Vad blir min eventuella påföljd för olovlig identitetsanvändning?

Hej.

Jag står åtalad för Olovlig Identitetsanvändning.

Är ostraffad och har en lindrig utvecklingsstörning.

Vad kommer jag dömas till?Böter?Är så rädd för att hamna i fängelse för ett misstag jag gjorde.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I och med att jag saknar vetskap om detaljer gällande din situation kommer jag att mer generellt försöka besvara din fråga utifrån det brott du är åtalad för.

Din fråga regleras i brottsbalken.

Olovlig identitetsanvändning

Olovlig identitetsanvändning framgår av 4 kap. 6b § och säger i princip att om man utan lov använder sig av en annan persons identitetsuppgifter och genom dessa utger sig från att vara denna person och på så sätt orsakar personen skada eller olägenheter så döms man till böter eller fängelse i högst två år.

Själva straffskalan för olaga identitetsanvändning sträcker sig alltså från böter upp till maximalt två år fängelse. Om du döms är det alltså inom denna ram påföljden kommer att ligga. Dock bör nämnas att det inte finns något hinder att dömas till lindrigare straff än detta om rätten bedömer det. Detta framgår av 29 kap. 3 § 2st.

Vid bedömningen av straffvärdet beaktar rätten den skada, kränkning eller fara som handlingen innneburit såväl som vad den tilltalade har insett eller borde insett samt avsikterna eller motiven som den tilltalade haft. Det tyngsta som tas i beaktan är ifall handlingen har inneburit allvarligt angrepp på en annan människas liv, hälsa eller trygghet.

Gällande fängelse så föreligger i svensk rätt en presumtion mot att i första hand döma till fängelse. Denna framgår av 30 kap. 4 § . Beroende på straffvärdet och brottslighetens art, samt om den tilltalade tidigare gjort sig skyldig till brott talar för fängelse. Alternativ till fängelse är villkorlig dom eller skyddstillsyn, ibland förenat med exempelvis böter.

Tyvärr kan jag inte med säkerhet ge dig ett svar på vad påföljden för dig blir om du blir dömd. Det jag kan säga är att vid bedömningen räknas samtliga omständigheter in: vad som skett i ditt specifika fall och även dina personliga egenskaper till viss del. Det föreligger en presumtion mot att dömas till fängelse och det ska i regel endast dömas till fängelse som påföljd om något av de särskilda skälen som framgår av 30 kap. 4§ föreligger.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, om inte är du välkommen att kommentera nedan så försöker jag utveckla!

Vänlig hälsning,

Linn NybergRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo