Vad gäller vid avskedande?

FRÅGA
Hej,Jag arbetar som översättare och har blivit avskedad av min arbetsgivare, jag har inte fått någon motivering förklarad, men tror att det är på grund jag använt ett ord mot en av klienterna som kan tolkas som hederslös och eller verka nedvärdernade mot kvinnan (klienten). Själva ordets innebörd är varken nedlåtande eller kränkande på min modersmål och dialekt och därför anser jag att grunderna är felaktig för avsked, vidare så kan jag ha uppfattats som opartiskt i den dialogen för att jag inte det ordet kom från mig och inte i dialogen mellan klienterna i fråga. Jag undrar om arbetsgivare kan avskeda en mig pga. att jag använt ett ord som har olika innebörd? I avskeds brevet har jag fått en vecka på att svara om jag vill ha överläggning. Görs överläggning i ansikte-mot-ansikte möte, eller samlar dem och dokumenterar sina "bevis" och lämnar över? Innebär det att de då ska presentera sina bevis för avsked? Kan jag begära överläggning och därefter avgöra hurivda jag ska ta in jurist för att hjälpa eller bör detta göras tidigare?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad är problemet

Först och främst vill jag beklaga att du har hamnat i denna tråkiga situation. Jag tolkar din fråga som att du vill få råd kring hur du ska agera på grund av avskedandet.

Frågan regleras i lagen om anställningsskydd (LAS). Det finns även relevanta bestämmelser i lagen om rättegången i arbetstvister (LRA).

Det framgår inte av frågan om du är fackligt organiserad. Men om du är medlem i en fackförening, rekommenderar jag att du även kontakter facket.

Avskedande

Avskedande får endast ske om arbetstagaren grovt har åsidosatt sina skyldigheter gentemot arbetsgivaren (18 §, LAS). Det är svårt att avgöra om det finns saklig grund för avskedande här, eftersom arbetsgivaren inte har informerat om grunden (jag återkommer till detta nedan). Utifrån beskrivningen verkar det inte finnas grund för avskedande men det behövs mer information för ett säkert svar på denna del av frågan.

Skriftlig information

Avskedandet skall vara skriftligt. Besked om avskedande skall ange vad du ska iaktta för det fall du vill göra gällande att avskedandet är ogiltigt eller för det fall du vill yrka på skadestånd. Arbetsgivaren är skyldig att uppge de omständigheters om åberopas som grund för avskedandet, om du begär detta. Du kan även begära att informationen är skriftlig. Beskedet ska lämnas till dig personligen (19 § & 20 §, LAS). Om arbetsgivaren inte har beaktat detta har du rätt till skadestånd (38 § & 39 §, LAS).

Avskedandet kan ogiltigförklaras

Om du har blivit avskedat under omständigheter som inte ens skulle ha räckt för en giltig sakligt grundad uppsägning kan avskedandet ogiltigförklaras (35 §, LAS). I så fall har du även rätt till skadestånd för detta (38 § & 39 §, LAS). Det krävs dels att du yrkar på ogiltighet vid domstol, dels att det inte ens fanns saklig grund. Domstolen kan besluta att anställningen ska bestå tills tvisten har avgjorts.

Tvåmånadersregeln

Jag tycker att det är bra om du känner till att arbetsgivaren inte får avskeda dig enbart på omständigheter som arbetsgivaren har känt till i mer än två månader innan underrättelsen lämnades (18 §, 2 stycket, LAS)

Överläggning

En arbetsgivare som vill säga upp eller avskeda en arbetstagare på grund av omständigheter som är hänförliga till arbetstagaren personligen, ska underrätta om detta i förväg. När det gäller avskedande, ska underrättelsen lämnas minst en vecka i förväg. Om du är fackligt organiserad var arbetsgivaren skyldig att underrätta din fackförening i samband med detta. Din fackförening kan begära överläggning och i så fall får arbetsgivaren inte verkställa avskedandet förrän överläggningen har avslutats (30 §, LAS), alternativt kan du själv begära överläggning. Jag skulle inte mena att överläggningen används för att samla bevis mot dig. Däremot är det en god möjlighet för att få mer information som du eventuellt kan använda i en tvist. Vidare ger en överläggning dig en möjlighet för at förklara ditt perspektiv. Om du vill ta hjälp av ett juridisk ombud rekommenderar jag att du tar ombudet med till överläggningen.

Preskription

Jag vet inte vilket datum du fick besked om avskedandet men du har endast två veckor på dig från avskedandet skedde tills du ska underrätta arbetsgivaren om att du vill yrka ogiltigförklaring av avskedandet. Om din fackförening har påkallat förhandling har du dock två veckor efter det att förhandlingen avslutades (40 §, LAS). Om talan inte väckas inom denna tidsgräns, har du tyvärr förlorat rätten att föra talan (42 §, LAS).

Tidsgränsen för att yrka på skadestånd är fyra månader från den tidpunkt då den skadegörande handlingen företogs eller fordringen förföll till betalning. Om du inte har fått sådant besked om skadeståndstalan som avses i 19 § andra stycket, räknas tiden från dagen anställningen upphörde (41 §, LAS)

Tidsfristens längd beror helt enkelt på att så många arbetstagare är fackligt organiserad och systemet bygger på tanken att man har en fackförening, som kan hjälpa i dessa situationer.

Behörig domstol

Fackföreningar tar tvisten till Arbetsdomstolen.

Om du själv vill ta tvisten till domstol måste du väcka talan via tingsrätten och sedan eventuellt överklaga till Arbetsdomstolen (2 kap., 2 §, LRA).

Hur du kan gå vidare med din fråga

Jag hoppas att du med detta fick svar på din fråga!

Om du har behov av ytterligare rådgivning, rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende.

Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00.

Vänligen,

Geske Lovmand Hvid
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1869)
2021-10-14 När får man säga upp provanställda?
2021-10-10 Får arbetsgivaren omplacera mig till vilken tjänst som helst?
2021-10-09 Kan jag äga ett aktiebolag samtidigt som jag har en anställning inom kommunen?
2021-10-04 Kan arbetsgivaren tvinga arbetstagaren att gå ner i arbetstid?

Alla besvarade frågor (96482)