Vad gäller om arbetstagare underlåter att iaktta uppsägningstiden?

En arbetstagare hoppade av under ledighet och kom inte tillbaka mer till arbetet. Han har en uppsägningstid om en månad enligt provanställningsavtalet. Kan jag som arbetsgivare behålla ej utbetald lön som kompensation för merkostnader och i så fall hur mycket?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Uppsägning regleras i lagen om anställningsskydd (LAS).

En arbetstagare som sagt upp sig ifrån arbetet har en uppsägningstid på minst en månad (11 § LAS). Arbetstagaren är skyldig att befinna sig på arbetsplatsen och utföra sina arbetsuppgifter såsom skett under anställningstiden. Om arbetstagaren inte iakttar uppsägningstiden är det ett kontraktsbrott och denne kan därför bli skadeståndsskyldig för den ekonomiska skada som arbetsgivaren lider på grund av detta (38 § LAS).

För att arbetsgivaren ska ha rätt till ekonomiskt skadestånd krävs att arbetsgivaren kan visa att arbetstagarens underlåtenhet att iaktta uppsägningstiden har lett till en förlust för arbetsgivaren, och det är just denna underlåtenhet att inte dyka upp på arbetet som lett till förlusten. Det måste alltså finnas ett samband och det är arbetsgivaren som måste visa detta. Det är alltså höga beviskrav på arbetsgivaren. Skadeståndet kan även sättas ner eller helt falla bort om det anses skäligt, tillämpas dock restriktivt.

Storleken på skadeståndet kan vara väldigt varierande beroende på vilka kostnader som uppstår till följd av arbetstagarens frånvaro. Många kollektivavtal innehåller bestämmelser för hur skadeståndet ska beräknas baserat på schabloner, t.ex. kan skadeståndet omfatta en del av arbetstagarens innestående lön. Om det finns reglerat i kollektivavtal gäller det, annars ska LAS tillämpas.

Sammanfattningsvis är arbetstagaren skyldig att komma till arbetet under uppsägningstiden, men eftersom han underlåter att göra det kan han bli skadeståndsskyldig för den ekonomiska skada som du som arbetsgivare lider av på grund av just detta. Du måste dock kunna bevisa att det finns ett samband mellan den ekonomiska skadan och arbetstagarens underlåtenhet att iaktta uppsägningstiden. Det är viktigt att du dokumenterar och sparar bevis som kan hjälpa dig att få rätt till skadestånd vid en eventuell skadeståndstalan. Skadeståndets storlek beror på arbetsgivarens ekonomiska förlust som uppstår till följd av detta, det kan finnas reglerat i kollektivavtal vad som gäller och hur skadeståndet ska beräknas.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Johanna AmbjörnRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000