FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTArvsordning05/12/2016

Vad händer med en makes kvarlåtenskap när denne inte har några arvingar?

Vilka blir efterarvingar till ett barnlöst par där bara den ena har syskon? Tillfaller den syskonlöses del Allmänna arvsfonden eller ärver makans efterarvingar hela boet? Det finns inget testamente och föräldrarna på bägge sidor är döda

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB).

Det finns tre arvsklasser. Den första arvsklassen består av arvlåtarens avkomlingar, vilka kallas bröstarvingar, enligt 2 kap. 1 § ÄB. Den andra arvsklassen består av den avlidnes föräldrar, syskon och syskons avkomlingar, enligt 2 kap. 2 § ÄB. Den tredje och sista arvsklassen består av far- och morföräldrar samt dessas barn d v s den avlidnes mostrar, fastrar, farbröder och morbröder, enligt 2 kap. 3 § ÄB.

Enligt 3 kap. 8 § ÄB så ska, om det vid den efterlevande maken död, endast finns arvsberättigade till en av makarna, de arvingarna ärva allt. Detta innebär att om maken utan syskon inte heller har några arvingar i den tredje arvsklassen så ärver den andra maken den makens kvarlåtenskap också. De som är efterarvingar efter den första maken ärver således hela boet vid den andra makens död.

Hoppas det var svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Hanna RappmannRådgivare