FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott11/07/2017

Vad blir påföljden vid grovt rattfylleri?

Jag hade 1,3 mg/l i utandningsluft i en poliskontroll. Vad blir det för straff?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Rattfylleri och grovt rattfylleri

Den som för ett motordrivet fordon efter att ha intagit alkohol i så stor mängd att koncentrationen i blodet uppgår till minst 0,2 promille eller 0,10 milligram per liter i utandningsluften döms till rattfylleri. Straffet för detta brott är böter eller fängelse i upp till sex månader (4 § lag om straff för vissa trafikbrott). Vid bedömning om brottet ska anses som grovt ska särskild beaktas om en förare haft en alkoholprocent som uppgår till minst 1,0 promille i blodet eller 0,50 milligram per liter i utandningsluften, annars varit avsevärt påverkad av alkohol eller något annat medel eller om framförandet av fordonet har inneburit en påtaglig fara för trafiksäkerheten. Vid grovt rattfylleri döms föraren till fängelse i högst två år.

Påföljd

I och med att alkoholkoncentrationen i ditt fall uppgått till mer än 1,0 promille i blodet eller 0,50 milligram per liter i utandningsluften är brottet att anse som grovt (4 a § lag om straff för vissa trafikbrott). Straffskalan för grovt rattfylleri är som ovan nämnts fängelse upp till två år. Grovt rattfylleri är ett brott av sådan art att det föreligger en presumtion för att påföljden ska bestämmas till fängelse. För att presumtionen ska brytas krävs det att det föreligger särskilda skäl för att välja en icke frihetsberövande påföljd. Högsta domstolen har uttalat att om den tilltalade samtycker till att skyddstillsyn eller villkorlig dom förenas med en föreskrift om samhällstjänst och en sådan föreskrift är lämplig med hänsyn till den tilltalades person och övriga omständigheter, kan detta utgöra särskilda skäl för att inte döma till frihetsstraff. Främst omständigheterna vid brottet är av betydelse vid prövningen av frågan om påföljden för grovt rattfylleri kan bestämmas till skyddstillsyn eller villkorlig dom med föreskrift om samhällstjänst. Omständigheter som kan utgöra skäl för en sådan påföljd är framför allt att alkoholkoncentrationen i förarens blod eller utandningsluft har varit förhållandevis låg och att körningen har skett under förhållanden som medfört ringa eller ingen trafikfara. Vid bedömningen av valet av påföljd ska domstolen också beakta om det finns omständigheter hänförliga till den enskildes förhållanden och inte till brottsligheten som talar mot ett frihetsstraff. Domstol gör, vid val av påföljd, en helhetsbedömning av omständigheterna i det enskilda fallet.

Återkallelse av körkort

Vid brott mot 4 eller 4 a § lag om straff för vissa trafikbrott får ditt körkort också återkallas (5 kap. 3 § körkortslag). Vid återkallelse av körkort kan kortet komma att beläggas med spärrtid (5 kap. 6 § körkortslag). Spärrtiden får som lägst vara en månad och som mest tre år. Vid återkallelse av körkort gällande grovt rattfylleri ska tiden dock vara lägst ett år. Handläggning av återkallelse av körkort sker hos Transportstyrelsen.

Med vänlig hälsning,

Lenita PetterssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Trafikbrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”