FrågaASSOCIATIONSRÄTTFöreningar 03/09/2020

Vad händer då kallelse till stämma i samfällighetsförening är felaktig?

Hej! Jag är medlem i en samfällighet som nu den 6 september ska ha ordinarie stämma. Kallelsen är utskickad men är felaktig. Det finns ingen revisionsberättelse och årssammanställning tillgängligt för medlemmarna, samt förvaltningsberättelsen är ej undertecknad av styrelseledamöterna. Enligt stadgarna ska detta finnas tillgängligt för medlemmarna innan stämman och i samband med kallelsen. Min fråga är, vad blir följden/följderna när kallelsen är felaktig? Avbryter man stämman helt? På denna stämma måste en ny styrelse väljas, tillsätter stämman istället en interimstyrelse som i sin tur kallar till en extra stämma där giltiga beslut kan tas? Vad händer med punkten "ansvarsfrihet till styrelsen" om det blir en extra stämma?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om samfällighetsföreningar finns i Lag om förvaltning av samfälligheter (samfällighetslagen). Denna lag är dock ganska generellt hållen eftersom huvudregeln är att stadgarna ska reglera föreningen.

Felaktig kallelse är ett formellt fel:

Enligt 47 § samfällighetslagen ska kallelse till stämma ske i enlighet med samfällighetens stadgar. Om styrelsen kallar till stämma i strid mot vad som står i stadgarna föreligger ett formellt fel. Då ett formellt fel föreligger kan medlem i föreningen anmäla detta till Länsstyrelsen som i sin tur ska utlysa föreningsstämma på nytt.

Om minst en femtedel av medlemmarna (eller ett mindre tal som kan vara angivet i stadgarna) begär en extra stämma måste styrelsen kalla till en sådan inom en vecka. Extra stämman ska hållas så snart det är möjligt med iakttagande av föreskriven kallelsetid. Om styrelsen inte utlyser extra stämma kan Länsstyrelsen utlysa extra stämma (47 § 3 st. samfällighetslagen).

Stämman kan hållas trots felaktig kallelse om samtliga medlemmar medger detta. Om föreningsstämman hålls utan medgivande från medlemmarna kan besluten som fattas klandras genom talan i mark- och miljödomstolen (53 § samfällighetslagen). Besluten kan då ändras eller upphävas.

Sammanfattningsvis kan ni avbryta stämman helt med motiveringen att ett formellt fel föreligger och anmäla detta till Länsstyrelsen som kommer utlysa ny stämma. Ni kan också begära att extra stämma ska hållas. Slutligen kan ni hålla stämman i sin helhet eller delvis om samtliga medlemmar samtycker till detta.

Vad händer med styrelsen?

Enligt 33 § samfällighetslagen kan Länsstyrelsen förordna syssloman att ensam sköta föreningens angelägenheter och företräda föreningen som styrelse om beslutsför styrelse saknas. Sysslomannens förordnande gäller i sådana fall till dess att beslutför styrelse finns igen. Ni kan även tillsätta en interimstyrelse om era stadgar medger detta och ni kommer överens om detta genom omröstning.

Vad gäller ansvarsfrihet till styrelsen har Högsta domstolen anfört att det inte finns några formella hinder för aktiebolag att pröva frågan om ansvarsfrihet på en extra stämma och att beslut som har fattats på en sådan stämma är bindande för bolaget (NJA 1989 C 100). Detta torde gälla även för samfällighetsföreningar. Ni kan alltså besluta om detta på en extra stämma om ni önskar.

Sammanfattning och handlingsplan:

Sammanfattningsvis är felaktig kallelse ett så kallat formellt fel som innebär att stämman kan ställas in. Du som medlem kan anmäla felet till Länsstyrelsen som kommer utlysa ny stämma. Du kan också, om minst en femtedel av medlemmarna vill detta, ansöka om en extra stämma. Länsstyrelsen kan även förordna en syssloman som kan agera styrelse medan föreningen inte har någon beslutför styrelse. Om ni hellre vill tillsätta en interimstyrelse går detta bra. Slutligen kan ni besluta om ansvarsfrihet både på ordinarie stämma och extra stämma.

Jag rekommenderar att du antingen anmäler felet till Länsstyrelsen och på så sätt får till stånd en ny ordinarie stämma eller meddelar styrelsen att kallelsen är felaktig och att du, om stämman hålls, kommer klandra besluten i domstol. Troligtvis kommer styrelsen då ställa in stämman och ni kan istället ansöka om extra stämma. Medan ni väntar på ny stämma kan ni tillsätta en interimstyrelse om stadgarna medger detta, annars kan ni ansöka om syssloman hos Länsstyrelsen.

Har du fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt via någon av våra tjänster. Önskar du ytterligare hjälp med ditt ärende, eller vill ha stöd och råd från någon av Lawlines professionella jurister kan du kontakta mig för ändamålet på elise.sohlberg@lawline.se.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,
Elise SohlbergRådgivare
Hittade du inte det du sökte?