Vad gäller för arbetstagaren vid avtalad uppsägningstid?

Hej! Jag har sagt upp mig från mitt jobb då jag fått en ny anställning på ett annat bolag. I mitt anställningsavtal står det följande: För Företaget gäller de regler för uppsägning som anges i lagen (1982:80) om anställningsskydd. För Arbetstagaren gäller två månaders uppsägning för tillsvidareanställning.

Till saken tillhör följande: Företaget jag jobbar på har inget kollektivavtal och jag har endast jobbat här i 1 år och 4 månader. Bör min uppsägningstid således inte vara 1 månad istället för 2 månader? För är det så att min arbetsplats inte har kollektivavtal så är det en månads uppsägningstid som gäller?

Vad är det som gäller här?

Tack!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

Det grundläggande regelverket avseende uppsägning finns i lagen om anställningsskydd, förkortas LAS. Mitt korta svar på din fråga lyder: Du är skyldig att kvarbliva i din nuvarande anställning under hela den avtalade uppsägningstiden om två månader. Att kollektivavtal saknas påverkar inte din skyldighet att hedra dina åtaganden gentemot din arbetsgivare så länge dessa inte står i strid med gällande lagstiftning.

Eftersom du hänvisar till en bestämmelse i ditt anställningsavtal som rör tillsvidareanställningar utgår jag ifrån att det är en sådan det är fråga i det här fallet. Jag tolkar vidare din fråga som att din arbetsgivare enligt avtalet är skyldig att följa LAS medan du som arbetstagare alltid har en uppsägningstid som löper i två (2) månader.

Allmänt

LAS är i mångt och mycket en skyddslagstiftning till arbetstagarens fördel. Det innebär bland annat att ett anställningsavtal som innehåller en klausul som ger ett sämre skydd än den minimi-standard som följer av lagtexten blir ogiltigt i den delen (2 § LAS). Ett avtal träffat mellan en arbetsgivare och en arbetstagare gäller således i den mån avtalsinnehållet inte står i strid med lag eller ett eventuellt kollektivavtal.

Enligt 11 § LAS råder det en ömsesidig uppsägningstid om minst en (1) månad. Den gäller alltså både arbetsgivare och arbetstagare. Som arbetstagare har man däremot rätt (men egentligen ingen skyldighet) till längre uppsägningstid beroende på längden på den uppnådda anställningstiden.

Din fråga: Vad är det som gäller?

I avsaknad av tillämpligt kollektivavtal blir lagstiftningen styrande för bedömningen av din uppkomna situation. Den skiljer sig dock något från vad som normalt sett brukar utgöra ett problem. Här gäller istället ett önskemål ifrån din sida om att få frånträda anställningen så fort som möjligt. Men givet bestämmelsen om två (2) månaders uppsägningstid i ditt anställningsavtal måste svaret sökas på annat håll. Alltså utanför LAS. Uppsägningstid är nämligen att betrakta som en rättighet till förmån för dig som arbetstagare. Du har vid tidpunkten för starten på din anställning valt att träffa ett avtal med din nuvarande arbetsgivare om att en längre uppsägningstid än en (1) månad ska gälla ifall du själv vill upplösa anställningsförhållandet. Och en sådan utvidgad rättighet blir nu givetvis ett problem för dig mot bakgrund av ditt nya uppdrag som väntar.

LAS reglerar dock inte den här situationen och eftersom inget kollektivavtal finns att tillgå får lösningen istället sökas i lagen om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, även kallad avtalslagen (AvtL). Avtalslagen är ålderdomlig och lagtexten upplevs ofta av många som ganska svårbegriplig. Jag ska därför hjälpa dig. Följande kan utläsas av lagen och översättas till ett någorlunda modernt språkbruk:

Bundenhet för parterna (du och din arbetsgivare) inom den s.k. allmänna avtalsrätten (vilken alltså får bli styrande i ditt fall) uppstår när anbud (det ursprungliga avtalsförslaget ifrån din arbetsgivare) och accept (ditt svar genom att tacka ja och skriva på anställningsavtalet) överensstämmer, är bekräftad av båda parter (1 § AvtL). Det innebär med andra ord att du får anses ha tackat ja till den förmånligare uppsägningstiden om två (2) månader när du skrev på ditt anställningsavtal hos din nuvarande arbetsgivare.

Sammanfattning

Med tanke på hur bestämmelsen i fråga om uppsägning ifrån tillsvidareanställda arbetstagare är formulerad i ditt avtal är min bedömning att du är skyldig att hedra den längre uppsägningstiden. Mitt förslag är att du pratar med din chef och förklarar hur det ligger till. För det går alltid att avtala om annat, alltså att separat komma överens om en tidigarelagd sista arbetsdag. Trots ditt avtal. Och din chef kanske är mer medgörlig än vad du tror.

Hoppas att du har fått ett hyfsat tydligt svar på din fråga!

Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000