Vad gör jag när jag blivit utsatt för kreditkortsbedrägeri?

Mitt betalkort (AMEX) har debiterats drygt 50 000 kr på en hotellbar i Gdansk.

Jag vet inte hur detta har skett, men tror att någon anställd kommit över mitt kort och tidigare noterat pin-koden.

Jag anser att det är en obehörig transaktion "som genomförs utan samtycke från kontohavaren eller någon annan som enligt kontoavtalet är behörig att använda betalningsinstrumentet" (Lag om obehöriga transaktioner med betalningsinstrument 23 juni 2010).

AMEX hävdar, att eftersom mitt kort använts och korrekt pin använts är det bevis för att jag knappat in den och således är det inte en obehörig transaktion.

I detta fall gäller omvänd bevisföring, d v s det är upp till mig att visa att "jag är oskyldig" d v s att debiteringen varit obehörig.

Det kan jag inte eftersom jag inte märkte när det skedde, men vad innebär det att i lagens förarbeten (SOU 2005:108) konstateras:

"Inknappning av korrekt PIN-kod bevisar dock inte att det är kortinnehavaren själv som har genomfört transaktionen. Olika alternativ till PIN-kod har därför diskuterats, främst s.k. biometriska metoder. Som exempel kan nämnas automatiserad identifiering av röst, ögonkaraktär eller fingeravtryck. Ingen av dessa metoder har hittills visat sig vara förenad med tillräckligt hög säkerhetsnivå." (3.6.2)

Här hävdas ju motsatsen, d v s att inknappning av korrekt PIN-kod inte bevisar att det är kortinnehavaren själv som har genomfört transaktionen.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Bestämmelserna om obehöriga transaktioner fanns tidigare i lagen om obehöriga transaktioner med betalningsinstrument, men infördes år 2018 i 5 a kap. lagen om betaltjänster. Införandet medförde vissa ändringar av reglerna och genomförde till viss del EU:s betaltjänstdirektiv. Reglerna påminner dock i mångt och mycket fortfarande om de gamla reglerna; förarbetena till de nya lagbestämmelserna hänvisar i stort till äldre förarbeten. Likaledes torde äldre praxis till stor del fortfarande vara tillämplig.

Det som är avgörande i ditt fall är bevisbördeplaceringen och huruvida den är omvänd eller ej. Enligt praxis vid påstående om obehörig transaktion har betaltjänstleverantören, i detta fall Amex, bevisbördan för att transaktionen har godkänts, registrerats korrekt, kontoförts och inte påverkats av ett tekniskt fel eller någon annan bristfällighet. Bevisbördekravet överensstämmer såväl med äldre förarbeten som betaltjänstdirektivet (jfr art 72.1 Betaltjänstdirektivet 2015/2366). För dig innebär det att Amex i första hand har bevisbördan för att betalningen gått rätt till. Den som påstår att en transaktion skett obehörigen (du) har bevisbördan för att så skett. Enligt äldre praxis krävs det att det presenteras bevisning som i vart fall gör det antagligt att transaktionen varit obehörig, vilket är ett ganska lågt ställt krav. Enligt betaltjänstdirektivet som bestämmelserna bygger på ska det, om en betaltjänstanvändare nekar till att ha auktoriserat en genomförd betalningstransaktion inte nödvändigtvis räcka som bevis att betalaren auktoriserat betalningstransaktionen eller att betalaren handlat bedrägligt. Betaltjänstleverantören ska i ett sådant fall lägga fram styrkande handlingar för att bevisa bedrägeri eller grov vårdslöshet från betaltjänstanvändarens sida (jfr art 72.2 Betaltjänstdirektivet).

Exakt vilken bevisning Amex har att åberopa till att styrka att det inte skett ett bedrägeri (utan snarare att du begått ett bedrägeri eller varit grov vårdslös) vet jag dessvärre inte utifrån beskrivningen av din fråga.

Sammanfattning och råd

I ditt fall rör det sig om vem som ska bevisa och vad som ska bevisas. Initialt har Amex att bevisa att transaktionen verkligen ägt rum och att den skett korrekt och inte påverkats av något tekniskt fel. Du ska sedan göra det antagligt att transaktionen varit obehörig. Enligt betaltjänstdirektivet ska Amex då lägga fram styrkande handlingar för att bevisa antingen att du begått ett bedrägeri eller att du förfarit grovt vårdslöst. I ditt fall vet jag inte vilken eventuell bevisning Amex har att åberopa.

I förarbetena till den äldre lagen som du hänvisar till är det riktigt att det står som du citerat. Förarbeten är dock ingen bindande rättskälla, utan något som kan användas för hur lagen ska tolkas. Det kan således eventuellt användas för att argumentera till din fördel. Dock torde det i ditt fall vara avgörande om Amex kan lägga fram styrkande bevisning för att du handlat bedrägligt eller åtminstone grovt vårdslöst. Någon närmre utredning går tyvärr inte att göra utan närmre insyn i ditt ärende och vilken bevisning Amex hänvisar till.

Min rekommendation är att du om du är privatperson lämnar in en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Beslut från ARN är inte bindande, dock brukar seriösa företag följa vad ARN rekommenderar. Om det inte är aktuellt, antingen för att du är näringsidkare eller för att du inte vill vänta på handläggningstiden blir det i slutändan att avgöra ärendet i domstol. Är ditt kort ett kreditkort så du fått en faktura på beloppet kan du välja att bestrida fakturan från Amex (och sedan från eventuellt inkassobolag). Då kan Amex välja att stämma dig till domstol för att få betalt. Har pengarna dragits från ditt konto får du istället utfärda en stämning mot Amex för att i domstol eventuellt få rätt. Om du överväger att ärendet ska gå till domstol är min rekommendation att du konsulterar en jurist på Lawlines juritsbyrå. Juristen kan dels gå igenom ditt ärende närmre, dels rekommendera dig om det är värt att gå till domstol eller ej. Givetvis kan juristen även föra din talan i domstol.

Är du intresserad av kontakt med en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se för en offert och vidare kontakt.

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”