Vad händer med en skuld när långivaren avlider?

2019-08-27 i Fordringar
FRÅGA
Min syster och svåger har ett skuldebrev till min mamma där rest skuld är ca 350 000 . Mamma är 88 år gammal , bor i ett hus taxerat värde ca 450 000kr. Min syster är 67 år och min svåger 77 år. Situation 1: Mamma går bort , hur regleras skulden?Situation 2: Jag går bort före mamma, har tre barn som arvingar . Vad händer med deras arv med tanke på skulden?Situation 3: Min syster går bort före mamma , har en son som är arvinge . Vad händer med skulden ?Situation 4: Min svåger går bort innan mammaVad händer med skulden ? Skulden kommer i dags läget inte kunna betalas och jag oroas över att mitt framtida arv blir en del av deras skuld, jag får mindre i arv pga skulden Hur kan man skriva för att förhindra att detta ska ske?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Inom svensk rätt finns det ingen möjlighet att ärva skulder, innebärande att om någon är skuldsatt när vederbörande avlider kan dennes arvingar inte bli betalningsskyldiga om det inte finns tillräckligt med medel i dödsboet. Däremot kan fordringar ärvas, vilket blir aktuellt i detta fallet. En fordran är en tillgång i dödsboet. Som jag tolkar frågeställningen är ni två syskon (du och din syster). Om det finns fler syskon gäller nedanstående resonemang ändå, bara att uppdelningen blir annorlunda.

Om som i situation 1, din mamma avlider först, kommer de som är arvsberättigade (i första hand du) att ärva fordran och har rätt att fortsätta få betalt av din syster och din svåger. Beroende på hur kvarlåtenskapen ser ut efter din mamma brukar det enklaste vara att avräkna fordran som ett förskott på arv och att din syster då erhåller ett mindre arv och du ett större. Din systers arv minskas i sådana fall med skulden. Utgångspunkten, om inte annat avtalats, är att din syster och hennes svåger är solidariskt betalningsansvariga. Om lånet "avbetalas" av din syster genom att hon får ett mindre arv har hon en regressrätt mot sin sambo/make och de får lösa det sinsemellan. Saknas det tillgångar i dödsboet för ett sådant arrangemang kommer dödsbodelägarna (du, om du är enda syskon) att ärva halva fordran (eftersom din syster också är arvsberättigad förfaller halva skulden då hon inte kan ärva en skuld mot sig själv). Finns det i skuldebrevet avtalat att avbetalning ska ske med viss summa per månad ska din syster och svåger fortsätta betala till dig enligt avbetalningsplanen. Finns det ingen avbetalningsplan eller sista datum för när skulden ska betalas har du rätt att begära betalt av hela fordran på en gång (jfr 1 kap. 5 § skuldebrevslagen).

Om som i situation 2, du avlider först, kommer dina tre barn att träda i ditt ställe den dag din mamma avlider (jfr 2 kap. 1 § Ärvdabalken, ÄB). När din mamma då avlider kommer hälften av kvarlåtenskapen att tillfalla din syster, och hälften kommer att fördelas mellan dina tre barn. Resonemanget är således detsamma som ovan. Om fordran ärvs kommer halva att förfalla (din systers del) och halva kommer att ärvas av dina barn med vars en tredjedel.

Avlider din syster först (situation 3) kan inte hennes son ärva skulden (se inledningen ovan). Däremot ska fordran avräknas från hennes dödsbo och betalas om det finns tillgångar. Finns det inte tillräckliga tillgångar kan din mamma vända sig mot din svåger. Eftersom din syster och svåger är solidariskt betalningsansvariga är det möjligt att vända sig mot honom om det inte finns tillräckliga medel i dödsboet. Om svågern avlider först (situation 4) blir situationen densamma. Fordran ska tas från hans tillgångar i dödsboet. Finns det inte tillräckliga tillgångar är din syster istället ansvarig för skulden i och med det solidariska betalningsansvaret.

Tyvärr blir det svårt att skriva något annorlunda för att du ska säkerställa ditt arv. Det ligger inom din mammas rätt att välja om hon vill låna ut pengar, skänka bort pengar eller förbruka pengar. Dock kommer enligt ovan inte skulden att försvinna bara för att din mamma avlider. Skulden kommer att ärvas av de som är arvsberättigade.

Hoppas du fick klarhet i vad som gäller. För det fall att ni behöver hjälp framöver, om någon skulle avlida eller om det blir tvistigt, kan en av våra jurister hjälpa er vidare. I sådana fall är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se för en offert och tidsbokning.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fordringar (703)
2020-08-03 Hur räknar man ut dröjsmålsränta och hur kan man driva in en lönefordran?
2020-07-30 Fick inte lön utbetalad - vad kan jag göra?
2020-07-28 Hur får jag betalt för en skuld när den som lånat pengar undandrar sig?
2020-07-27 Måste man betala en skuld?

Alla besvarade frågor (82582)