Vad gäller när jag fått en parkeringsanmärkning/kontrollavgift på en plats där två olika parkeringsskyltar på en plats anger olika villkor?

Hej jag fick p-böter för att ha parkerat på en handikappsplats.

Jag såg inte att det var skyltat som handikappsplats.

Rutan var inte utmärkt med symbol på marken.

Halva parkeringen är byggarbetsplats.

Det är en gångbana mellan byggarbetsplatsens staket och den befintliga parkeringen. Mellan staketen på den gamla parkeringen (byggarbetsplats) är det uppsatt en P-skylt och under den är en handikapps-skylt.

På den befintliga parkeringen är det uppsatt p-skylt med anvisning om p-skiva.

Ska jag har förstått att skylten på andra sidan gångbanan syftade på min p-plats?? Vilka krav på markering gäller. Och har jag verkligen gjort fel i detta fallet? Kan skicka bild.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det framgår inte av din fråga om parkeringsplatsen där du blev rapporterad utgör privat mark eller om det rör sig om allmän (kommunal) mark. Av beskrivningen att döma tolkar jag det dock som mest troligt att det rör sig om privat mark, men är det så att marken skulle vara kommunal kan du dra nytta av den andra hälften av mitt svar här nedan.

Om du stått på privat mark – När det gäller felparkering på privat mark blir lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering (LKOP) tillämplig. Av den lagens 3 § framgår att en kontrollavgift bara får tas ut om parkeringsförbudet eller parkeringsvillkoren tydligt har tillkännagetts genom skyltning på platsen. Skyltningen ska utföras med vägmärken (dvs. sedvanliga stolpar med skyltar i metall). Enligt fast rättspraxis innebär kravet på tydlighet att parkeringsvillkoren (eller förbuden) ska vara utformade så att de inte rimligen kan missförstås (se bl.a. rättsfallen NJA 1981 s. 323 och RH 2016:23).

Vad innebär det här i ditt fall (privat mark)? Av din beskrivning tolkar jag förhållandena på platsen som att två olika slags "parkeringar" funnits, och att dessa avskilts från varandra med hjälp av ett byggstängsel och en gångbana. Jag uppfattar det också som att den ena av dessa avskilda parkeringar varit utmärkt med ett vägmärke om att parkering är tillåten (vitt "P" mot blå bakgrund) i kombination med en tilläggsstavla om att platsen bara är till för rörelsehindrade. Den andra av dessa avskilda parkeringar (där ditt fordon stått) uppfattar jag vara utmärkt med vägmärke om att parkering är tillåten i kombination med tilläggstavla om att p-skiva krävs.

Eftersom ditt fordon varit uppställt på en plats där ett helt annat villkor (parkering med p-skiva) gäller jämfört med platsen en bit bort där parkering för rörelsehindrade gäller, anser jag att du knappast borde ha behövt förstå (dvs. villkoren bör inte kunna tolkas som) att parkering för rörelsehindrade skulle gälla även där ditt fordon stod. Utmärkningen med vägmärkena verkar inte ha levt upp till de krav som gäller för att du skulle ha behövt bli rapporterad för att ha stått på en plats avsedd för rörelsehindrade. Utifrån din beskrivning menar jag att du istället gjort vad du kunnat för att försöka efterleva parkeringsvillkoren, enligt gällande rätt. Kontrollavgiften borde alltså inte ha utfärdats enligt LKOP.

Om du stått på allmän (kommunal) mark – Rör det sig om parkering på allmän/kommunal mark tillämpas i det här fallet lagen om felparkeringsavgift (FelPL) samt s.k. lokala trafikföreskrifter enligt trafikförordningen (TrF) 10 kap. Ett motsvarande krav på tydlighet gäller precis som om det istället hade rört sig om parkering på privat mark (se bl.a. rättsfallet NJA 2017 s. 669).

För att villkoren ska vara så tydliga som möjligt, och för att en parkeringsanmärkning rätteligen ska ha kunnat utfärdas i detta fall, krävs det på allmän mark:

- dels att skyltningen utförts med vägmärken som är utformade i enlighet med vägmärkesförordningen (VMF) (se även hur de närmare ska se ut grafiskt här)
- dels att kommunen utfärdat en lokal trafikföreskrift som stämmer överens med skyltningen på platsen. Den lokala trafikföreskriften finns i form av ett skriftligt beslut och du kan kontrollera om en sådan funnits för platsen på Transportstyrelsens hemsida här (använd funktionen "Sök på karta" för bästa resultat).

Detta följer av förordningen om felparkeringsavgift (FelPF) 2 § och TrF 10 kap. 13 §.

Vad innebär det här i ditt fall (allmän/kommunal mark)? Din beskrivning av hur platsen ser ut tyder starkt på att vägmärkena för parkering för rörelsehindrade resp. för p-skiva inte stämmer överens med de lokala trafikföreskrifter som de måste vara förenade med. I så fall har du rätt att bestrida parkeringsanmärkningen och få saken ur världen.

Vad kan du göra nu? Om du är intresserad av ytterligare vägledning i detta ärende får du gärna kontakta Lawline igen för att få mer juridisk hjälp. Det gör du genom att maila info@lawline.se och förklara din situation.

Du bör dessutom undersöka om byggarbetsplatsen/parkeringen där ditt fordon varit uppställt utgör privat eller allmän (kommunal) mark, för att kunna veta om det varit den privata markägaren/parkeringsbolaget eller kommunens parkeringsvakter som haft rätt att arbeta på platsen. För att få en fingervisning om detta kan du exempelvis ta hjälp av olika karttjänster såsom Eniro eller Hitta.se.

Är det så att du fått en kontrollavgift bör du vända dig till parkeringsbolaget/övervakaren som finns angiven på den "gula lappen", förklara situationen och gärna också delge denne mitt resonemang här. Under överklagandeprocessen behöver du inte betala in beloppet (och parkeringsbolaget ska inte heller driva in det under tiden enligt inkassolagen (särskilt 8 § och förknippad praxis, se bl.a. Datainspektionens allmänna råd för inkassoverksamhet).

Är det så att du fått en parkeringsanmärkning (även detta framgår på den "gula lappen") behöver du enligt FelPL 7 § betala in beloppet i förväg, även om du har för avsikt att bestrida anmärkningen. Bestrider gör du genom att vända dig till den polisstation närmast platsen där parkeringsanmärkningen utfärdades, eller via polisens hemsida. Efter att polisen gjort sin utredning och funnit att parkeringsanmärkningen inte borde ha utfärdats undanröjs den, och du får pengarna tillbaka.

Lycka till i fortsättningen, och hoppas att dessa råd från en jurist (tillika parkeringsvakt och instruktör/lärare i yrket) varit behjälpliga!

Med vänlig hälsning,

Rådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Parkeringsböter? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo