Vad händer med skulder efter den avlidne och hur löses begravningskostnaderna?

Hej

Är ensam dödsboägare. Min bror efterlämnar lite prylar i bostadsrätten som jag kommer skänka bort. Han hade endast en tillgång och det är bostaden, för övrigt hade bara skulder via kronofogde. Arvskifte kan inte ske förrän bouppteckningen är klar, så frågorna är

1. Vad händer med skulderna ?

2. Hur löses kostnaderna i samband med begravningen ?

3. Finns det något annat och tänka på i min situation ?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

När någon avlider ska det ske en bouppteckning senast tre månader efter dödsfallet (20 kap. 1 § Ärvdabalken, ÄB). I bouppteckningen ska den avlidnes tillgångar och skulder antecknas så som de var vid dödsfallet, genom att ange tillgångarnas värde och skuldernas belopp (20 kap. 4 § första stycket ÄB). Som arvinge kan du inte ärva några skulder av den avlidne, däremot kan skulderna påverka eventuellt kvarvarande arv till dig.

När tillgångarna i dödsboet inte räcker till för att betala både för begravningen och alla den avlidnes räkningar och skulder, finns det inga lagregler som anger vilka skulder som ska prioriteras. Dock brukar begravningskostnader och bouppteckningskostnader anses ha företräde framför andra skulder. Man utgår då analogt från de regler som gäller när ett dödsbo försätts i konkurs (10 § förmånsrättslagen).

I ett första skede bör du meddela eventuella betalningsmottagare att det saknas tillräckligt med pengar i dödsboet och be om uppskov med betalning tills det är klarlagt om det finns tillräckliga tillgångar. Dödsboet får inte betala några skulder förrän en månad efter bouppteckningen om det inte är klart att pengarna räcker till alla skulder (21 kap. 1 § ÄB). Om du vet att tillgångarna inte räcker till skulderna kan du sätta dödsboet i konkurs (2 kap. 3 § konkurslagen, KL). Vid konkurs gäller reglerna om förmånsrätt i förmånsrättslagen, enligt vilken begravnings- och bouppteckningskostnader betalas i första hand. Skulder med någon form av säkerhet, till exempel ett bostadslån med en fastighet eller lägenhet som säkerhet har dock företräde både framför vanliga skulder och begravningskostnader då de har s.k. särskild förmånsrätt.

Om den avlidnes tillgångar inte ens täcker begravningskostnaderna (för det fall att t.ex. all kvarlåtenskap går till en skuld med särskild förmånsrätt enligt ovan) kan du ansöka om ekonomiskt bistånd till begravningen hos socialkontoret i kommunen. Kommunen kan då ge bidrag till en enkel men värdig begravning (ink. dödsannons och gravsten). Avgörande för om bidrag medges är dödsboets tillgångar på dödsdagen och eventuella inkomster därefter. Om dödsboet betalat skulder efter dödsdagen kompenseras det inte av bidraget.

Sammanfattningsvis för att besvara din fråga:

- Du kommer inte att ärva skulderna, däremot ska den avlidnes tillgångar användas för att betala de skulder som finns.
- Gör inledningsvis en uppskattning av tillgångarna för att se om de räcker till begravningskostnaderna. Dessa har i regel företräde.
- Om fordringsägare inte går med på att sätta ner eller avskriva skulder kan dödsboet försättas i konkurs. Om det finns skulder med säkerhet (t.ex. fastighet) har de särskild förmånsrätt och ska betalas i första hand. Finns det inte skulder med särskild förmånsrätt ska begravningskostnader och bouppteckningskostnader betalas i första hand.
- Dödsboet får inte betala några skulder förrän en månad efter bouppteckningen om det inte är klart att pengarna räcker till alla skulder.
- Om tillgångarna inte ens räcker till begravningen går det att ansöka om ekonomiskt bidrag till begravningen hos socialkontoret i kommunen. Kontakta socialkontoret och ansök om bidrag innan du beställer begravningen.

Ibland kan det vara svårt att själv göra en bouppteckning och får med alla tillgångar och skulder. Om du vill ha hjälp i ärendet kan en jurist på Lawlines juristbyrå vara behjälplig med upprättande av sådan. Om du är intresserad av detta är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se för ett kostnadsförslag och vidare kontakt.

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”