Vad gäller vid en uppsägning och vem bestämmer över semesterledighetens förläggning?

FRÅGA
HejJag undrar om jag kan stämma min arbetsgivare fick ett mail enligt nedan utan någon förvarning eller förhandlingJag har en fast heltids anställning med fast lön om 25000kr/månadMail 1Datum: ons 12 maj 2021 kl. 10:09Jag vill börja med att tacka dig för din insatts hos Beautitude AB som Restaurang Serverings Ansvarig. Tyvärr måste jag meddela att denna roll inte kräver en arbetstid på 100 procent och vi säger härmed upp denna anställning med sista arbetsdag den 2021-05-31.I samband med denna uppsägning vill vi erbjuda dig en annan anställningsform. Den anställningsform vi kan erbjuda dig istället för den befintliga är en timanställning med en arbetstid på cirka 75 procent. Ersättning för arbetat tid kommer att uppgå till 156,25 SEK per arbetat timme och första arbetsdagen kommer att vara den 2021-06-01.Schema som avser den nya anställningen kan du hitta på personalkollen.Vi vill tacka dig för din tid som anställd hos Beautitude AB och hoppas att vi kan fortsätta arbeta tillsammans med den nya anställningsformen som vi erbjuder dig.Mail 2Datum: ons 12 maj 2021 kl. 16:49Hej Du har ansökt om semester för 18-27 Juni samt 12-25 Juli 2021. Tyvärr kan vi inte bevilja dem på grund av hög belastning under sommar period. Har du andra datum förslag vänligen återkoppla med det.Med Vänliga Hälsningar ,EkonomiavdelningMail 3 den 18 maj Där drar de tillbaka erbjudandet om timanställning pga av arbetsbrist men de söker mer personal
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av dina frågor är semesterlagen (SL), lagen om anställningsskydd (LAS) och lagen om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (avtalslagen, AvtL). Nedan kommer det även att hänvisas till viss praxis från Arbetsdomstolen (AD), vilken är den domstol som utgör sista instans i arbetsrättsliga mål. Glädjande är också att du har beställt en personlig telefonrådgivning, vilken jag för övrigt ser fram emot mycket. Under denna kommer ovanstående att kunna behandlas ytterligare och likaledes kommer möjlighet att ges till en mer djupgående diskussion (om så önskas). Många juridiska spörsmål behandlas dessutom allra enklast under ett telefonsamtal. Vidare krävs inte sällan ingående kunskaper om de faktiska omständigheterna för att kunna ge någorlunda träffsäkra svar.

Det första mailet

Här verkar det egentligen inte vara fråga om en uppsägning, utan en villkorsändring i din sysselsättningsgrad. Inom arbetsrätten brukar en sådan villkorsändring kallas för uppsägning för omreglering eller uppsägning av villkorsskäl och har i själva verket ingen koppling till uppsägningsreglerna i LAS. För att arbetsgivaren ska kunna genomföra detta krävs ditt samtycke. "Uppsägningen" saknar annars rättslig innebörd, vilket framgår av Arbetsdomstolens praxis (se exempelvis domen AD 1994 nr 122). Om du motsätter dig villkorsändringen måste din arbetsgivare säga upp dig enligt de sedvanliga reglerna i LAS för att sedan återanställa dig i enlighet med de nya avtalsvillkoren. Men för en uppsägning krävs saklig grund, 7 § 1 st. LAS. Vad som utgör saklig grund följer inte direkt av lagtexten utan får utläsas av lagmotiv och den praxis som finns på arbetsrättens område. Exempel på företeelser som kan utgöra saklig grund är arbetsbrist, försenade ankomster, illojala beteenden, konkurrerande verksamhet, brott mot ordningsföreskrifter eller annan upprepad misskötsamhet. I ditt fall verkar arbetsgivaren åberopa arbetsbrist, vilket de facto är en godtagbar anledning. Med andra ord utgör arbetsbrist saklig grund för uppsägning, men endast under förutsättning att den inte är fingerad, det vill säga att den inte är påhittad. Men det är arbetsgivaren som bestämmer om det föreligger arbetsbrist och i regel överprövar inte en domstol arbetsgivarens företagsekonomiska bedömning av verksamheten.

