Vad blir konsekvensen av att ljuga för chefen?

FRÅGA
Min chef anklagar mig för att ljuga. Vad säger lagen?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Inledningsvis blir lagen om anställningsskydd (1982:80) (LAS) och arbetsrättsliga principer tillämplig på din fråga.

Arbetstagare omfattas av en lojalitetsplikt

Först och främst kan det nämnas att du som arbetstagare har en lojalitetsplikt gentemot din arbetsgivare. Lojalitetsplikten innebär att du har en skyldighet att agera lojalt gentemot arbetsgivaren. Resultatet av att agera illojalt gentemot arbetsgivaren kan bli att arbetstagaren blir uppsagd eller avskedad, då det räknas som en saklig grund för uppsägning. Exempel på illojalt beteende kan vara att avslöja företagshemligheter, misskötsamhet eller visa på bristande lojalitet genom sitt handlande.

Uppsägning förutsätter saklig grund

Som nämnts kan du inte bli uppsagd om arbetsgivaren inte har saklig grund, vilket framgår av 7 § LAS. Att ljuga för sin arbetsgivare skulle kunna vara en saklig grund, om det finns belägg för anklagelserna och beroende på vad det är för typ av lögn. Om det rör sig om en lögn som avsevärt har påverkat arbetsgivarens förtroende gentemot dig så är risken större att du kan bli uppsagd, än om det endast handlar om en petitess. Anledningen till att risk för uppsägning finns är då lögner gentemot arbetsgivaren bör räknas som att brista i sin lojalitet. Det är dock viktigt att komma ihåg att det görs en noggrann bedömning i ett sådant här fall, där arbetsgivarens intressen (bristande förtroende gentemot dig) ställs mot arbetstagarens intressen (att ha kvar arbetet). En helhetsbedömning görs.

Vidare krävs det för att du ska kunna sägas upp dels att arbetsgivaren har gett dig en varning, dels att arbetsgivaren har fullgjort sin omplaceringsskyldighet enligt 7 § andra stycket LAS. Arbetsgivaren ska omplacera dig till ett nytt typ av arbete för att få er situation att fungera. Om inte detta gjorts får du inte sägas upp, om det inte vore oskäligt att arbetsgivaren ska omplacera dig till annat arbete. Dessutom måste omständigheten som ligger till grund för den eventuella uppsägningen (lögnen) inte vara mer än två månader gammal, om det inte även finns nyare omständigheter som ligger till grund för uppsägning. Detta framgår av 7 § fjärde stycket LAS.

Slutsats och rekommendationer

Slutligen är det svårt att ge ett helt precist då jag hade behövt veta lite mer om vad det är för typ av lögner som du är anklagad för och om dessa anklagelser är sanna. Om anklagelserna är sanna och om lögnerna har skadat förtroendet till dig finns dock risk för uppsägning, förutsatt att du fått varning och blivit omplacerad. Mina rekommendationer till dig är att prata med din chef och försöka lösa situationen med denne. Du kan även kontakta facket för att få stöd i din situation.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Emil Wellander
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1869)
2021-10-14 När får man säga upp provanställda?
2021-10-10 Får arbetsgivaren omplacera mig till vilken tjänst som helst?
2021-10-09 Kan jag äga ett aktiebolag samtidigt som jag har en anställning inom kommunen?
2021-10-04 Kan arbetsgivaren tvinga arbetstagaren att gå ner i arbetstid?

Alla besvarade frågor (96436)