Vad gäller vid återkallelse av körkort på grund av sjukdom?

2021-09-28 i Trafik och körkort
FRÅGA
Körkortet pga hyponatremi det är en diagnos inte en sjukdom den måste kopplas till en sjukdom så här skrev hon som anmälde mig till Transporstylsensannolikt olämplig att ha körkort pga hyponatremi + långvarig alkoholöverkonsumtion,vilket hon inte kan verifiera, hon har bara 5 dagars lab-svar att gå på och när jag pratade med henne så led jag fortfarande av hjärnödem som orsakades av hyponatremi
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende är körkortslagen (KörkL). Din ärendebeskrivning är dock ganska kortfattad och dessutom saknas en eller flera uttryckliga frågor. Glädjande är därför att du också har beställt en personlig telefonrådgivning, vilken jag för övrigt ser fram emot mycket. Under denna kommer ovanstående att kunna behandlas ytterligare och likaledes kommer möjlighet att ges till en mer djupgående diskussion (om så önskas). Många juridiska spörsmål hanteras dessutom allra enklast under ett telefonsamtal. Vidare krävs inte sällan ingående kunskaper om de faktiska omständigheterna för att kunna ge någorlunda träffsäkra svar.

Beträffande ditt omhändertagna körkort gäller följande. Alla körkortsärenden hanteras av Transportstyrelsen, inte Polismyndigheten, vilket du redan verkar vara införstådd med. Under utredningen kommer Transportstyrelsen att kontakta dig innan ett beslut om körkortsingripande fattas. Då ges du tillfälle att inkomma med ett skriftligt yttrande i vilket du har möjlighet att förklara dig och lämna en egen redogörelse över det inträffade. Skulle Transportstyrelsen besluta om en återkallelse av körkortet har du sedan rätt att överklaga myndighetens beslut till domstol, till en förvaltningsrätt som första instans, 8 kap. 1 § 1 st. 1 p. KörkL. Ett körkortsingripande sker genom återkallelse av körkortet, genom en varning eller genom att körkortsinnehavet förenas med villkor om alkolås, 5 kap. 1 § 1 st. KörkL, och ett körkort kan återkallas på en mängd olika grunder. I 5 kap. 3 § 7 p. KörkL sägs att ett körkort ska återkallas om körkortshavarens förutsättningar för rätt att köra ett körkortspliktigt fordon är så väsentligt begränsade genom sjukdom, skada eller dylikt att han från trafiksäkerhetssynpunkt inte längre bör ha körkort.

Exakt vad som egentligen har hänt och/eller huruvida du redan har blivit av med körkortet är för mig ovisst eftersom det inte riktigt går att utläsa av din ärendebeskrivning. Men ovanstående bestämmelse tar bl.a. sikte på hög ålder, alkoholism och annat dylikt. Någon omprövning av din lämplighet att inneha körkort ska dock inte ske om sjukdomen eller skadan var känd när körkortet meddelades och sjukdomen eller skadan inte har förvärrats, se prop. 1976/77:113, s. 57. Som exempel från rättspraxis kan Högsta förvaltningsdomstolens (HFD) avgöranden RÅ 1998 not. 151 (infarkt m.m.) och RÅ 1998 not. 215 (narkotikamissbruk) nämnas.

Notis: HFD styr rättspraxis på förvaltningsrättens område och är den yttersta uttolkaren av all sådan lagstiftning. Genom sina avgöranden skapar HFD så kallade prejudikat (normerande/vägledande rättsfall), vilka övriga domstolar i lägre instanser (förvaltningsrätter och kammarrätter) informellt har att följa. HFD hette tidigare Regeringsrätten varför äldre domar har refererat som börjar på "RÅ".

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Jag är fullt medveten om att den här utredningen både blev kort och ganska så generell till sin karaktär. Men utan ingående kunskap om alla för ditt ärende relevanta omständigheter är det som sagt svårt att göra en adekvat bedömning. Låt oss därför ta allting i lugn och ro under vårt kommande telefonsamtal.

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.

Du har som sagt också beställt en 30 minuters personlig telefonuppföljning med möjlighet att kunna ställa kompletterande frågor och till vidare diskussion om hur din fortsatta hantering av ärendet bör läggas upp. Jag kommer därför att ringa dig nu på torsdag den 30/9 kl 17.30. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Vänligen återkom per mail om den föreslagna tiden inte skulle passa.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende hittills har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob Björnberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (964)
2021-10-26 Ingen hastighetsskylt efter korsning
2021-10-26 Vad kan Transportstyrelsen kräva vid prövning av körkortstillstånd?
2021-10-24 Vart vänder man sig för information om giltigheten av körkort?
2021-10-23 Narkotikabrott - hur påverkas ansökan om körkortstillstånd?

Alla besvarade frågor (96548)