FrågaÖVRIGTÖvrigt12/07/2022

Vad gör man om en produkt avviker från det man beställt?

Ett företag (som visar sig uppträda med olika alias) presenterar en produkt på nätet med bild och text. Den vara som levereras avviker på betydande sätt från den beställda. Produkten går inte att returnera och Klarna efterlyser betalning. Är detta ett bedrägeri som bör polisanmälas?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline. 

Tyvärr förekommer det att företag och privatpersoner lurar till sig försäljningar genom att ljuga för sina kunder. Jag ska gå igenom vad som gäller juridiskt i dessa fall och vad du kan göra om du känner dig lurad. I mitt svar förutsätter jag att du köpt varan för privata ändamål. 

Otillbörlig marknadsföring?

I marknadsföringslagen [MFL] finns det regler kring hur näringsidkare får marknadsföra sina varor och tjänster (1 § MFL). Den som bryter mot lagens bestämmelser riskerar bland annat att ådra sig skadeståndskyldighet, och vissa regler är dessutom avgiftssanktionerade (29 och 37 § MFL). Därutöver kan en näringsidkare ådra sig marknadsföringsförbud och vitesförelägganden (23 och 28 § MFL). Det innebär att den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot ett förbud eller annan regel i marknadsföringslagen kan tvingas betala en särskild marknadsföringsavgift, och dessutom behöva ersätta all ekonomisk skada som andra åsamkats av marknadsföringen.

En av de bestämmelser som är avgiftssanktionerad är den om vilseledande marknadsföring (10 § MFL). Enligt denna regel får det vid marknadsföring av en produkt inte lämnas felaktiga eller vilseledande uppgifter eller framställningar om till exempel produkten eller näringsidkarens verksamhet. Det kan till exempel röra sig om uppgifter kring en produkts art, mängd, kvalitet eller andra utmärkande egenskaper, eller näringsidkarens kvalifikationer, ställning på marknaden, åtaganden, varumärken m.m. Avviker sådana uppgifter från verkligheten, kan näringsidkaren alltså riskera avgifter, skadestånd, förbud och viten. 

Du har rätt att lämna tillbaka varan

En ytterligare följd av att en produkt avviker från vad som utfästs i reklam och liknande, är att den anses vara felaktig i köprättslig mening. En vara ska stämma överens med uppgifter om varans egenskaper och användningsområden som lämnats i marknadsföring eller på annat sätt före köpet (4 kap. 2 §  4 p. konsumentköplagen). En vara ska också i fråga om art, beskrivning, mängd, kvalitet, funktionalitet, kompatibilitet m.m. stämma överens med vad som följer av köpeavtalet (4 kap. 1 § konsumentköplagen). Gör den inte detta är varan att anse som felaktig (4 kap. 5 § konsumentköplagen), vilket ger köparen rätt till avhjälpande, omleverans, prisavdrag, skadestånd och i vissa fall hävning (5 kap. 1 § konsumentköplagen).

Eftersom avhjälpande eller omleverans inte torde vara aktuellt i ditt fall har du rätt till ett prisavdrag som svarar mot felet eller, om felet är betydande, hävning av köpet (d.v.s. full återbetalning och returnering) (5 kap. 8 § konsumentköplagen). Konsumentköplagens regler är för kännedom tvingande till din fördel, vilket innebär att säljaren kan inte vägra dig prisavdrag/hävning med hänvisning till köpevillkor eller dylikt (1 kap. 10 § konsumentköplagen). 

Kan det vara bedrägeri?

Vid grova fall av vilseledande marknadsföring/försäljning kan säljarens agerande vara brottsligt. Det hör däremot till allvarliga extremfall. Överdrivet lovprisande av varor genom till exempel vilseledande framställningar/uttalanden, som leder till dåliga affärer, har bäst ansetts kunna lösas genom marknadsförings-och konsumentköplagens bestämmelser, och inte genom att åtala säljaren för brott. Om vilseledandet däremot är uppenbart och väsentligt kan vilseledande marknadsföring/försäljning vara straffbart som bedrägeri. 

Ett bedrägeri innebär (i normalfallet) att någon genom vilseledande förmår en annan person till handling eller underlåtenhet, som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledde (eller någon annan i den vilseleddes ställe) (9 kap. 1 § 1 st. Brottsbalken). Att lura någon till att köpa en vara (genom falsk marknadsföring), och därmed erhålla en betalning från köparen som man aldrig skulle fått utan ett vilseledande, kan agerandet vara att anse som ett bedrägeri. Som sagt är det dock bara i sällsynta undantagsfall som just vilseledande marknadsföring kan leda till en fällande dom för bedrägeri. Utan ytterligare information än den som framgår i din fråga kan jag inte göra någon bedömning om hur det förhåller sig i ditt fall.

Sammanfattning - vad kan/bör du göra?

I första hand är min rekommendation till dig att göra en reklamation till säljaren, och meddela denne om att du vill häva köpet. Om du vill ha hjälp med reklamationen, eller om säljaren skulle invända mot den, kan du få juridisk hjälp via följande länk: https://lawline.se/boka. 

Om du vill anmäla säljarens marknadsföring kan du vända dig till konsumentverket och/eller reklamombudsmannen. Konsumentverkets sida för anmälning hittar du här: https://www.konsumentverket.se/for-konsument/anmal-till-konsumentverket/. Reklamombudsmannens motsvarande sida finns här: https://reklamombudsmannen.org/anmal/. Om du anser att ett brott har begåtts kan du även polisanmäla säljaren på närmsta polisstation, eller via telefonnummer 114 14.  

Med vänlig hälsning,

Ludwig KarlssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”