Vad är preskriptionstiden för försök till bedrägeri?

Hej . Jag undrar hur långt tid tar det tills ett brott blir gammalt och inte kan utredas längre ? Det är ett försök till bedrägeri det handlar om .

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Allmänt om preskription

Preskription avseende brott innebär som huvudregel att påföljd inte får ådömas person för ifrågavarande brott. Tiden varierar beroende på det högsta straff som brottet kan medföra och räknas från den dag brottet begicks eller från den dag viss verkan av handlingen som förutsätts för brott har inträffat (35 kap. 1 § och 4 § brottsbalken, hädanefter förkortad BrB). Preskriptionsskalan ser ut på följande vis (35 kap. 1 § BrB):

1. två år, om å brottet ej kan följa svårare straff än fängelse i ett år

2. fem år, om svåraste straffet är högre men icke över fängelse i två år,

3. tio år, om svåraste straffet är högre men icke över fängelse i åtta år,

4. femton år, om svåraste straffet är fängelse på viss tid över åtta år,

5. tjugofem år, om fängelse på livstid kan följa å brottet.

Vad gäller för försök till bedrägeri

Försök till bedrägeri är brottsligt (se 9 kap. 11 § och 23 kap. 1 § BrB). Straffet som kan följa är högst straffet för fullbordat bedrägeri (23 kap. 1 § BrB). Straffet för fullbordat bedrägeri är fängelse i högst 2 år (9 kap. 1 § BrB), vilket ger en preskriptionstid om 5 år (35 kap. 1 § 2 p. BrB). I det fall bedrägeriet bedöms som ringa är straffet högst 6 månader (9 kap. 2 § BrB), varvid preskriptionstiden är två år (35 kap. 1 § 1 p. BrB). Vid bedömningen av om brottet är ringa beaktas om det handlar om upprepade olovliga handlingar, det aktuella beloppet samt om den vilseledde vid normal aktsamhet inte skulle ha blivit vilseledd. Angående värdet är gränsen om 1000 kronor för snatteri vägledande även för bedrägeri, men tendenser finns att tillämpa en något högre beloppsgräns för när bedrägeri inte längre är ringa.

Sammanfattning

Preskriptionstiden är beroende av det högsta straffet ett brott kan medföra. Angående bedrägeri är preskriptionstiden fem år och angående ringa bedrägeri är preskriptionstiden två år.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänlig hälsning,

Joar LindénRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo