som firman sagt. Den 17 mars altså idag får jag ett mail att dom sålt skotern till annan kund. Dom har inte talat om att det var fler intressenter på skotern. Är det okej av firman säljaren att göra så?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende är handelsbalken (HB) och lagen om godtrosförvärv av lösöre (GfL). Dock kan redan nu sägas och som svar på din faktiska fråga att firman i egenskap av säljare inte fick agera på det här sättet.

Den civilrättsliga aspekten - Vad gäller vid tvesala (dubbelöverlåtelse)?

Lagregleringen är nästan osannolikt gammal och den grundläggande bestämmelsen återfinns i handelsbalken, vilken i fåtalet delar fortfarande gäller trots att lagstiftningen är från 1734. Och av 1 kap. 5 § HB följer (ordagrant) att "Säljer man tvem ett; gälde skadan åter, (och böte tio daler,) och den behålle godset, som först köpte". Språkbruket är av förklarliga skäl ålderdomligt, men i klartext innebär ovanstående följande utifrån nuvarande praxis. Vid s.k. tvesala, dvs. när samma objekt och i förevarande fall en skoter, har sålts två gånger gäller som huvudregel att den köpare som först träffade ett rättsligt bindande avtal med säljaren har rätt att få objektet.

Utan ingående kunskap om alla för ditt ärende relevanta omständigheter är det naturligtvis svårt att göra en adekvat bedömning. Men baserat på ovanstående kan i vart fall följande anföras. Om skotern redan var såld till den andra personen vid tidpunkten för ditt avtalsslut har denne rätt till skotern. Men skulle motsatsförhållandet gälla har du naturligtvis samma rätt. Från detta finns dock en undantagsregel av vilken framgår att en köpare som i god tro får ett objekt i sin besittning, exempelvis genom att hämta objektet, har rätt att behålla det, 2 § GfL. Det innebär att om den andra personen trodde (var i god tro om) att firman kunde sälja skotern till honom eller henne har vederbörande gjort ett s.k. godtrosförvärv och detta alldeles oavsett om du eventuellt skulle vara den som de facto ingick avtalet först.

Enligt 5 § 1 st. GfL gäller emellertid att den som på grund av någon annans godtrosförvärv eller hävd har förlorat äganderätten till viss egendom har rätt att få tillbaka egendomen mot lösen. I bestämmelsens andra stycke anges vidare att den som vill lösa till sig egendomen ska kräva tillbaka den från innehavaren inom sex månader från det att han fick eller måste antas ha fått kännedom om dennes innehav. Om du ändå vill ha skotern måste du alltså inom sex månader framställa en begäran om lösen, vilket ska göras hos den andra köparen.

I den här delen kan det sammanfattningsvis sägas att om du var först med att träffa köpeavtalet med firman äger du rätten till skotern, men det förutsätter som sagt att den andra personen inte fick besittning till skotern före dig och att denne därutöver var i god tro, dvs. inte kände till (var i ond tro om) att den redan var såld. Om så skulle vara fallet tillerkänns du istället en lösenrätt. Men om den andra personen var före dig kommer du däremot inte att kunna göra anspråk på skotern.

Den straffrättsliga aspekten - Vad gäller?

I brottsbalken (BrB) finns många brott reglerade. Inledningsvis ska framhållas att straffansvar vanligtvis kräver visat uppsåt hos gärningsmannen. I 1 kap. 2 § 1 st. BrB sägs nämligen att en gärning ska, om inte annat är särskilt föreskrivet, anses som brott endast då den begås uppsåtligen (dvs. avsiktligen), vilket i praktiken innebär att förövaren måste befunnit sig i ett medvetet tillstånd. I sammanhanget bör noteras, vilket torde framstå som tämligen självklart givet begreppet "gärningsman", att juridiska personer (t.ex. ett bolag, en förening och andra dylika associationer) inte kan begå brott enligt svensk rätt. Med andra ord kan bara fysiska personer lagföras (straffas) för brott varför fokus, beroende på vad som har hänt, kan behöva riktas mot den person som företrädde firman i samband med ditt köp av skotern. För det kan vara en brottslig gärning begången här.

I 10 kap. 4 § 1 st. BrB sägs nämligen att den som vidtar åtgärd med egendom, som han eller hon har i besittning men till vilken ägande- eller säkerhetsrätt är förbehållen eller tillförsäkrad eller annars tillkommer någon annan, varigenom egendomen frånhänds den andre eller denne på annat sätt berövas sin rätt, döms för olovligt förfogande till böter eller fängelse i högst ett år. Vid grovt brott kan, enligt andra stycket, fängelse i lägst sex månader och högst fyra år utdömas och vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningen har avsett betydande värde eller inneburit synnerligen kännbar skada eller varit av särskilt farlig eller hänsynslös art. Om det inträffade når upp i kraven för grovt brott kan jag dock inte svara på, vilket du säkert förstår. Men mot bakgrund av brottsbeskrivningen ovan kan det ändå finnas anledning att göra en polisanmälan.

Värt att nämna är att du också kan ha rätt till ersättning om du lidit ekonomisk skada till följd av det inträffade, dvs. en rätt till skadestånd. Av 2 kap. 2 § skadeståndslagen följer att den som vållar ren förmögenhetsskada genom brott ska ersätta skadan.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Hittade du inte det du sökte?