Vad händer om borgensmannen dör?

Min man avled juni 2021 o hade ett företag där han skrivit på borgen 100 000 kr till banken samt 20 000 kr till Almi. Jag ärvde honom och därmed företaget. Företaget fortsatte sin verksamhet men har nu gått i konkurs. Jag har inte skrivit på ngn borgen. Är jag ändå skyldig att betala borgen?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,


UTREDNING


Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende är ärvdabalken (ÄB) och handelsbalken (HB), vilken för övrigt är från 1734 varför lagtexten inte sällan upplevs som ganska svårförståelig. Flertalet bestämmelser är dessutom obsoleta, dvs. föråldrade, vilket i sin tur innebär att de inte längre tillämpas. Däremot finns det några äldre stadganden i HB som reglerar just borgen och dessa gäller faktiskt fortfarande. Vidare ska sägas att din ärendebeskrivning är ganska kortfattad varför den här utredningen kommer att bli något generell till sin karaktär.


Allmänt om borgen


De grundläggande reglerna om borgen återfinns i 10 kap. HB. Vissa förtydliganden kan vara på sin plats. Det finns två huvudsakliga former av borgensansvar, proprieborgen och enkel borgen. Den förra likställs med uttrycket "att gå i borgen såsom för egen skuld" och innebär att så snart en skuld är förfallen till betalning kan borgenären omedelbart kräva betalning, antingen direkt av gäldenären, dvs. den skuldsatte (gäld = skuld), eller av löftesmannen, dvs. borgensmannen, se 10 kap. 9 § HB. Notera följande: Borgenär = fordringsägare och i det här fallet den person eller den aktör som hade en fordran på din makes bolag, något som icke ska förväxlas med rättsfiguren borgensman, vilken som sagt är en garant/löftesman och således någonting helt annat. Den senare formen, enkel borgen, betyder att borgenären först måste kräva gäldenären på pengar och få dennes eventuella oförmåga att kunna betala fastställd innan han eller hon kan nyttja ett borgensåtagande och gå på borgensmannen. Ansvar som borgensman vid enkel borgen är alltså subsidiärt (sekundärt) i förhållande till gäldenären. I lagtexten används den mycket ålderdomliga formuleringen "det gäldenären ej själv gälda gitter", vilket helt enkelt är ett uttryck för den nyss nämnda regeln om hur enkel borgen fungerar och följer av 10 kap. 8 § HB.


Märk väl att borgen är ett avtal mellan borgenären och borgensmannen, även om gäldenären ofta kan vara den som de facto tar initiativet till att en borgensförbindelse överhuvudtaget kommer till stånd. Det finns dock inga särskilda regler för ingående av borgen, vilket innebär att allmänna avtalsrättsliga principer gäller för avtalsslutet. Mycket förenklat betyder detta också att det i princip råder fullständig avtalsfrihet på det här området varför parterna godtyckligt kan reglera hur det aktuella borgensåtagandet ska se ut. Att borgensmannens ansvar vanligtvis brukar manifesteras i ett skriftligt avtal innebär inte att muntliga överenskommelser inom ramen för ett borgensåtagande blir ogiltiga. Det föreligger inga formkrav för den här typen av avtal, men att upprätta en skriftlig borgensförbindelse är naturligtvis brukligt. Exakt vad som är (var) avtalet mellan borgenären och din make i egenskap av borgensman är dock för mig ovisst.


Den förevarande situationen - Vad gäller?


Av din ärendebeskrivning framgår inte vilken typ av borgensförbindelse din man hade ingått. I 10 kap. 10 § HB sägs, på ålderdomlig svenska, att ”Dör gäldenär; svare då dess arvingar, så långt gods hans räcker, och gälde löftesman det som brister. Dör löftesman, medan han under borgen står; vare då borgenär skyldig, att strax fordra ny borgen av gäldenären: gitter han den skaffa; vare den förra löftesmannens arvingar frie: gitter han ej; söke borgenär betalningen genast ut av gäldenären, och bristen av löftesmannens gods.”

Bestämmelsen ovan anses gälla vid enkel borgen. I lagkommentaren till HB anges att med uttrycket ”löftesmannens arvingar” åsyftas borgensmannens dödsbo och bestämmelsen ger borgenären rätt att begära att ny borgensman inträder istället för den som avlidit. Huruvida så har skett känner jag inte till, men gissningsvis har ingenting av detta ägt rum eftersom du vänder dig till oss. Borgenären är också skyldig att kräva ny borgen av huvudgäldenären och om en ny borgensman inträder blir den avlidne borgensmannens arvingar fria från borgensansvaret. För det fall ny borgen inte kan anskaffas ska borgenären omedelbart utsöka sin fordran hos gäldenären och tömma denne på tillgångarna. Och det kanske möjligen är det som har hänt nu när din makes bolag har försatts i konkurs.


Rör det sig istället om proprieborgen behöver det framhållas att det saknas lagreglering, men i praxis har, vid proprieborgensmannens död, ansvaret ansetts övergå på dennes (din makes) dödsbo, se Högsta domstolens (HD) avgörande NJA 2000 s. 97. Enligt 20 kap. 4 § 1 st. ÄB ska den dödes tillgångar och skulder antecknas sådana de var vid dödsfallet och därvid anges tillgångarnas värde och skuldernas belopp. Det är med andra ord dödsboet som juridisk person (och inte du som efterlevande maka) som ansvarar för att samtliga skulder regleras efter din make, jfr 21 kap. 1 § ÄB. Ett dödsbo företräds naturligtvis av dödsbodelägarna, men dessa kan i grunden inte bli personligen ansvariga för den dödes skulder. Sammanfattningsvis och som svar på din faktiska (och enda) fråga kan därför sägas att du inte torde bli skyldig att infria din makes tidigare borgensåtagande.


Notis: HD styr rättspraxis på straff- och civilrättens område och är den yttersta uttolkaren av all sådan lagstiftning. Genom sina avgöranden skapar domstolen s.k. prejudikat (normerande/vägledande rättsfall), vilka övriga domstolar i lägre instanser (tingsrätter och hovrätter) informellt har att följa.


Avslutande ord och ytterligare rådgivning


Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.


Notera dock att vi på straff- och skatterättens område endast ger viss typ av inledande rådgivning och då inom ramen för vår expresstjänst som du numera har nyttjat. Byrån åtar sig inte några sådana uppdrag fullt ut. I så fall behöver du vända dig till en byrå specialiserad på straff- respektive skatterätt.


Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.


Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Skuld? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo