Vad gäller vid ansökan om uppehållstillstånd när sökanden redan befinner sig i Sverige?

2021-01-26 i Migrationsrätt
FRÅGA
Jag är gift med en kvinna i Afrika. Hon har ansökt om att få besöksvisum. Om hon blir gravid när hon är här, genom privat insemination, vilka regler gäller då för att få permanent uppehållstillstånd.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

Jag tolkar ditt ärende enligt följande. Du är gift med en kvinna från ett afrikanskt land och du undrar vad som gäller i termer av uppehållstillstånd ifall hon skulle bli gravid i samband med ett besök i Sverige. Din ärendebeskrivning förtäljer inte riktigt huruvida du själv är svensk medborgare alternativt har ett permanent uppehållstillstånd, men jag kommer nedan att utgå ifrån att så är fallet. Och den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av din fråga följer enligt nedan.

Utlänningslagen (UtlL).

Utlänningsförordningen (UtlF).

Lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (begränsningslagen, BegrL).

En ansökan om uppehållstillstånd ska enligt huvudregeln göras innan sökanden, din hustru, reser in i landet, vilket innebär att hennes ansökan egentligen inte kan beviljas efter ankomsten till Sverige (5 kap. 18 § UtlL). Men det finns vissa i lag angivna undantag som stundtals kan göras gällande av sökanden. En grundprincip inom den svenska utlänningsrätten är ambitionen om att i görligaste mån upprätthålla familjesammanhållningen, något som har kommit till uttryck i de så kallade lagmotiven (lagmotiv = lagstiftarens syfte, ändamålen bakom lagstiftningen, se prop. 2005/06:72, s. 68 f.). Utgångspunkten är att en utländsk medborgare som önskar vistas mer än 90 dagar i Sverige behöver ett uppehållstillstånd (2 kap. 5 § UtlL). Huruvida du och din hustru lever ihop i dagsläget är för mig ovisst och förutsättningarna i det här avseendet skiljer sig något åt varför en översiktlig genomgång av båda scenarierna kommer att ges nedan. Om du och din hustru har varit sammanboende sedan tidigare (exempelvis utomlands) och under en period om minst två år äger den senare rätt att få ett uppehållstillstånd på grund av anknytning (5 kap. 3 § UtlL).

Om det skulle vara så att ni har bott tillsammans innan din hustrus ankomst till Sverige eller om ett tidigare boendeförhållande eventuellt inte når upp i tvåårsfristen kan ett uppehållstillstånd ändå komma att beviljas om det föreligger en seriös avsikt att inleda ett sådant förhållande (5 kap. 3 a § 1 st. 1 p. UtlL). Det får inte heller finnas några särskilda skäl som talar emot detta och inom ramen för den bedömningen görs en seriositetsprövning i vilken hänsyn bland annat tas till längden på förhållandet, hur pass väl ni känner varandra, om ni besitter förmåga att kommunicera på ett språk som båda behärskar, om ni träffas någorlunda regelbundet och om det finns eller väntas barn. Det ska noteras att det också läggs stor vikt vid eventuell tidigare brottslighet hos den sökande samt risken för att någon i familjen kan komma att utsättas för våld (5 kap. 17 § 1 st. UtlL). Härutöver ställs det krav på dig. Förutom ovanstående fordras att du har möjlighet att försörja både dig själv och din hustru samt att du har en bostad av godtagbar standard och att denna är tillräckligt stor för ändamålet (5 kap. 3 b § UtlL och 9 § BegrL).

När en utlänning har stark anknytning till en person i Sverige och det skäligen inte kan krävas att den aktuella personen reser till ett annat land för att där ge in sin ansökan får en ansökan om uppehållstillstånd beviljas även efter inresan till Sverige (5 kap. 18 § 2 st. 5 p. UtlL). Som sagt, under förutsättning att äktenskapet i fråga bedöms vara seriöst ingånget motsvarar ett äktenskap med en i Sverige bosatt person just en sådan stark anknytning som anges i lagtexten (prop. 1999/2000:43, s. 57). Den skälighetsbedömning som ska göras tar sin utgångspunkt i huruvida omständigheterna i det enskilda fallet når upp i vissa stadgade krav. Exempel på detta är om det kan antas att sökanden efter hemkomst kommer att få svårigheter att få pass eller utresetillstånd och det beror på trakasserier från hemlandets myndigheter. Andra godtagbara skäl kan vara om hemlandet är avlägset och återvändandet är förenat med stora kostnader, om svensk utlandsrepresentation saknas eller om sökanden riskerar att avtjäna straff för ett påstått brott med politiska förtecken (prop. 1999/2000:43, s. 57 ff.). Om så är fallet här kan jag av förklarliga skäl inte svara på. Jag har ingen kännedom om din hustrus hemland, men egentligen ska, som tidigare påpekats, en ansökan om uppehållstillstånd ges in till den svenska beskickningen eller det svenska konsulatet i hennes hemland alternativt direkt till Migrationsverket om något av de ovan nämnda undantagen kan göras gällande (4 kap. 20 § UtlF).

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Sammanfattningsvis bör du utgå från huvudregeln som föreskriver att din hustru inte kan ansöka om ett uppehållstillstånd under tiden hon befinner sig i Sverige på ett besöksvisum. Vid graviditet finns det dock undantag om barnet i fråga väntas tillsammans med någon som är svensk medborgare eller har permanent uppehållstillstånd. Då kan man få ansöka om uppehållstillstånd utan att behöva lämna landet. En insemination torde likt en adoption kunna likställas med att din hustru anses vänta barn med dig. Förslagsvis ringer du (anonymt) till Migrationsverket och efterhör hur myndigheten ser på den här typen av spörsmål. Märk väl att verkets beslut också går att överklaga och få prövat i en förvaltningsdomstol (migrationsdomstol). Vidare krävs för uppehållstillstånd att övriga villkor är uppfyllda liksom försörjningskravet samt att det inte framstår som rimligt att din hustru ska behöva resa tillbaka till sitt hemland. Mot bakgrund av lydelsen i 5 kap. 3 § 1 st. 1 p. UtlL är min uppfattning emellertid att graviditeten inte ensamt kan beaktas utan att denna istället kommer att vägas in i en helhetsbedömning och att det framförallt är på grund av stark anknytning (ert äktenskap) som hennes ansökan om uppehållstillstånd ska grundas på.

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob Björnberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1235)
2021-10-10 Kan jag förlorar mitt svenska medborgarskap?
2021-10-07 Är det möjligt att uppfylla försörjningskravet med CSN?
2021-10-06 Alternativt skyddsbehövande, möjligt att resa till sitt hemland?
2021-10-05 Kan jag få ett ryskt medborgarskap tack vare att min dotter är rysk medborgare?

Alla besvarade frågor (96356)