FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder15/07/2019

Vad är straffet för olaga hot och bedrägeri?

Hej jag undrar mest vad straff skalan för trakassedier

Olaga hot och bedrägeri kan ge g

För påföljd på jag nyss har anmält ett ex för dessa tre saker

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Straffskalan för olaga hot av normalgraden är böter eller fängelse i högst ett år. Om brottet är grovt döms till fängelse i lägst nio månader och högst fyra år. Vid bedömningen av om brottet ska anses som grovt ska det särskilt beaktas om hotet påtagligt har förstärkts med hjälp av vapen, sprängämne eller vapenattrapp eller genom anspelning på ett våldskapital eller annars har varit av allvarligt slag, eller om gärningen annars har varit av särskilt hänsynslös eller farlig art (4 kap. 5 § Brottsbalken, BrB).

Straffskalan för bedrägeri av normalgraden är fängelse i högst två år (9 kap. 1 § första stycket BrB). Om brottet med hänsyn till skadans omfattning och övriga omständigheter anses som ringa döms gärningsmannen för ringa bedrägeri till böter eller fängelse i högst sex månader (9 kap. 2 § första stycket BrB). Är brottet grovt döms gärningsmannen till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningsmannen missbrukat allmänt förtroende, använt förfalskad urkund eller vilsledande bokföring, eller om gärningen annars varit av särskilt farlig arg, avsett betydande värde eller inneburit synnerligen kännbar skada (9 kap. 3 § BrB).

Som synes är straffet för såväl olaga hot som bedrägeri varierande beroende på hur allvarligt brottet är, med allt från böter till långa fängelsestraff.

Hoppas du fått svar på din fråga!


Vänligen,


Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo