Vad gäller för ledningsrätter?

2020-04-30 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Vi äger en obebyggd tom i en av Sveriges största kommuner.Nu ska vi bebygga den och det går en elkabel rakt över tomten.Vi kan inte hitta något servitut eller liknande men den finns med på en karta från Skanova "ledningskollen".Hur ska vi snabbast få de som äger kabeln att flytta på den, kan man begära hyra av mark de senaste 40 åren.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller i ditt fall utifrån de omständigheter som du angett i din fråga!

Regler gällande ledningar återfinns i Ledningsrättslagen (LrL)
Regler gällande fel i fastigheten återfinns i Jordabalken (JB)

Vad är en ledningsrätt?

En ledningsrätt är mark som upplåtits för dragning av ledningar (elektriska ledningar, vattenledningar, fjärrvärmeledningar, etc.), 2 § LrL. För att någon ska få dra en ledning genom någon annans mark krävs det att ledningsrätten prövas genom en lantmäteriförrättning och handläggs av lantmäterimyndigheten, 5 § LrL. Vidare ska ledningsrätten, om förrättningen vunnit laga kraft, skrivas in i det allmänna fastighetsregistret där den redovisas i form av text och karta, 32 § LrL.

En ledningsrätt gäller för all framtid och även mot en ny ägare av fastigheten. Dessutom kommer ledningsrätten med befogenheter för ledningsägaren och begränsningar för markägaren, som befogenheter kan det handla om att ledningsägaren har rätt att fälla träd, uppföra vissa anläggningar på fastigheten, etc.. Gällande begränsningar kan det handla om att markägaren inte får uppföra en byggnad, plantera träd, schakta eller spränga nära ledningen.

Kan man få ersättning för en ledningsrätt?

Ledningsrätten är ett intrång i fastighetsägarens nyttjanderätt och därmed har fastighetsägaren därför rätt till ekonomisk ersättning, 13 § LrL. Däremot utgår denna ersättning endast en gång till den som vid tidpunkten då lantmäteriförrättningen ägde rum var ägare till marken. Den som förvärvar fastigheten efter att fastigheten belastas med en ledningsrätt har rätt till avdrag på köpeskillingen, då fastigheten anses vara behäftad med ett rättsligt fel, 4 kap. 17 § JB.

Kravet ska därmed riktas till säljaren av fastigheten inom ett år från tillträdet till fastigheten, 4 kap. 12 § JB. Om säljaren handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder har köparen rätt att göra avdrag på köpeskillingen men preskriptionstiden är längst 10 år, 4 kap. 19b § JB.

Vad gäller om ägaren till ledningen inte har ledningsrätt?

Om ägaren till ledningen inte har ledningsrätt, har ni rätt att få ledningen borttagen från er mark. Tillvägagångssättet är i det fallet att man vänder sig till kronofogden för att ansöka om handräckning, och begär att företaget/ledningsägaren tar bort ledningen från er tomt. Det kan dessutom innebära att ägaren till ledningen gjort sig skyldig till brott om ledningen dragits utan ledningsrätt och utan ert medgivande.

För skadan som uppkommer i det fallet att ägaren till ledningen inte haft tillstånd använder man skadeståndsrättsliga principer som innebär att den som orsakat en skada också ska ersätta denna skada, 2 kap. 1 § Skadeståndslagen.

Vad kan man göra om ägaren har ledningsrätt?

Om ledningsägaren har ledningsrätt kan man begära en omprövning av förrättningen, 33 § LrL, för att försöka få ledningsrätten upphävd eller flyttad för att exempelvis kunna uppföra byggnad eller annars minska inskränkningen på fastigheten av ledningen, 6 § LrL.

Sammanfattning och råd

Utifrån de angivna omständigheterna i din fråga är min bedömning att ni har ägt tomten en längre tid (40 år, hyra av mark de senaste 40 åren) och därmed är rätten att begära avdrag på köpeskillingen på grund av ett rättsligt fel gått förlorad. Emellertid förutsätts det att ledningsrätten uppläts innan ni ägde marken för att ni ska kunna begära avdrag på köpeskillingen.

Om ledningsrätten uppläts när ni ägde marken har ni, som ovan angett, rätt till ekonomisk ersättning för denna inskränkning i nyttjanderätten. Ersättningen ska i detta fall vara skälig och om ni som markägare inte kommer överens med ägaren av ledningsrätten kan lantmäteriet avgöra vad som är en skälig ersättning.

Om ägaren till ledningen inte har ledningsrätt bör ni kontakta lantmäteriet ändå för att utreda eventuella konsekvenser som kan uppstå om ni skulle ta bort ledningarna, dessutom bör ni i det fallet kontakta ägaren till ledningarna och begära att ledningarna tas bort. Om ägaren inte medverkar kan ni i sista hand vända er till kronofogden för att ansöka om en handräckning och även begära skadestånd för skador som uppstår på er tomt.

Mitt råd till er är att kontakta lantmäteriet för att utreda vem som är ägare till ledningarna och även om det finns någon ledningsrätt för ledningarna. Om det är fallet att dessa ledningar har en ledningsrätt kan ni begära ekonomisk ersättning om rätten uppläts när ni var ägare till marken, och även begära omprövning av förrättningen om den medför begränsning av uppförandet av hus. I det fallet ägaren saknar ledningsrätt bör ni även i detta fall reda ut med lantmäteriet för att undvika konsekvenser. Sammanfattningsvis måste information om ledningarna finnas hos lantmäteriet gällande vem som är ägare till ledningarna och om det finns en ledningsrätt. Om något är oklart eller om du har ytterligare frågor är du varmt välkomna att återkomma till mig på Arian.Shadmehr@Lawline.se.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Arian Shadmehr
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2000)
2020-11-30 Vem är skyldig att bygga en mur på tomtgräns?
2020-11-30 Rökning under spisfläkt?
2020-11-27 Hur många timmar om dagen kan man spela piano i sin lägenhet?
2020-11-25 Krävs bygglov för att montera solcellspaneler på tak inom detaljplanelagt område?

Alla besvarade frågor (86938)