Vad gäller vid fel i vara - Hundköp?

2020-07-13 i KÖPRÄTT
FRÅGA
Hej kan jag kräva tillbaka köpeskillingen av en uppfödare vid köp av hundvalp som har en ärftlig sjukdom?Och hur i så fall går jag tillväga?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För att besvara din fråga kommer jag redogöra för vilken lag som är tillämplig och i vilka sammanhang du har rätt att kräva åter köpeskillingen enligt den lagen. Dessutom kommer jag redogöra för hur du kan framställa ditt anspråk gentemot uppfödaren.

Din fråga regleras antingen i konsumentköplagen (kkl) alt. Köplagen (köpl).

Inledningsvis kan jag nämna att en hund är att betrakta som lös sak (varor) inom juridiken, så i de fall jag hänvisar till "varan" så menar jag hunden.

Vilken lag är tillämplig?

Denna fråga är avhängig på om uppfödaren anses bedriva yrkesmässig försäljning av valpar eller inte. Jag utgår från att du handlar i egenskap av konsument dvs du ska ha hunden som sällskapsdjur. Kravet på att säljaren har handlat i egenskap av näringsidkare handlar i stort sätt om säljaren livnär sig eller på annat vis får anses sälja valpar med viss kontinuitet och i allmänhet anses bedriva näringsverksamhet. Min utgångspunkt är att det rör sig om en näringsidkare. Således är konsumentköplagen tillämplig (1 § kkl).

I annat fall är det köplagen som är tillämplig (1 § köpl). Jag kommer redogöra för skillnaderna i dessa två lagar. Den absolut största skillnaden är att det råder s.k avtalsfrihet inom köplagens ramar vilket innebär att ni är fria att komma överens om praktiskt taget vad som helst angående köpet. Det finns alltså brett utrymme för säljaren att friskriva sig från vissa fel alternativt begränsa sitt ansvar ( 3 § köpl). I de fall ni inte kommit överens om något särskilt gäller köplagen.

När kan du kräva pengarna tillbaka?

För att du ska kunna reklamera ditt köp och i slutändan få dina pengar tillbaka krävs att det är fel i vara. Begreppet fel i vara är i stort sätt detsamma för köpl och kkl, framförallt i det som skulle anses utgöra fel i ditt fall (16 § kkl och 17 § köpl). Det som skiljer sig väsentligt åt i det två lagarna är hur noggrann du behöver vara innan köpet, det vill säga undersökningsplikten.

Vad innebär att du behöver undersöka varan innan köpet?

Alla som köper en produkt, oavsett i vilken lag vi tillämpar, måste undersöka varan innan köpet. Man får inte påkalla några fel som man bort upptäckt innan man köpte produkten (jfr 20 § kkl och 21 § köpl). Om köpl är tillämplig så är undersökningsplikten betydligt mer långtgående innan köpet. I ditt fall kan jag tänka mig att det rör sig om att undersöka eventuella stamtavlor, undersöka arvsanlag etc.

Om det är så att du fått särskilda garantier eller andra utfästelser kring just dessa omständigheter finns det anledning att säga att varan är felaktig på den grund att den avvek från garanti eller annan utfästelse (21 § kkl och 21 § andra stycket köpl). Vid garantier och särskilda utfästelser sänks kravet på undersökning om du haft anledning att förlita dig på uppgiften.

Vad utgör fel i vara?

Om en vara avviker från avtalet eller får anses vara bristfällig i förhållande till varor av samma slag är den felaktig (16 § kkl och 17 § köpl). I ditt fall kan jag inte utreda vad som får anses avtalat mellan er, därav kan jag enbart översiktligt redogöra för när en vara anses felaktig.

En hund som har en ärftlig sjukdom bör betraktas som felaktig då ärftliga sjukdomar bör vara känt av uppfödaren och därav ska säljaren upplysa om det finns risk för ärftliga sjukdomar. Det följer av undersökningsplikten att du ska begära relevanta upplysningar om hunden för att dessutom själv kunna göra en bedömning. Bedömningen om hunden får anses felaktig får avgöras i förhållande till vad det är för typ av sjukdom samt vilken information som framgått vid köpet.

Vilka påföljder kan aktualiseras vid fel i vara?

Enligt kkl kan du häva köpet om felet är av väsentlig betydelse för dig ( 29 § kkl). Min utgångspunkt är att omständigheter är av väsentlig betydelse för dig och möjlighet till omleverans eller avhjälpande är uteslutna. Om det är så att säljaren däremot har möjlighet att ersätta dig med en "felfri" valp är du skyldig att godta en ersättare om inte det medför väsentlig olägenhet för dig (26 § 2 st kkl). Vad som kan utgöra väsentlig olägenhet är relativt fritt, men det kan vara att du inte litar på uppfödaren eller av annan anledning inte vill eller kan göra affärer med den uppfödaren mer.

Om köplagen är tillämplig krävs att felet är av väsentlig betydelse för dig samt att säljaren insett eller bort inse detta ( 25 § köpl). Min bedömning är att vilken säljare som helst bör inse att denna typen av fel är av väsentlig betydelse för köparen. Här råder alltså inga oklarheter.

När du häver ett köp ska köpeskillingen återgå samt ska du återlämna hunden (43 § kkl och 64 § köpl). Du kan även i vissa fall yrka om skadestånd för vissa utgifter som tillkommit pga att varan varit felaktig exempelvis veterinärbesök för att konstatera sjukdom (40 § köpl och 30 § kkl).

Vad är viktigast av allt?

Det är av central vikt att du reklamerar ditt fel hos säljaren så fort så möjligt. Gärna skriftligen (23 § kkl och 32 § köpl).

Hur kan du framställa ditt anspråk mot säljaren?

Lämpligen kontaktar du säljaren och försöker lösa situationen tillsammans med säljaren. Om det visar sig vara besvärligt är det rimligt att skicka in skriftligt underlag till varför du vill häva köpet och vad dina anspråk är. Svarar inte säljaren på detta kan det vara relevant att kontakta en jurist och driva saken i officiella forum. Ofta sker det genom en stämningsansökan som sedan renderar i en förlikning eller rättsprocess.

Slutsats

Utifrån din information kan jag inte lämna något konkret svar, det hela blir avhängigt på vilken lag som är tillämplig samt vad ni kommit överens om vid försäljningstillfället. Min bedömning lutar något mer åt det hållet att varan är felaktig och att du har fog för att häva ditt köp och återfå dina pengar.

Om du önskar få ytterligare hjälp i ditt ärende är du varmt välkommen att kontakta någon av våra verksamma jurister här: https://lawline.se/boka

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André Blomquist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (867)
2021-02-28 Får företag kräva vaccinationsstatus för Covid-19?
2021-02-28 Förlorat brev i posten - vem ansvarar?
2021-02-16 Vad gör man om man blivit lurad av ett utländsk e-handel företag?
2021-02-14 Vem äger bilen?

Alla besvarade frågor (89848)