Vad gäller för de legala arvingarna om kvarlevande make sitter i orubbat bo?

Makan och den avlidne maken har ett giltigt testamente med önskan om att den kvarlevande ska sitta i orubbat bo. Ska ett arvskifte upprättas och denärmaste kallas, i detta fallsyskonbarn till både den avlidne och makan?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor om testamente och kvarlåtenskap regleras i Ärvdabalken (ÄB).

Om man varit gift är huvudregeln att egendomen tillfaller den kvarlevande maken, 3 kap 1 § ÄB. Med andra innebär detta att den kvarlevande maken har rätt att sitta i orubbat bo genom lag, vilket också verkar vara syftet med testamentet. Om det inte av testamentet framgår något annat, innehar maken egendomen med en s.k. fri förfoganderätt. Det innebär att maken i stort sett kan bestämma över arvet, men får inte testamentera egendomen eller ge bort den i gåva, 3 kap. 2 § ÄB. Detta grundar sig i de legala arvingarnas rätt (i detta fall syskonbarnen). Den först avlidne makens arvingar har rätt till sin del genom efterarv, alltså först då också den kvarlevande maken avlidit.

Syskonbarn i egenskap av legala arvingar är tillsammans med den efterlevande maken dödsbodelägare, 18 kap 1 § ÄB. Samtliga dödsbodelägare ska kallas till bouppteckningsförrättningen enligt 20 kap 2 § ÄB. Detta innebär att samtliga syskonbarn ska kallas till förrättningen. Däremot finns det ingen skyldighet för dem att närvara. Syskonbarnen till den avlidne maken kommer heller inte att ärva något vid denna tidpunkt, utan först när också den andre maken avlidit. Beträffande arvsskifte kommer tillgångarna att föras över till efterlevande make. När efterlevande make sedan avlider kommer hälften av dödsboets egendom tillfalla den först avlidne makens arvingar.

Vänligen,

Ellen HägerströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bouppteckning och arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000