Vad är straffet för hatbrott?

2020-03-15 i Påföljder
FRÅGA
Hej, jag undrar hur straffet för hets mot folkgrupp, grov misshandel och rån samt kränkning ser ut. Om t.ex. en person utför dessa brott mot en person med judisk ursprung och tydligt visar på nazistiska idéer och glåpord mot denna. Vad påverkar straffet samt hur mycket straffrabatt gäller om förövaren är 19 år?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline! Jag hoppas att jag kan ge dig ett bra svar.

Brott där motivet, d.v.s varför man gör brottet, är grundat på hat mot någon baserat på dessa religion, hudfärg, etnicitet osv. brukar kallas för hatbrott. I Sverige har vi vissa brott som specifikt tar sikte på hatbrott, som t.ex hets mot folkgrupp (16 kap. 8 § Brottsbalken (BrB)) och olaga diskriminering (16 kap. 9 § BrB). Utöver detta har vi en straffskärpningsregel för alla typer av brott om de begås med ett hatmotiv, 29:2 7 p. BrB.

För att jag ska kunna förklara skillnaden mellan dessa två grupper av hatbrott så måste jag mycket kort förklara hur domstolen bestämmer straff. De kan förklaras enkelt, om de rör sig om ett brott, så här:

1)Vad har brottet i fråga för abstrakt straffvärde, d.v.s vad är straffskalan för brottet. T.ex har misshandel fängelse till 2 års fängelse och grov misshandel har ett år och 6 månader till 6 års fängelse som straffskala

2) Vad har de specifika brottet för konkret straffvärde. Detta bestäms efter en tillämpning av 29:1 -3 BrB och berör omständigheter vid gärningen. De kan vara till exempel avsikten med brottet, ifall de var mer farligt än andra brott av samma typ eller om de var ett hatmotiv. Detta konkreta straffvärde måste vara inom straffskalan för brottet. Vid bedömningen av vad som är straffvärdet utgår man från straffminimum och går aldrig över vad som är straffminimum för en grövre version av brottet . Detta beror på att vid indelningen av vad som är grov eller normal misshandel så ska man i princip beakta samma saker. Kommer man således fram till att en misshandel har ett straffvärde på över 1 år och 6 månader så är den att anses som grov misshandel som dominerande huvudregel.

3)Man applicerar 29:5 och 29:7 BrB. 29:5 BrB är omständigheter som inte har att göra med själva gärningen men som ändå borde leda till mildare straff. 29:7 är ungdomsrabatten, se vidare nedan.

4)Sedan väljer man en påföljd som når upp till straffvärdet. Detta sker med en presumtion mot fängelse, 30:1, 30:4 BrB. Denna presumtion bryts dock om de är ett återfall, ett s.k artbrott eller ett straffvärde på över ett år.

5)Man beaktar tidigare brottslighet om de inte har påverkat bedömningen inom steg 4:a, 29:4 BrB


Värt att nämna är att denna steg ordning inte är bindande utan enbart en generell skiss över hur systemet fungerar.

Om vi tar fallet med ett rån där den man angriper väljs p.g.a att den tillhör en viss religion så kommer det påverka hur långt straff personen får inom ramen för steg 2. De kommer alltså påverka de konkreta straffvärdet. Om en Nazist rånade eller misshandlade en person för att den är en jude, d.v.s de finns ett motiv i rånet att kränka personen för att den är jude så kommer brottet att bedömas som misshandel eller rån. De faktum att de är ett hatbrott ska påverka straffvärdet d.v.s hur långt straff som personen får. De kommer med stöd av 29:2 7p BrB påverka de konkreta straffvärdet.

Vad de gäller hets mot folkgrupp och andra liknande brott där de är direkt angivet i lagtexten att de ska vara på grund av ett motiv mot en viss grupp så är det per definition ett hatbrott. De ska således inte ske en tillämpning av 29:2 7 p. BrB. Detta eftersom det ska vara inbakat i de abstrakta straffvärdet för brottet, d.v.s den straffskala som finns för brottet. Eftersom alla brott av den typ har ett hatbrott motiv så ska inte de påverka den konkreta straffvärdebedömningen om gärningsmannen har ett sådant motiv

Vad är ungdomsrabatten för en 19-åring?

Vad ungdomsrabatten är ska bero på vilken typ av brott de är samt om de är ett återfall. Även hur stor påföljden är ska påverka. Ju större straffvärde desto större rabatt generellt. Man kan dock i regel säga att man som 19 åring får ⅔ av de straff man hade fått som vuxen, 29:7 BrB.

Tack för din fråga. Jag hoppas jag har kunnat ge ett tillfredsställande svar.

Med vänliga hälsningar

Karl Montalvo
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1514)
2021-05-08 Registerutdrag i samband med erbjuden anställning
2021-05-08 Påföljd vid bidragsbrott
2021-05-07 Hur länge finns en notering om strafföreläggande kvar i belastningsregistret?
2021-05-07 Hur länge sitter man av ett fängelsestraff?

Alla besvarade frågor (92130)