Vad gäller vid bouppdelning och samägande om den avlidne saknar testamente?

2019-09-07 i Arvsordning
FRÅGA
Hej, jag undrar vad som gäller vid dödsfall när det finns ett samägaravtal om en bil? Paret har varit förlovade och levt som särbos men haft haft nycklar /fri tillgång till varandras lägenheter/delat livet flera år samt planerat ihopflytt men inte hunnit verkställa det pga ena partens oväntade dödsfall. Den avlidne särbon har barn och barnbarn från en tidigare relation men inget skriftligt testamente då testamente inte hittats. Till saken hör att efter dödsfallet försvann den avlidnes telefon där den avlidne kan ha lämnat sista meddelande i förmån av sina barnbarn. Den avlidnes barn hämtade sista saker från sjukhuset efter dödsfallet då särbo inte fick kvittera ut dem. Barnet ändrade sin berättelse om tillhörigheterna när särbon började efterfråga den avlidnes förlovningsring och kors: meddelade att saker saknades varvid särbon polisanmälde ärendet p.g.a. fullmakt för ekonomiska ärenden. Samägaravtalet om bil finns i 2 exemplar (avlidne och efterlevande hade var sitt). I samägaravtalet står hur kostnader för bilen hanteras, hur försäljning av bilen sker om någon av parterna skulle önska sälja bilen och att om den ena parten avlider övertas ägandet av den efterlevande parten. Dokumentet är signerat av båda parter, köpesumman är noterat inkl att båda betalat 50% av bilen och dokument är bevittnat av 2 personer som inte är släkt med någon av delägarna. Vad gäller vid bouppdelning om den avlidne saknar nedtecknat testamente för övrigt? Tacksam för er vägledning.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

När någon avlider ska den avlidnes kvarlåtenskap fördelas antingen enligt den legala arvsordningen eller efter testamente (jfr 2 kap. 1-3 § Ärvdabalken, ÄB). Om det finns ett testamente sätter det den legala arvsordningen ur spel, innebärande att testamentet gäller före den legala arvsordningen. Undantaget är om det finns bröstarvingar (den avlidnes barn), vilka alltid har rätt till sin laglott. Laglotten är hälften av arvslotten.

I det fall du beskriver verkar det inte finnas något testamente varför en fördelning av kvarlåtenskapen kommer att ske enligt den legala arvsordningen. Den legala arvsordningen innebär att i första hand ärver efterlevande i första arvsklassen. Till första arvsklassen hör den avlidnes barn, alt. barnbarn om barnet är avlidet (2 kap. 1 § ÄB). Finns det inga arvingar i första arvsklassen ärver arvingarna i andra arvsklassen, föräldrar och syskon (2 kap. 2 § ÄB). I sista hand ärver arvingar i tredje arvsklassen, farföräldrar och morföräldrar (2 kap. 3 § ÄB). Som särbo har du tyvärr ingen arvsrätt enligt den legala arvsordningen. Även om ni hade varit sambo hade det inte funnits någon arvsrätt enligt den legala arvsordningen. För att du ska ha rätt att ärva krävs det att det finns ett testamente enligt vilket du ärver.

När det gäller bilen kan två eller flera vara samägare till sådan, även om bara en av parterna står registrerad hos Transportstyrelsen. Samägande kan bland annat uppkomma genom att man upprättar ett samägandeavtal (vilket ni gjort). I samägandeavtalet kan man reglera bland annat hur stor andel av bilen parterna äger vardera och hur kostnaderna ska fördelas. Som jag förstår det har ni skrivit ett samägandeavtal enligt vilket du äger halva bilen. I den bouppteckning som ska göras efter den avlidne ska således endast värdet av halva bilen ingå. Hälften av bilens värde kommer att tillfalla den avlidnes arvingar enligt den legala arvsordningen, innebärande att du kommer att bli samägare tillsammans med någon annan till den. Samägandet kan lösas med att du antingen löser ut den som övertar den avlidnes andel, alternativt att vederbörande löser ut dig. Om ni inte kan komma överens är alternativet att begära tvångsförsäljning enligt samäganderättslagen (6 §).

Att hela bilen ska tillfalla dig enligt samägandeavtalet kan nog tyvärr bli svårt. För att så ska aktualiseras krävs att det argumenteras för att samägandeavtalet ska likställas med ett testamente. För ett giltigt testamente krävs det att det är upprättat skriftligen med två samtidiga vittnen. Testamentet ska undertecknas i båda vittnenas samtidiga närvaro och de ska veta att det är ett testamente de bevittnar (10 kap. 1 § ÄB). Det är tveksamt om samägandeavtalet skulle kunna anses som ett testamente, framförallt då vittnena sannolikt inte vetat om att det är ett testamente de bevittnat (vilket krävs).

Jag hoppas att ovanstående svar gav dig klarhet i vad som gäller dels vid uppdelning av den avlidnes kvarlåtenskap, dels vad gäller ert samägande. Då du beställt telefonuppföljning kommer jag att ringa upp dig för ändamålet på måndag, den 9 september, klockan 14.00. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Om du inte kan den aktuella tiden är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post dessförinnan för att boka in en annan tid. Du når mig på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1413)
2020-05-31 Halvsyskon ärver förälderns andel av kvarlåtenskapen
2020-05-28 Den legala arvsordningen
2020-05-26 Fråga om makes arvsrätt
2020-05-24 Tillhör halvsyskon samma arvsklass som helsyskon?

Alla besvarade frågor (80564)