Vad blir straffet, om en anställd läser en kollegas journal?

FRÅGA
Hej!En anställd på vårdcentral i Västsverige har läst kollegors journal, men inte fört information vidare utan bara viljat veta. Nu är vederbörande kallad på polisförhör. Vad kan straffet bli vid hens erkännande?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Eftersom jag inte har alla uppgifter och omständigheter beträffande händelsen, är det svårt för mig att ge dig ett exakt svar på din fråga.

Först och främst vill jag uppmärksamma dig på att inte alla förundersökningar leder till åtal, det vill säga att en domstol prövar huruvida brott har begåtts eller inte. Även om personen som läst kollegans journal skulle erkänna att hen läst journalen, är det alltid åklagaren som har hela bevisbördan för att styrka att brott har begåtts, åklagaren måste alltså oavsett bevisa att så har skett. Beviskravet är dessutom högt ställt, det ska vara "ställt utom all rimlig tvivel" att din kollega har begått brott enligt vad som sägs i gärningsbeskrivningen, för att vederbörande ska dömas och därmed bli straffad för brottet.

Utifrån uppgifterna i din fråga, är straff för dataintrång, det brottet som jag bedömer vara aktuellt i detta fall. Bestämmelsen finns 4 kap. 9 c § Brottsbalken (BrB).

I paragrafen föreskrivs straff för "Den som olovligen bereder sig tillgång till en uppgift som är avsedd för automatiserad behandling eller, olovligen ändrar, utplånar, blockerar eller i register för in sådan uppgift, döms för dataintrång". Typexempel med vad som avses med att "bereda sig tillgång till en uppgift", är att söka uppgifter i journaler, register eller liknande under förutsättning att det har skett olovligen.

Den som döms för dataintrång, döms till böter eller fängelse i högst två år. Är brottet grovt, är straffskalan fängelse i lägst sex månader och högst sex år.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Paula Zackrisson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (802)
2019-08-17 Är det olagligt att öppna en annan persons brev?
2019-08-16 Är det lagligt att läsa någon annans sms?
2019-08-15 Kan hot om ekonomisk skada vara olaga hot?
2019-08-07 Intrång i lägenhet mot ens vilja

Alla besvarade frågor (72057)