Vad händer om det finns slarvfel i äktenskapsförord?

Ett äktenskapslöfte där ett slarvfel kommit in. Kan det åberopas att t.ex persnummret är fel eller fattas en siffra och att löftet inte gäller trots: fullständigt namn. underskrift och vidimering.

samt

Om privata bankkonton är enskild egendom ingår då även värdepapperskonto., kapitalförsäkringar och isk mm. i detta? Dessa är i bred term bankkonton men ej i namnen.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att du undrar om:

ett slarvfel rörande exempelvis personnummer kan leda till att ett äktenskapsförord blir ogiltigt ochvad som omfattas av "privata bankkonton" som gjorts till enskild egendom i äktenskapsförordet

Sammanfattning av svaret på din fråga

Troligen kommer inte det slarvfel som smugit sig in i detta äktenskapsförord påverka dess giltighet. Detta är dock under förutsättning att felet inte påverkar avtalets innehåll.

När det sedan gäller vad som omfattas av "bankkonton" är detta beroende på vad den gemensamma partsviljan var när förordet skrevs. Det faktum att ISK osv. också är bankkonton i mer bred bemärkelse talar dock för att dessa ska vara enskild egendom.

Tyvärr kan jag inte med hundraprocentig säkerhet ställa mig bakom nedanstående svar då jag inte sett äktenskapsförordet.

Är det så att du har vidare frågor angående svaret på din fråga är du välkommen att titta på mitt bakomliggande resonemang nedan eller att kontakta oss igen för vidare rådgivning på info@lawline.se!

Bakomliggande resonemang

När det gäller frågor om äktenskapsförord i Sverige finns det huvudsakliga regelverket samlat i äktenskapsbalken (ÄktB) och avtalslagen (AvtL), detta är också de lagar som i första hand äger tillämpning i ditt ärende.

I andra hand är ett äktenskapsförord i rättslig mening att betrakta som en särskild typ av avtal, av den anledningen ska också avtalsrättsliga principer tillämpas för att besvara dina frågor.

Som du kanske är bekant med innebär äktenskapsförord att viss egendom separeras från den gemensamma egendomen som ska delas upp mellan makar som går genom en skilsmässa enligt ÄktB 7 kap. 1 §, 2 § och 3 §.

1. Felstavningar och slarvfel i äktenskapsförord

Om man i ett vanligt avtal råkat göra ett mindre fel som inte påverkar själva innehållet eller innebörden av avtalet (såsom att glömma en siffra i ett personnummer) bör inte detta föranleda att avtalet per definition blir ogiltigt.

Det finns regler om när avtal blir ogiltiga i AvtL 3 kap. där 32 § framförallt skulle kunna vara relevant i ditt fall. Paragrafen reglerar så kallade "förklaringsfel" vilket kan utgöras av felstavningar.

Förklaringsfel kan utgöra en grund för ogiltighet om detta innebär att avtalet fått ett annat innehåll än vad som har varit avsett. Dock är det inte så att det i ditt fall behöver innebära att äktenskapsförordet är ogiltigt om det av övriga uppgifter (såsom namn, adress eller liknande) framgår klart vilka parter det binder.

2. Vad som omfattas av "bankkonton" i ett äktenskapsförord

Vad som omfattas av "bankkonton" i äktenskapsförordet är också en fråga som måste avgöras med hjälp av avtalsrättsliga regler som finns för att fastställa den gemensamma partsviljan.

Den gemensamma partsviljan är ett juridiskt uttryck som förenklat sett betyder "vad båda personerna ville när de skrev avtalet" och är själva grunden för vad ett avtal faktiskt innebär.

I första hand ska partsviljan utrönas med hjälp av ordalydelsen i avtalet. Men precis som du själv säger verkar inte detta i sig ge ett helt tydligt svar på om ni menade att "bankkonto" skulle omfatta även ISK eller andra aktiekonton. Dock är ju dessa kontotyper i faktisk mening bankkonton och därav talar detta för att de ska utgöra enskild egendom.

Dock kan det vara bra för dig att tänka på vad den gemensamma partsavsikten var när förordet skrevs, finns det något som kan peka på att dessa konton ska separeras eller ingå? Finns det någon korrespondens mellan parterna som kan ge ledtrådar om den gemensamma partsviljan?

Om det exempelvis är så att man under skrivandet av förordet muntligen kommit överens om att ISK osv. inte ska ingå så gäller detta före ordalydelsen i avtalet - förutsatt att det kan bevisas att en sådan muntlig överenskommelse finns.

Einar DahlbergRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”