Vad gäller kring preskription av fordringar och hur kort får egentligen förfallotiden vara?

Hej! Har för fyra år sedan köpt ett fordon med lån. Handlaren har strulat med papperna till finansbolaget och jag har fått skriva på papperna två gånger.

De har dock inte fått till det hela och jag har aldrig fått några inbetalningspapper.

Nu, fyra år senare, får jag en faktura på hela beloppet ifrån handlaren med tio dagars betalningsfrist, minus postgång och det är 4 dagar kvar.

Vilka rättigheter har jag här? Jag har ju inte ens avtal med handlaren utan med finansbolaget. Kan handlaren verkligen kräva mig på dessa pengar och än värre med en sådan tidsfrist?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende är preskriptionslagen (PreskL) och lagen om skuldebrev (skuldebrevslagen, SkbrL).

I 2 § 1 st. PreskL sägs att en fordran preskriberas tio år efter tillkomsten om inte preskriptionen avbryts dessförinnan. Det sistnämnda brukar benämnas preskriptionsavbrott, vilket kan ske genom att gäldenären, dvs. du (gäldenär = den skuldsatte) 1. Utfäster betalning, erlägger ränta eller amortering eller erkänner fordringen på annat sätt gentemot borgenären, alltså bilhandlaren (borgenär = fordringsägare, icke att förväxla med rättsfiguren borgensman, vilken är en garant och således någonting helt annat), 2. Får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen från borgenären eller 3. Att borgenären själv väcker talan mot gäldenären eller annars åberopar fordringen gentemot gäldenären vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord, 5 § PreskL.

Men i 2 § 2 st. PreskL anges dock att preskriptionstiden är tre år för en fordran mot en konsument (vilket du är), om fordringen avser en vara (exempelvis en bil), tjänst eller annan nyttighet som en näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet har tillhandahållit konsumenten för huvudsakligen enskilt bruk (vilket, såvitt jag förstår, är fallet här). Ovanstående innebär att skulden torde vara preskriberad, men det förutsätter att den inte har nämnts någon gång under den tid som har förflutit sedan köpet ägde rum. Skulle däremot skuldförhållandet ha kommit på tal och diskuterats vid ett eller flera tillfällen blir slutsatsen den motsatta, dvs. att preskription inte har inträtt och att bilhandlarens fordran fortfarande kan göras gällande mot dig i domstol. Ett preskriptionsavbrott innebär för övrigt att en ny preskriptionstid enligt 2 § PreskL börjar löpa från dagen för avbrottet, 6 § PreskL. Notera dock att den treåriga preskriptionstiden inte gäller fordringar som grundar sig på löpande skuldebrev. Men om de handlingar som du har skrivit på utgör ett löpande skuldebrev är för mig ovisst.

Utöver ovanstående kan följande anföras. När ett skuldförhållande föreligger gäller som huvudregel att borgenären kan kräva gäldenären på betalning när som helst. I 5 § SkbrL anges nämligen att om förfallotid ej är avtalad vare gäldenären pliktig att infria skuldebrevet när borgenären det fordrar och äge rätt att betala så snart han själv vill. Räntebetalning varde, så länge huvudstolen (kapitalbeloppet) ej är förfallen, fullgjord årligen å dag som efter kalendern motsvarar dagen för skuldebrevets utfärdande. Detta betyder att borgenären är förhindrad att godtyckligt kräva att du ska reglera skulden om en amorteringsplan och/eller en uttrycklig förfallodag finns angiven i skuldebrevet. Annars är en förfallotid mellan 10-30 dagar ganska vanligt, men det varierar naturligtvis mellan olika branscher och beror även helt och hållet på vad det är för typ av avtal.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Utan ingående kunskap om alla för ditt ärende relevanta omständigheter är det svårt att göra en adekvat bedömning. Men sammanfattningsvis kan sägas att skulden eventuellt är preskriberad. Det betyder dock inte att du inte är skyldig att betala, men om du skulle vägra kan bilhandlaren inte genomdriva sitt anspråk rättsligt, dvs. i domstol, vilket i praktiken betyder att du i så fall undkommer betalning. Men huruvida preskription har inträtt beror som sagt på om något preskriptionsavbrott har gjorts under de första tre åren. Om så har skett är skulden sannolikt inte preskriberad. Frågan kring avtalets karaktär, alltså om det rör sig om ett löpande skuldebrev, har också betydelse och när det gäller förfallodagen är den frågan avhängig av vad som följer av avtalet. Det finns således ingen allmän lagregel gällande förfallodagar. Vidare är den sista delen i din ärendebeskrivning något svårtolkad. Om bilhandlaren kräver betalt utgår jag ifrån att bilen, eller fordonet, aldrig betalades vid tidpunkten för ditt köp och då har ju din motpart rätt att få betalt. Att du inte har något avtal med bilhandlaren stämmer inte riktigt. Köpeavtalet slöts ju mellan dig och firman, däremot löste du finansieringen genom ett lån hos en extern part, dvs. finansbolaget, varför det föreligger ytterligare ett avtal, alltså ett kredit/låneavtal, träffat mellan dig och finansbolaget. Men pengarna, alltså den ursprungliga köpeskillingen, ska ju fortfarande komma bilhandlaren tillgodo. Därefter har du att svara för en återbetalning i förhållande till finansbolaget och förmodligen enligt någon form av amorteringsplan. Oavsett vilket så finns tyvärr inget givet svar i skrivande stund och detta mot bakgrund av ovanstående.

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Fordringar? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”