Vad är skillnaden på "vanligt" bedrägeri och datorbedrägeri?

Olika formuleringar av lagstiftningen gällande bedrägeri. Hej, jag har läst en del på er hemsida gällande brottsrubriceringen bedrägeri och det verkar råda olika formuleringar av lagen. Det finns den traditionella formuleringen: ”för bedrägeri dömes den som medelst vilseledande förmår annan till handling eller till att underlåta något som medför vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledde enligt 9 kap.” som ni ofta hänvisad till när ni besvarad frågor kring bedrägeri. Det som gör mig förvirrad är att ni ibland använder er utav en formulering som involverar att man lämnar en oriktig uppgift till en automatisk informationsbehandling (se exempel här: https://lawline.se/answers/kan-jag-domas-for-bedrageri-och-vad-kan-pafoljden-bli). Denna formulering är mycket snävare än vad den förstnämnda formuleringen är. Så därför undrar jag vilken av de som är tillämplig på brott begångna på internet? Den andra låter förvisso mer ”internet-anpassad” men trumfar den den förstnämnda formuleringen? Eller är det så att båda gäller?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

De två olika formuleringar du hänvisar till är båda gällande rätt. Den första, mer allmänna formuleringen, utgör första stycket av bedrägeriparagrafen. Den andra speciella formuleringen, som tar sikte på s.k. datorbedrägerier, är en smalare form av bedrägeri, men som alltjämt rubriceras bedrägeri och lyder under samma straffskala. Vad som avses är att lämna oriktig eller ofullständig uppgift genom att ändra i program eller upptagning eller på annat sätt olovligen påverka resultatet av en automatisk informationsbehandling, eller någon annan liknande automatisk process, så att det innebär vinning för gärningsmannen och skada för någon annan (9 kap. 1 § andra stycket BrB).

Den avgörande skillnaden mellan ”allmänt” bedrägeri och datorbedrägeri, är att det inte är människor utan maskiner som utsätts för en påverkan som sedermera leder till förmögenhetsöverföring (när det rör sig om datorbedrägeri, 9 kap. 1 § andra stycket BrB). Det kan dock inte vara vilken maskin som helst. Nyckelordet ligger i lagtexten och är ”automatisk. Det ska alltså röra sig om en maskin som kommit att ersätta en människa som behandlare av information. Automatisk informationsbehandling med hjälp av datorer eller annan förfinad utrustning omfattas, liksom automatisk informationsbehandling med hjälp av mindre förfinad apparatur (såsom mekaniska varu-, mynt- eller prestationsautomater). Ett typexempel på det senare är en bankautomat. Generellt kan de flesta manipulationer med automater omfattas. Det är också värt att nämna att ett bedrägeri kan omfattas av både första och andra stycket samtidigt.

Att bedra någon genom att skriva ett meddelande via internet är alltså bedrägeri enligt första stycket. Att bedra någon genom att ändra information i en automatisk informationsbehandlingsprocess, t.ex. på internet, är dock bedrägeri enligt andra stycket.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Markus Sjöbergh

Markus SjöberghRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo