Vad gäller vid körkort och misstanke om demens?

2019-05-07 i Trafik och körkort
FRÅGA
Hej! Min särbo har en dotter som ljugit till doktorn att hennes far(min särbo) är en olämplig förare.Jag vet att det är en lögn,helt taget l luften.Jag åker regelbundet med honom och han är den bästa förare jag känner.För ett tag sedan föll han bara ihop och då blev han hjärnröntgad,vilket inte visade ngt onormalt.Detta berättade han för sina barn.Dottern konstaterade att 'han var tvungen att utredas'.Hon följde med till doktorn ett besök,som hon på eget bevåg ordnat.Väl hos doktorn förklarade hon vilken olämplig förare han var(fast hon ofta ringer och ber honom att köra sina barnbarn för att hon ej hinner).Dessutom påstod hon att han hade alkohokproblem och behövde demenskollas.Detta har resulterat i att en arbetsterapeut kopplats in.En kvinna kom hem till honom ihop med hans dotter,för att kolla hans tillräknelighet,en demenstest.Hur den gick vet jag ej.Nu har har fått papper om att han måste genomgå en uppkörning för 900 kr,som han måste bekosta själv.En övningskörning,där två personer kommer sitta med vid bilturen för att bedöma hans förmåga att köra bil.Allt detta sköts via hans dotter,som visst snackat in sig riktigt,verkar trovärdig.Nu ska han gå igenom fler munnestester och prov.Han har sagt att han ej vill,till testledaren.Hon svarar gör du ej som vi säger drar vi in körkortet direkt.Jag är 22 år yngre än min sambo.Jag kan garantera att hans minne ej blivit sämre,sedan vi träffades för 6 år sedan.Han har ej sämre minne,än andra i hans ålder,77 år.ÄR DETTA OK!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

I mitt svar till dig kommer jag främst att fokusera på huruvida Transportstyrelsen har befogenhet att begära att din särbo gör en "ny" uppkörning i vilken hans körning bedöms. Även om du är av uppfattningen att hans dotter ljuger och att han enligt dig är en bra förare, blir båda din och dotterns bedömningar subjektiva. I din särbos fall verkar det ha gjorts en läkarbedömning som åtminstone ger viss anledning att anta att det föreligger en demenssjukdom. Rent juridiskt har hans dotter således inte gjort något fel.

Krav för körkort enligt körkortslagen

För innehav av körkort krävs att körkortshavaren är lämplig med hänsyn till vederbörandes personliga förhållanden, inte är opålitlig i nykterhetshänseende, har tillfredställande syn och uppfyller de medicinska krav som är nödvändiga med hänsyn till trafiksäkerheten (3 kap. 2 § andra och tredje stycket körkortslagen, KörkL). Innehavaren av körkort är skyldig att genomgå läkarundersökning, blodprovstagning eller annan liknande undersökning som behövs för att kunna uppvisa att kraven uppfylls (3 kap. 3 § KörkL). Körkortet ska återkallas bland annat om körkortshavarens förutsättningar för att köra ett körkortspliktigt fordon är så väsentligt begränsade genom sjukdom, skada eller dylikt att vederbörande inte längre bör ha körkort. Körkortet ska även återkallas om körkortshavaren inte följer ett föreläggande att ge in läkarintyg eller bevis om godkänt förarprov (5 kap. 3 § p.7-8 KörkL).

Bestämmelser vid misstanke om demens

I 10 kap. Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska krav för innehav av körkort m.m. (TSFS 2010:125) framkommer närmre vilka krav som får lov att ställas vid misstanke om demenssjukdom.

Demens utgör som utgångspunkt ett hinder för innehav av körkort. Vid lindrigare demens kan dock innehav av bland annat körkort för personbil medges (3 § TSFS 2010:125). I de allmänna råden till bestämmelsen anges att demens bör anses som lindrig om patienten, trots påtagligt försämrad förmåga till aktivt yrkesarbete och sociala aktiviteter, ändå har förmågan att föra ett självständigt liv med ett förhållandevis intakt omdöme. Demens anses föreligga om diagnosen har ställts utifrån vedertagen medicinsk praxis eller om det utifrån tillgänglig information kan bedömas att kriterierna för sådan diagnos är uppfyllda (4 § TSFS 2010:125). Vid lindrig demens ska körkortet villkoras med att läkarintyg ska lämnas in och frågan om fortsatt innehav ska göras med intervall som bedöms lämpligt i varje enskilt fall (6 § TSFS 2010:125). Bestämmelsen innebär att för innehav av körkort vid lindrig demens läggs det in ett villkor om att läkarundersökning ska ske vid jämna mellanrum och läkarintyg därefter sändas till Transportstyrelsen. För det fall att patienten försämras kan det då innebära att körkortet återkallas i ett senare skede, efter en ny bedömning.

Undersökningen av patienten ska göras av en neuropsykolog, annan legitimerad psykolog eller legitimerad arbetsterapeut med god kunskap inom demensområdet (7 § TSFS 2010:125). Bedömningen ska i första hand göras utifrån en medicinsk undersökning. I de fall där bedömningen av den medicinska undersökningen ger ett resultat i ett svårbedömt gränsområde bör ett körtest göras. Oavsett resultatet av testet ska en helhetsbedömning av utredningsresultaten göras (8 § TSFS 2010:125).

I din särbos fall innebär det sannolikt att det finns en misstanke om att han lider av en demenssjukdom. Däremot verkar hans resultat vara i det som beskrivs som "ett svårbedömt gränsområde". Det kan innebära att det finns sådant som talar för att han lider av en demenssjukdom och det som talar emot. Transportstyrelsen har enligt dess föreskrifter rätt att begära att han i ett sådant fall genomgår ett körprov i vilket han bedöms. Bedömningen av utredningen om hans lämplighet att inneha körkort görs inte endast utifrån hur det går på körkortsprovet; det kommer att göras en helhetsbedömning i vilket såväl körprovet som övrig utredning beaktas.

Din särbo har enligt körkortslagens bestämmelser en skyldighet att genomgå läkarundersökning och även att göra körprovet. Om han inte gör körprovet har Transportstyrelsen rätt att återkalla körkortet redan nu, varför min rekommendation är att han deltar i körprovet och anvisade läkarundersökningar. Om Transportstyrelsen efter utredning beslutar om återkallelse av körkortet, alternativt att myndigheten beslutar att körkortet ska villkoras med läkarintyg och undersökning med jämna mellanrum, går beslutet att överklaga. I ett första skede kommer din särbo i sådana fall få ett brev avseende vilken åtgärd Transportstyrelsen överväger, till vilken han får yttra sig innan beslutet tas. Blir han inte nöjd med beslutet går det att överklaga beslutet till allmän förvaltningsdomstol för prövning. Om ni behöver hjälp med sådan överklagan kan en jurist på Lawlines juristbyrå hjälpa er. Är ni intresserade av detta är du/ni varmt välkomna att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se för kostnadsförslag och tidsbokning.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll