Vad händer med vår egendom om vi gifter oss och vad blir konsekvenserna av ett inbördes testamente vid dödsfall eller skilsmässa?

FRÅGA
Jag och min sambo ska gifta oss. Vi har båda barn sen tidigare. Min dambo äger en fastighet som vi bor i. Hon ägde denna fastighet innan jag flyttade in. Jag äger aktier, fonder och kontanter i ungefär samma storleksordning.Min fråga är vad händer med våra tillgångar efter det att vi har gift oss om någon av oss dör eller vid en eventuell skilsmässa. Vi har inget äktenskapsförord eller testamente.Bör vi skriva inbördes testamenten och vad blir konsekvenserna av detta om äktenskapet upplöses eller om nån av oss dör?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag tolkar din fråga lever du i nuläget med din sambo. Din sambo äger den fastighet ni bor i (och ägde den innan du flyttade in). Själv äger du aktier, fonder och kontanter i ungefär samma storleksordning. Ni har varken testamente eller äktenskapsförord upprättat, varför du undrar vad som händer med era tillgångar efter att ni gift er, i händelse av skilsmässa eller för det fall att någon av er avlider. Du undrar även om ni bör skriva ett inbördes testamente och vad konsekvenserna av ett sådant blir i händelse av skilsmässa eller för det fall att någon av er avlider.

Den ekonomiska skillnaden mellan äktenskap och samboförhållande

Regler om vad som gäller när ett samboförhållande upphör finns i sambolagen. Skillnaderna i förhållande till ett äktenskap är omfattande; i nuläget för det fall att ni skulle upplösa ert samboförhållande ska det endast göras en bodelning om någon av er begär det. I en bodelning mellan sambor ska endast samboegendom ingå. Till samboegendom räknas sambors gemensamma bostad och bohag om egendomen förvärvats för gemensam användning (3 § sambolagen). Det innebär att skulle ni upplösa ert samboförhållande skulle varken bostaden (då din sambo ägde den redan innan samboförhållandet) eller dina tillgångar i form av aktier, fonder och kontanter ingå.

Reglerna om äktenskap finns i Äktenskapsbalken (ÄktB). Enligt äktenskapsbalken råder varje make över sin egendom och svarar för sina skulder (1 kap. 3 § ÄktB). Däremot blir varje makes egendom giftorättsgods. En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Enskild egendom uppkommer bland annat genom att makarna upprättat ett äktenskapsförord därom, eller att en make fått egendom i arv eller gåva, med villkoret att egendomen ska vara makens enskilda (7 kap. 2 § ÄktB). Giftorätten innebär ett latent anspråk på halva värdet i respektive makes egendom vid en framtida bodelning.

I en bodelning ska allt giftorättsgods ingå

När ett äktenskap upplöses ska en bodelning ske (9 kap. 1 § första stycket ÄktB). Ett äktenskap upplöses genom ena makens död eller genom äktenskapsskillnad (1 kap. 5 § ÄktB). Till skillnad från när ett samboförhållande upplöses varvid bodelning är frivillig, är utgångspunkten att sådan ska ske när ett äktenskap upplöses. Undantaget är om makarna endast har enskild egendom och ingen av makarna begär att få överta bostad eller bohag från den andra maken.

I en bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Om ni skiljer er innebär det att såväl fastigheten som de tillgångar du nämner ska ingå. Vid bodelning beräknas först makarnas andelar i boet, innebärande att vardera makens tillgångar läggs samman (jfr 11 kap. 1 § ÄktB). Från det giftorättsgods en make går in med ska vederbörande skulder räknas bort, en s.k. skuldtäckning (11 kap. 2 § ÄktB). Det som återstår av makarnas giftorättsgods, efter skuldtäckningen, ska läggas samman och värdet delas därefter lika mellan makarna. Utgångspunkten är således en likadelning och att makarna ska gå ur äktenskapet med lika stora tillgångar.

Reglerna om bodelning är i princip desamma vid äktenskapsskillnad som vid dödsfall. Om den ena maken har större tillgångar (antingen reella sådana, eller att den andre maken har större skulder), riskerar den mer förmögna maken att få dela med sig av sina tillgångar.

Konsekvenserna av ett inbördes testamente

I ett inbördes testamente kan ni reglera de ekonomiska förhållandena er emellan för det fall att någon av er avlider. Enligt ovan ska en bodelning ske om någon av er avlider. Det den avlidne maken får som sin andel i bodelningen är kvarlåtenskapen som ska fördelas till arvingarna. Närmsta arvingar är den avlidnes barn, s.k. bröstarvingar (2 kap. 1 § Ärvdabalken, ÄB). Efterlevande make kan, om det finns gemensamma barn, ärva den avlidne maken. I ett sådant fall ärver de gemensamma barnen när den efterlevande maken avlider. Barn utom äktenskapet, s.k. särkullbarn, har dock alltid rätt att få ut sitt arv direkt (3 kap. 1 § ÄB). Detta aktualiseras i ert fall då ni inte har några gemensamma barn, men båda har barn utom äktenskapet.

Om exempelvis du skulle avlida och din kvarlåtenskap uppgår till en miljon kronor, har dina barn rätt att ärva det direkt. Om du har två barn ärver de 500.000 kronor var. I ett inbördes testamente kan ni testamentera er kvarlåtenskap till varandra istället. Det är dock inte möjligt att göra bröstarvingar helt arvlösa. Om du skulle testamentera all din kvarlåtenskap till din fru kan dina barn påkalla jämkning av testamentet och har rätt att få ut hälften av det de skulle ärvt, den s.k. laglotten (7 kap. 1 § ÄB). Om vi återigen utgår från att kvarlåtenskapen efter dig skulle uppgå till en miljon kronor och du har två barn, hade barnen haft rätt att ärva 500.000 kronor var. Om du testamenterat bort dina tillgångar till din fru, kan barnen påkalla jämkning och har då rätt till 250.000 kronor var (500.000 kronor / 2). Ett inbördes testamente är således en möjlighet för er att i åtminstone viss utsträckning se till att ni ärver varandra. Skulle ni istället skilja er kommer testamentet inte att aktualiseras. Testamente aktualiseras endast vid dödsfall. Ett testamente en make gjort vari den andra maken är tillförordnad är utan verkan vid pågående skilsmässa eller om äktenskapet upplösts genom skilsmässa (11 kap. 8 § ÄB).

Sammanfattningsvis är skillnaderna mellan ett samboförhållande och äktenskap stora. All egendom, som inte gjorts till enskild, ska ingå i en bodelning. Bodelning ska ske såväl vid skilsmässa som om någon av er avlider. Ett inbördes testamente ger er möjlighet att fördela er kvarlåtenskap för det fall att någon av er avlider. Det är dock inte möjligt att göra era barn helt arvlösa. Utan testamente ärver barn allt efter sina föräldrar. Barn utom äktenskapet har rätt att få ut sitt arv direkt, medan barn inom äktenskapet ärver sin avlidna förälder den dag den efterlevande avlider. Om ni testamenterar all er kvarlåtenskap till varandra i ett inbördes testamente har barnen till den avlidne rätt att påkalla jämkning av testamentet och kan få ut sin laglott, hälften av det hen egentligen skulle ärvt. Testamentet aktualiseras inte om ni skiljer er, om någon av er avlider under pågående skilsmässa eller om någon av er avlider efter att skilsmässan gått igenom.

Om ni vill reglera egendomen er emellan och att viss, eller all, egendom inte ska ingå i en bodelning kan ni upprätta ett äktenskapsförord. Äktenskapsförordet gör att all egendom som är enskild inte ska ingå i en bodelning. Om ni skiljer er innebär det att ni inte behöver dela med er av er egendom till varandra. Ett äktenskapsförord kan dock kombineras med ett inbördes testamente. Äktenskapsförordet aktualiseras om ni skiljer er, medan det inbördes testamentet aktualiseras om någon av er avlider. Om ni vill skapa äktenskapsförord till ett konkurrenskraftigt pris kan jag varmt rekommendera vår avtalstjänst. I tjänsten fyller ni era uppgifter och får efter betalning äktenskapsförordet författat juridiskt korrekt. Vill ni hellre ha mer personlig hjälp kan givetvis en av våra jurister vara behjälpliga med att upprätta såväl äktenskapsförord som inbördes testamente. Om ni är intresserade av detta, eller om något i svaret oklart, är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för ett kostnadsförslag och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?