Vad bedöms som olaga hot?

FRÅGA
Om man bråkar och den ena höjer upp sin arm och viftar lite mot den andra och den andra känner sig hotade. Är det ett brott?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När jag besvarar din fråga kommer jag att använda mig av brottsbalken (BrB).

Det brott som jag tänker ligger närmast din beskrivning är olaga hot (BrB 4 kap. 5 §). Nedan kommer jag att gå igenom de kriterier som ska vara uppfyllda för att en gärning ska bedömas som olaga hot.

Gärningen ska ha kommit till den hotades kännedom

För det första krävs det att hotet ska ha kommit till den hotades kännedom vilket verkar uppenbart i den situation som du beskriver eftersom personen i fråga känner sig hotad.

Krävs att man hotar om brottslig gärning

Vidare krävs det att någon hotar annan med brottslig gärning för att det ska anses föreligga olaga hot. Att höja sin ena arm och vifta mot annan i en situation där man bråkar kan utgöra ett hot om att misshandla den andra. Att lyfta vapen mot annan är annars ett tydligt exempel på när det föreligger hot om brottslig gärning. I situationen du beskriver beror det givetvis på hur det såg ut när armen höjdes och sedan viftades mot den andra men rent generellt så skulle detta kunna utgöra hot om misshandel.

Det ska vara ägnat att framkalla allvarlig rädsla

För straffansvar krävs att hotet varit ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig rädsla för dennes eller annans säkerhet till person, egendom, frihet eller frid. Detta innebär i situationen som du beskriver att höjningen av armen i kombination med viftandet ska ha framstått eller varit ägnat att framstå som allvarligt menat. Denna typ av kvalifikation använder man för att skilja allvarligt menade hot från sådana hot som framförs "på skämt". Hotet ska dessutom avse en brottslig gärning som inte framstår som lindrig. Om hotet endast i detta fall skulle avse ringa misshandel så uppfyller det alltså inte kriteriet. Bedömningen för om gärningen är ägnad att framkalla allvarlig rädsla ska göras utifrån de faktiska förhållandena och hur situationen har framstått från den hotades synpunkt. Du skriver att den andra personen i fråga känner sig hotad. Parternas relation kan också spela in i denna bedömning. Jag har svårt att göra en bedömning kring detta kriterium utifrån det du skriver men om gärningen är allvarligt menat som ett hot om misshandel så anses det vara ägnat att framkalla allvarlig rädsla.

Måste ha uppsåt för att dömas för brott

För att kunna göra sig skyldig till olaga hot så krävs det att personen har uppsåt till sina gärningar (BrB 1 kap. 2 § första stycket). Detta innebär att personen måste haft en avsikt med att höja armen och vifta mot den andra personen. Personen måste ha förstått att gärningen är ägnad att framkalla allvarlig rädsla hos den andra.

Är det ett brott i detta fall?

Eftersom jag inte vet speciellt många detaljer kring gärningen som du beskriver så kan jag inte med all säkerhet säga att det utgör ett brott. Däremot om gärningen anses uppfylla alla kriterier som jag ovan har beskrivit så kan det utgöra brottet olaga hot.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Hanna Opedal Eriksson
Fick du svar på din fråga?