Vad får man göra om hyresgäst/inneboende lämnar kvar egendom i lägenheten efter avflyttning?

2021-07-16 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej jag har låtit en bekant bo i min hyresrätt utan några skriftliga kontrakt. När han orsakade en störning så sa jag upp vårt muntliga avtal med en månads uppsägningstid. 1,5 månad efter uppsägningsdatumet lämnade han lägenheten och gav tillbaka nycklarna till mig. Men han har lämnat kvar alla sina saker i lägenheten. Vad får jag göra med dem?
SVAR

Hej!

Tack att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du har låtit en person bo i din hyresrätt och att ni endast hade en muntlig överenskommelse. Efter att personen orsakade en störning sa du upp det avtalet, varpå han lämnade kvar egendom i lägenheten efter avflyttningen. Nu undrar du vad du får göra med egendomen som lämnades kvar. Din fråga är hyresrättslig och behandlas i 12 kap. Jordabalken (JB).

Var eran muntliga överenskommelse ett hyresavtal i lagens mening?

I 12 kap. 27 § JB finns det en bestämmelse som är ägnad att ge vägledning i just den situationen du befinner dig i, nämligen att en hyresgäst avflyttar och lämnar egendom kvar i lägenheten. För att bestämmelsen ska kunna tillämpas måste det dock finnas ett hyresavtal som uppfyller kraven i 12 kap. 1 § JB. Därför är det till en början viktigt att avgöra om den muntliga överenskommelsen mellan dig och den avflyttade personen är att se som ett hyresavtal i lagens mening.

För att ett hyresavtal i enlighet med 12 kap. 1 § JB ska anses föreligga måste det vara fråga om att ett en lägenhet eller en del av en lägenhet (i lagtexten "hus") upplåts till nyttjande mot ersättning. Krav på att avtalet ska vara skriftligt finns bara om en av parterna begär det på förhand (12 kap. 2 § JB).

I ditt fall beskriver du att personen enligt eran muntliga överenskommelse fick bo i din hyresrätt. Det framgår inte om överenskommelsen avsåg nyttjandet av hela eller endast delar av lägenheten, eller om du själv bodde där samtidigt. Det spelar inte heller någon roll då alla tänkbara scenarion uppfyller lagens krav. Vad som däremot är direkt avgörande är om personen ersatte dig för nyttjandet, då överenskommelsen inte kan anses utgöra ett hyresavtal om nyttjandet var vederlagsfritt.

I mitt fortsatta svar utgår jag ifrån två situationer, nämligen att personen ersatte dig för nyttjandet och alternativt att så inte var fallet. Detta gör jag då 12 kap. 27 § JB endast kan tillämpas om nyttjandet ersattes, och det endast då kan ha funnits ett lagenligt hyresavtal mellan er.

För det fallet att nyttjandet gjordes mot ersättning - Uppmana hyresgästen att hämta egendomen

Om personen nyttjade din hyresrätt mot ersättning är det fråga om ett hyresavtal i Jordabalkens mening. Då kan bestämmelsen i 12 kap. 27 § 2 st. JB tillämpas, vilken föreskriver att egendom, som en hyresgäst har lämnat kvar i lägenheten efter att ha flyttat ifrån den, tillfaller hyresvärden utan lösen om hyresgästen inte inom tre månader från anmaning eller sex månader från det att hen lämnade lägenheten har avhämtat egendomen.

Bestämmelsen innebär m.a.o. att egendomen tillfaller dig om du uppmanar personen att hämta egendomen och han inte har hämtat sakerna inom tre månader från uppmaningen. Egendomen tillfaller dig också om du överhuvudtaget inte uppmanar personen att hämta egendomen och han inte hämtar upp den inom sex månader från det att han avflyttade.

Min rekommendation är, för det fall att personen nyttjade din hyresrätt mot ersättning och ni således hade ett hyresavtal i Jordabalkens mening, att du så snart som möjligt kontaktar personen och uppmanar honom att hämta upp egendomen eller ser till att ni på annat sätt arrangerar att den åter innehas av honom. Om han trots dina uppmaningar efter tre månader inte har hämtat egendomen, tillhör den från och med då dig och du kan då själv välja vad du vill göra med egendomen.

För det fallet att nyttjandet var vederlagsfritt - Begär handräckning hos Kronofogden

Om personen fick nyttja din hyresrätt utan ersättning är det inte fråga om ett hyresavtal i Jordabalkens mening, och då kan inte heller bestämmelsen i 12 kap. 27 § 2 st. JB tillämpas.

Min rekommendation är, för det fall att personen fick nyttja din hyresrätt utan ersättning och ni således inte hade ett hyresavtal i Jordabalkens mening, att du begär handräckning hos Kronofogden. Handräckning innebär att Kronofogden fastställer att någon ska göra något, till exempel att hämta upp egendom från en plats, och sedan uppmanar personen att göra det. Om personen trots Kronofogdens uppmaning inte hämtar upp egendomen, kommer egendomen att omhändertas av Kronofogden. Du kan läsa mer om handräckning här.

Varför rekommenderar jag inte att du själv behåller egendomen eller gör dig av med den direkt? Det är möjligt att du därigenom skulle göra dig skyldig till brottet olovligt förfarande i enlighet med 10 kap. 4 § Brottsbalken.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Med vänlig hälsning,

Jacob Westin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (2060)
2021-09-27 Får jag lämna min hyresrätt på nattetid?
2021-09-26 Störningar av grannar med barn i hyresrätt
2021-09-19 Gäller alltid en tremånaders uppsägningstid av hyresrätt?
2021-09-19 Jag har en prick i belastningsregistret, kan jag trots det få ett hyreskontrakt?

Alla besvarade frågor (95915)