Vad gäller om jag betalat parkeringsavgift för en parkeringsplats men ändå senare blivit rapporterad för att ha ställt mig på en annan avgiftsplats?

2021-05-27 i Parkeringsböter
FRÅGA
Ang en kontrollavgift från Europark!Jag befann mig på Södermalm som har parkeringstaxa 3 åkte sen till Årsta och parkerade där resten av dagen. Jag betalade via min app EasyPark 144kr för hela dagen. Den angav alltså taxa 3. Klockan 18:22 (tiden går ut 19:00 därefter gratis parkering) får jag en bot på 900kr för att jag har betalt fel taxa. Ska vara taxa 4 i Årsta. Jag har alltså betalt högre parkeringsavgift än vad jag ska. Är det rimligt att jag ska få betala 900kr till dom straff att jag betalt mer för parkeringsplatsen? Observera att Gullmarsplan har taxa 3 så gränsen är nära och när jag fick boten var strax innan det blir gratis att stå!
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du anger inledningsvis att du fått en kontrollavgift från Europark, men de beskrivna omständigheterna talar snarare i mina ögon för att det rör sig om att du fått en parkeringsanmärkning. Alldeles oavsett kommer jag att redogöra för vad som gäller om det nu ändå faktiskt är så att du fått en kontrollavgift, respektive vad som gäller om du fått en parkeringsanmärkning. Anledningen till detta är att svaret på din fråga blir annorlunda i respektive fall.

Om det är så att du fått en kontrollavgift – Kontrollavgiftssystemet tillämpas på platser som utgör privat mark som ägs av en enskild markägare, t.ex. privata parkeringshus, grusplaner, BRF-parkeringar, tomter och liknande. I sådana fall tillämpas lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering (LKOP), och det är då de villkor för (eller eventuellt förbud mot) parkering som den enskilde markägaren beslutar om som gäller på platsen. Detta framgår av LKOP 1 §.

Även om det alltså verkar som att du betalat Stockholm stads dvs. kommunens avgift (taxa 3) som gäller för att få stå på allmän kommunal gatumark är den avgiften alltså inte per automatik något som medför någon rätt att ställa sig på en privat markägares p-platser och liknande. Det krävs i så fall att markägaren i fråga genom sina parkeringsvillkor godkänt detta.

Är det alltså så att du betalat taxa 3-avgiften och sedan tagit dig till en plats som i själva verket utgör tomtmark/privat mark, kan det i detta fall mycket väl vara så att uppställningen av fordonet ändå inte följt markägarens egna villkor och att en kontrollavgift därför utfärdats. Det kan t.ex. tänkas krävas att denne kräver att man betalar markägarens egen avgift. I brist på närmare information ser jag det därför som osannolikt att kontrollavgiften i ditt fall skulle kunna bestridas med någon framgång.

Om det är så att du fått en parkeringsanmärkning – Om du kört från platsen på Södermalm, där taxa 3 gäller, till en annan plats (som dock fortfarande är gatumark dvs. allmän mark) blir svaret ett annat. På allmän mark tillämpas ett polisiärt parkeringssystem som är betydligt mer detaljstyrt jämfört med privat mark, eftersom parkeringsanmärkningar i grunden är en form av ingripanden från "ordningsmakten" mot enskilda.

Den relevanta författning som gäller i detta fall är trafikförordningen (TrF), där det i 10 kap. 1 § första stycket anges att särskilda trafikregler får meddelas genom lokala trafikföreskrifter, bland annat för samtliga vägar inom ett visst område. Enligt samma bestämmelse framgår av andra stycket punkten 17 att sådana föreskrifter kan gälla tidsbegränsning, avgiftsplikt eller andra villkor för parkering. Sådana lokala trafikföreskrifter för all kommunal gatumark inom Stockholms stad har också meddelats, och du kan ta del av dessa här. Det framgår under rubriken "4 § Villkor för parkering" att din parkeringsbiljett gäller på alla platser med samma eller lägre taxa, förutsatt naturligtvis att parkeringstiden inte gått ut.

Är det så att du helt enkelt ställt dig på en ny plats som utgör allmän mark gäller alltså följande. Jag tolkar inte problemet i detta fall som att du skulle ha glömt att betala parkeringsavgiften för de resterande dryga 30 minuterna som avgiftsplikten gäller. Du har tydligen betalat den dyrare taxa 3-avgiften och ställt dig på en billigare taxa 4-plats, och eftersom du ju har rätt att använda dig även av en plats där lägre taxa gäller är parkeringsanmärkningen felaktigt utfärdad. Att anmärkningen är felaktig gäller naturligtvis förutsatt att du faktiskt blivit rapporterad för att inte ha betalat avgiften (dvs. att du inte brutit mot något annat villkor eller förbud för stannande eller parkering, t.ex. skyltat p-förbud eller att ha stått för nära en korsning, men då skulle beloppet du krävs på vara högre). I detta fall bedömer jag det alltså som att du helt klart har gällande rätt på din sida.

Hur går du då till väga för att bestrida parkeringsanmärkningen? Till att börja med måste beloppet på 900 kr betalas trots att du tänkt bestrida den. Det framgår av lagen om felparkeringsavgift 7 §. Det är polisen som är ansvarig myndighet för bestridandeärenden, och för att gå vidare kan du lämna in en elektronisk ansökan här, eller vända dig till närmaste polisstation. Du kan i din motivering dra nytta av svaret jag nu gett dig. Efter att polisen gjort sin utredning och undanröjt parkeringsanmärkningen får du pengarna tillbaka.

Hoppas du fått klarhet i frågan, och lycka till i fortsättningen!

Kevin Läräng
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?