Vad gör vi om det kommer en faktura till dödsboet som vi tror är påhittad?

2020-03-03 i Fordringar
FRÅGA
Hej! jag har en fråga om fakturering till en person som avlidit. Personen avled i mitten av dec 2019. Begravdes i mitt jan 2020. Bouppteckningen skickas in till Skatteverket i slutet av jan. Den 2/2 kommer helt plötsligt en faktura med belopp som den avlidne anses vara skyldig. Som underlag till fakturan har den som fakturerat lite handskrivna anteckningar utan datum eller verifiering av den avlidne. Vilken rätt har den som fakturerat? Vi har en känsla att det kan vara påhittade kostnader. En av posterna vet vi är en vara som inte ännu är levererad utan ff i den fakturerandes garage. Vi har bestridit fakturan genom att skicka bestridandet rekommenderat. Behöver vi förlikas med denne person?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag tolkar din fråga har ni efter att bouppteckning skickats in mottagit en faktura till dödsboet. Som underlag till fakturan har den som fakturerat uppgett en del handskrivna anteckningar utan datum eller verifiering av den avlidne. Er känsla är att det kan röra sig om påhittade kostnader. Ni vet att en av posterna avser en vara som ännu inte är levererad. Ni har bestridit fakturan genom att skicka ett rekommenderat brev i ärendet. De frågor ni har är dels vilken rätt den har som fakturerat, dels om ni behöver förlikas med vederbörande.

Utgångspunkten är att avtal ska hållas

Utgångspunkten enligt svensk rätt är att ingångna avtal ska hållas. I ert fall innebär det att om den avlidne ingått ett avtal (om t.ex. ett köp) är dödsboet bundet av avtalet och skyldigt att betala. I ert fall är ni däremot inte säkra på om det faktiskt ingåtts ett avtal, eller om fakturan är påhittad av den som fakturerat. I samband med att ni bestridit fakturan har ni gjort gällande att ni inte vill betala den, med anledning av att ni anser att den är felaktig. Den som fakturerat kan nu välja att antingen stämma er till domstol eller att skicka fakturan till inkasso/Kronofogden.

Om ärendet går till inkasso eller Kronofogden

Om den som fakturerat väljer att skicka fakturan till inkasso ska ni, precis som ni gjort till den som ställt ut fakturan, skriftligen bestrida om ni anser att den är felaktig. Seriösa inkassobolag skickar inte en bestriden faktura till Kronofogden. Om så ändock skulle ske, alternativt att den som fakturerat vänder sig direkt till Kronofogden med begäran om ett betalningsföreläggande, ska ni även bestrida i det fallet. Kronofogden tar inte ställning till huruvida en fordran är riktig eller ej. Det Kronofogden gör är att den skickar ut ett brev till dödsboet. Om dödsboet bestrider ansökan om betalningsföreläggande kommer Kronofogden inte att göra mer i ärendet, utan skickar tillbaka den till den som ansökt och vederbörande kan välja att gå vidare till domstol.

Om ärendet går till domstol

Om motparten går vidare till domstol, antingen efter begäran om betalningsföreläggande eller direkt, är det upp till vederbörande att bevisa att det finns ett avtal avseende det hen fakturerat för. I regel läggs bevisbördan på den som påstår något med anledning av att det är enklare att bevisa att ett avtal har ingåtts än det är att bevisa att ett avtal inte har ingåtts. Om motparten på något sätt kan visa att det ingåtts ett avtal utifrån det hen fakturerar för kan det innebära att dödsboet blir betalningsskyldigt.

Det finns aldrig något krav på att förlikas, att förlikas är en frivillig överenskommelse. Det är inte alls ovanligt att parterna väljer att förlikas innan ärendet går till förhandling i domstol. Antingen innan stämningsansökan skickas in, eller vid den muntliga förberedelsen som föregår huvudförhandlingen. Som svar på din fråga innebär det att ni inte måste förlikas. Förlikning är en frivillig överenskommelse som kan vara en idé ibland för att göra båda parter någorlunda nöjda och slippa ta ärendet till domstol. Om ni inte vill förlikas och er motpart väljer att ta ärendet till domstol kommer istället avgörande att vara vad domstolen dömer.

Om något är oklart eller för det fall att det blir tvist och ni önskar hjälp av en av våra jurister som företräder er, är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll