FrågaKÖPRÄTTÖvrigt11/08/2022

Vad gäller vid fel i varan enligt köplagen?

Den 9/5-22 köpte vi en bil av en bilfirma i Karlstad, men vi bor själva på annan ort. Men eftersom bilen var en familjen skrev vi istället. Vi kunde aldrig tro att detta skulle innebära. Samma vecka som vi köpte bilen började den varna för låg oljenivå. Vi fyllde på med olja, men det började varna igen bara dagarna efter. Den 8 juni kontaktade dottern bilfirman via mejl eftersom motorlampan hade börjat lysa. Då hade vi fyllt på sammanlagt ca 2 liter motorolja. Svaret från bilfirman var: ”Vad vi kan se så har bilen bytt ägare. Garantier följer tyvärr inte med nästa ägare." Den 28e juni lämnades bilen till en lokal bilverkstad för felsökning. De fick fram 44 olika felkoder, bland annat lågt oljetryck. Verkstaden ansåg att vi skulle kontakta bilfirman, eftersom de borde stå för reparationen när det har gått så kort tid efter köpet. Vi gjorde så, men de fortsätter att hävda att de inte längre har något ansvar för bilen. Vi har läst att konsumentköplagen säger att ett fel som uppstår under de första sex månaderna automatiskt ska ses som fel som företaget ska åtgärda, samt även att garantin (som bilfirman hänvisar till) inte spelar någon roll då konsumentköplagen gäller oavsett eventuella kontraktsförhållanden. Vi har även hört att ett fel följer varan, dvs. bilen, och inte ägaren. Då ska det ju inte spela någon roll vem som äger bilen nu. Är det vi eller bilfirman som har rätt?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline, 

UTREDNING

Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende är konsumentköplagen (KKL) och köplagen (KöpL). Delar av din ärendebeskrivning verkar ha fallit bort (se framförallt de första meningarna), vilket naturligtvis försvarar hanteringen något. Men när det gäller garantier kan i vart fall följande anföras. 

I 4 kap. 21 § 1 st. KKL sägs att en vara är felaktig om näringsidkaren eller någon annan för näringsidkarens räkning genom en garanti eller liknande utfästelse har åtagit sig att under en viss tid svara för varan eller en del av varan eller för en egenskap hos varan, och varan under den angivna tiden försämras i det avseende som utfästelsen omfattar. Vidare anges i 4 kap. 22 § 1 st. KKL att konsumenten har rätt att vända sig mot den som har lämnat en garanti eller liknande utfästelse i enlighet med vad som följer av garantin eller utfästelsen. 

Till skillnad från reklamationsrätten, vilken för övrigt är lagstadgad, är en garanti således ett frivilligt åtagande från näringsidkaren varför näringsidkaren också är den som ensidigt bestämmer villkoren för den lämnade garantin. Reklamationsrätten däremot och de felpåföljder som kan göras gällande av en konsument med stöd av 5 kap. KKL träffar just konsumenten och ingen annan. Om en vara, i förevarande fall en bil, överlåts från en fysisk person, dvs. en konsument, till en annan fysisk person blir köplagens (ej konsumentköplagen) regler tillämpliga varför eventuella ersättningsanspråk i så fall ska riktas mot säljaren, alltså den tidigare ägaren av bilen. Och skulle överlåtelsen istället ha skett genom en gåva är det givaren som ska kravställas. 

Det ska dock noteras att Högsta domstolen (HD) i ett rättsfall faktiskt tillerkände en andrahandsköpare av fast egendom reklamationsrätt, dvs. denne tilläts att överta reklamationsrätten i tidigare led, se avgörandet NJA 2015 s. 1040. Huruvida domen kan appliceras på den nu uppkomna situationen gällande överlåtelse av lös egendom (en bil) låter jag dock vara osagt i skrivande stund. Men resonemangen som HD för fram i domskälen är i varje fall intressanta och öppnar möjligen upp för viss juridisk kreativitet. 

När det gäller felbedömningen enligt köplagen kan följande sägas. Enligt 17 § 1 st. KöpL gäller att varan i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning ska stämma överens med vad som följer av avtalet. I lagparagrafens tredje stycke sägs att om varan avviker från vad som föreskrivs i första stycket eller i något annat avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta är varan att anse som felaktig. Det föreligger ingen generell undersökningsplikt för köparen vid förvärv av lös egendom enligt köplagen. Men som köpare får man ändå inte såsom fel åberopa sådant som man måste antas ha känt till vid köpet, 20 § 1 st. KöpL. Och om bilen skulle ha undersökts före köpet eller om köparen utan godtagbar anledning underlåtit att följa säljarens uppmaning att undersöka den, får man inte såsom fel åberopa vad man borde ha märkt vid undersökningen, om inte säljaren har handlat i strid mot tro och heder. Men vid konstaterat fel kan köparen göra gällande vissa felpåföljder, 30 § KöpL, och i det här fallet torde ett prisavdrag vara den mest rimliga och lämpliga lösningen, se 37-38 §§ KöpL

Men som svar på din faktiska fråga och utifrån den information som finns tillgänglig i nuläget bedömer jag dessvärre att bilfirman har rätt. Om bilen har bytt ägare är det inte längre konsumentköplagens bestämmelser som ska tillämpas. 

Notis: HD styr rättspraxis på det här området och är den yttersta uttolkaren av all sådan lagstiftning. Genom sina avgöranden skapar domstolen s.k. prejudikat (normerande/vägledande rättsfall), vilka övriga domstolar i lägre instanser (tingsrätter och hovrätter) informellt har att följa.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Utan ingående kunskap om alla för ditt ärende relevanta omständigheter är det svårt att göra en adekvat bedömning. Jag har därför ett förslag. Vänligen kolla det mail som gick ut till dig för en liten stund sedan. 

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”