Vad gäller i vårdnadsfrågan när modern inte vill att fadern ska vara delaktig i frågor avseende barnet?

2019-05-27 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej! När en kvinna har blivit gravid med en man som hon inte vill ha med i bilden (men mannen vill ha delad/hel vårdnad, utan att ha någon relation till mamman), vad gäller då?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utgångspunkten i svensk rätt är att föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet om de är gifta med varandra när barnet föds (6 kap. 3 § första stycket föräldrabalken). Modern erhåller således ensam vårdnad om föräldrarna inte är gifta vid födseln. I det fall barnet står under vårdnaden av en förälder och någon av föräldrarna vill ha ändring i vårdnaden, ska rätten besluta att vårdnaden ska vara gemensam eller att en av föräldrarna ensam ska ha vårdnaden om barnet (6 kap. 5 § första stycket föräldrabalken). I bedömningen ska rätten utgå utifrån vad som är bäst för barnet (6 kap. 2 a § föräldrabalken). Vidare ska rätten beakta föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. I det fall föräldrarna inte ska komma överens, ska rätten även beakta orsakerna till detta (6 kap. 5 § andra stycket föräldrabalken). Det kan till exempel tala till en förälders nackdel om han/hon motsätter sig gemensam vårdnad och om detta agerande indikerar på att föräldern inte har ett intresse av att barnet och den andra föräldern ska ha en god relation. Emellertid kan det finnas orsaker till ett sådant motstånd från den ena föräldern, såsom att han/hon blivit utsatt för våld eller trakasserier av den andra föräldern. Detta är omständigheter som rätten beaktar.

Sammanfattningsvis kan alltså fadern väcka talan i tingsrätten och begära att vårdnaden ska vara gemensam. Rätten kommer då att göra en helhetsbedömning med barnets bästa i fokus.

Vänligen,

Marika Jaaniste
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (723)
2020-05-22 Får den ena föräldern flytta med barnen utan den andras samtycke?
2020-05-22 Får den andra föräldern bestämma var barnet ska gå i skolan utan att informera mig?
2020-05-21 Gemensam vårdnad och umgängesrätt
2020-05-13 Vad gör man om den ena vårdnadshavaren inte lämnar över barnen?

Alla besvarade frågor (80629)