Värt att nämna är också att arbetsgivaren vid en uppsägning måste följa vissa formkrav enligt 8 § LAS. Förutom att uppsägningen ska vara skriftlig måste arbetsgivaren i uppsägningsbeskedet ange vad arbetstagaren ska iaktta för det fall denne vill göra gällande att uppsägningen är ogiltig eller yrka skadestånd med anledning av uppsägningen. Vidare ska det anges om arbetstagaren har företrädesrätt till återanställning eller ej. Vid brott mot 8 § kan arbetsgivaren bli skadeståndsskyldig, men mycket korta tidsfrister gäller här. En arbetstagare som avser att yrka ogiltigförklaring av en uppsägning ska underrätta arbetsgivaren om detta senaste två veckor efter det att uppsägningen ägde rum. I det första mailet fick du ingen information om möjligheten att föra en ogiltighetstalan och då kommer tidsfristen att uppgå till en månad och räknas från den dag då anställningen upphörde, 40 § 1 st. LAS. Jag noterar även att din sista arbetsdag var felaktig. Enligt 11 § LAS föreligger en ömsesidig uppsägningstid om minst en månad. Din sista arbetsdag inom ramen för din heltidstjänst borde således vara den 12 juni.

Det andra mailet

När det gäller semesterledighetens förläggning ska arbetsgivaren samråda med dig om en förhandling med ditt fackförbund inte har skett, 10 § 3 st. SL. Men om det absolut inte skulle gå att komma överens om hur semesterledigheten ska förläggas, då bestämmer arbetsgivaren om inte något annat har avtalats, 11 § 1 st. SL. Däremot har du enligt 12 § SL alltid rätt att få en sammanhängande ledighet om minst fyra veckor någon gång under sommarmånaderna, det vill säga juni-augusti.

Det tredje mailet

Om din arbetsgivare åberopar arbetsbrist samtidigt som man väljer att rekrytera ny personal tyder det på att den åberopade arbetsbristen är fingerad, vilket i sin tur innebär att det inte torde föreligga saklig grund för uppsägning, jfr 7 § LAS. Dessutom måste arbetsgivaren naturligtvis iaktta de formkrav som nämndes ovan, vilket man inte heller verkar ha gjort här. Det ska även noteras att arbetsgivaren enligt 1 § 1 st. AvtL är bunden av sitt anbud (erbjudandet om den nya anställningen på 75 %). Bundenheten varar dock inte hur länge som helst. Men någon sista svarsdag uppgavs aldrig i det första mailet varför den så kallade legala acceptfristen gäller. Den innebär att du måste inkomma med ett svar inom skälig tid, annars förfaller anbudet, 3 § AvtL. Vad som utgör skälig tid kan dessvärre inte besvaras generellt utan får avgöras från fall till fall, jfr Högsta domstolens (HD) avgörande NJA 2004 s. 862.

Notis: HD styr rättspraxis på civilrättens område och är den yttersta uttolkaren av nästan all sådan lagstiftning. Genom sina avgöranden skapar domstolen så kallade prejudikat (normerande/vägledande rättsfall), vilka övriga domstolar i lägre instanser (tingsrätter och hovrätter) informellt har att följa.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Sammanfattningsvis, utifrån din ärendebeskrivning och som svar på din faktiska fråga verkar det finns goda skäl att inleda en process mot din arbetsgivare. Men låt oss ta allting i lugn och ro under vårt kommande telefonsamtal.

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.

Du har som sagt också beställt en 30 minuters personlig telefonuppföljning med möjlighet att kunna ställa kompletterande frågor och till vidare diskussion om hur din fortsatta hantering av ärendet bör läggas upp. Jag kommer därför att ringa dig redan imorgon fredag den 11/6 kl 17.30 Observera att jag ringer från skyddat nummer. Vänligen återkom per mail om den föreslagna tiden inte skulle passa.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende hittills har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob Björnberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?