FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt27/11/2017

Vad gäller när kommunen anvisar annan plats för avfallshämtning?

Hämtning av HUSHÅLLSAVFALL. Kommunen ändrar efter mer än 30 år rutiner och vill att 11 fastigheter ska lägga avfallet i uppsamlingskär ca 500 meter bort under 4 månader i vinter efter påtryckning från entreprenören. Inga yttre förhållanden har förändrats. Väg och väghållning god. Inget samrådsförfarande med berörda.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

För att utreda vad som gäller i din situation har jag använt de avfallsföreskrifter din kommun har tagit fram. Dessa föreskrifter innehåller inga närmre regler kring vad som gäller vid anvisning av annan plats, därför har jag även tagit hjälp av Avfalls Sveriges riktlinjer.

Du hittar kommunens föreskrifter här och Avfalls Sveriges riktlinjer här.

Vad säger kommunens avfallsföreskrifter?

I varje kommun finns det en renhållningsordning, vilken består av föreskrifter om kommunens avfallshantering. I din kommuns föreskrifter står det att hämtning av hushållsavfall normalt sker

- vid fastighetsgränsen så nära uppställningsplats för hämtningsfordon som möjligt,

- vid en överenskommen plats eller

- vid en av kommunen anvisad plats inom rimligt avstånd.

Kommunen får anvisa annan plats

I ditt fall har kommunen anvisat en ny plats för avfallshämtning. I och med att det i föreskrifterna står att kommunen får anvisa ny plats, får kommunen göra en sådan ändring. Anvisningen av ny plats kan exempelvis bero på arbetsmiljöproblem för renhållaren.

I första hand ska kommunen försöka komma överens med er fastighetsägare om en annan plats. Om en överenskommelse inte nås, får kommunen själva anvisa en annan plats. Men som jag tolkar din kommuns föreskrifter verkar det som att kommunen får anvisa plats inom rimligt avstånd direkt, utan att först försöka samråda med er fastighetsägare.

500 meter kan vara rimligt avstånd

För att anvisningen ska följa föreskrifterna krävs att den nya platsen ligger inom rimligt avstånd. Den stora frågan blir alltså om de ca 500 metrarna är rimligt avstånd. För fritidshus har 400-500 meter ansetts vara ett rimligt avstånd, men detta innebär inte att längre avstånd är orimliga. För permanentboende borde avståndet inte överstiga några hundra meter. Min bedömning är därför att ett avstånd kring 400-500 meter kan anses vara rimligt även för permanenta bostäder. Viktigt att påpeka är att ett sådant avstånd kan anses orimligt om det till exempel är en brant uppförsbacke upp till uppsamlingskärlet.

Ni kan överklaga beslutet

Eftersom ni är missnöjda med beslutet, rekommenderar jag att ni överklagar det för att på så sätt få det prövat i domstol. Alla fastighetsägare kan överklaga var för sig. Överklagandet måste ges in till kommunen inom tre veckor från det att ni fick ta del av beslutet. Det måste vara skriftligt och det ska framgå vilket beslut som överklagas samt vilken ändring ni önskar. Kommunen kommer att pröva om överklagandet kommit in i rätt tid och i så fall sedan skicka det vidare till domstolen för prövning. (22-25 §§ förvaltningslagen, här)

Sammanfattning

Kommunen får anvisa en annan plats för avfallshämtning. Det krävs dock att den nya platsen ligger inom rimligt avstånd. Vad som är rimligt avstånd varierar från fall till fall beroende på omständigheterna. Några hundra meter borde anses vara acceptabelt, så länge vägen inte är alltför krävande. Men ni kan överklaga beslutet för att få det prövat i domstol, så länge det inte gått längre än tre veckor sedan ni fick ta del det.

Vill du och kanske även de andra fastighetsägarna ha hjälp med att utforma överklagandet, är ni varmt välkomna att ta hjälp av Lawline Juristbyrå. Om ni skulle vara intresserade av det får ni gärna kontakta mig på johanna.bergvall@lawline.se, så återkommer vi med en offert.

Hoppas du känner att du har fått lite bättre koll på vad som gäller och hur du kan gå vidare!

Med vänliga hälsningar,

Johanna BergvallRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo