Vad är påföljden för grovt dopingbrott?

2020-02-05 i Övriga brott
FRÅGA
Hej!Jag undrar vad det grovaste straffet för doping gällande steroider är? Tacksam för svar så fort som möjligt!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För att svara på din fråga tänker jag redogöra för vad dopingbrott är och vilka klasser av dopingbrott det finns. Därefter redogöra för de påföljder som kan tänkas följa om man gör sig skyldig till grovt dopingbrott.

Vad är dopingbrott och under vilka förutsättningar aktualiseras straffansvar?

Dopingklassade preparat regleras i lag om förbud mot vissa dopingmedel. Med dopingmedel avses i denna lag enligt 1 §:

1. syntetiska anabola steroider,

2. testosteron och dess derivat,

3. tillväxthormon, och

4. kemiska substanser som ökar produktion eller frigörelse av testosteron och dess derivat eller av tillväxthormon.

Sådana medel får inte används till annat än medicinska eller vetenskapliga ändamål. Den som framställer, innehar, brukar, importerar, säljer, överlåter eller köper sådana preparat i syfte att distribuera dem kan göra sig skyldig till dopingbrott (2 - 3 § lag om förbud mot vissa dopingmedel). Man kan alltså dra slutsatsen att man som privatperson inte under några omständigheter får befatta sig med dopingklassade preparat. Dopingbrott klassificeras i tre olika grader. Grovt dopingbrott, dopingbrott (normalgraden) och ringa dopingbrott.

För dopingbrott fälls den som uppsåtligen bryter mot 2 § lag om förbud mot vissa dopingmedel. För att det ska rubriceras som grovt dopingbrott ska det i bedömningen särskilt beaktas om gärningen har utgjort led i en verksamhet som har bedrivits i större omfattning eller yrkesmässigt, avsett särskilt stor mängd dopningsmedel eller annars varit av särskilt farlig eller hänsynslös art (3a § lag om förbud mot vissa dopingmedel).

Brott i normalgraden och grova dopingbrott är även belagt med straffansvar i försöks- eller förberedelsestadiet (4 § lag om förbud mot vissa dopingmedel). Med försök menas att man påbörjat utförandet av visst brott utan att detta kommit till fullbordan, såframt fara förelegat att handlingen skulle leda till brottets fullbordan eller sådan fara endast på grund av tillfälliga omständigheter varit utesluten (23 kap. 1 § första stycket brottsbalken).

Att fara ska ha förelegat menas att man i princip är redo att fullborda brottet, i detta fall kan det innebära att försöker framställa dopingpreparat men lyckas inte. Detsamma gäller för om man avser att fullborda ett brott men man på grund av tillfälliga omständigheter inte kan fullborda det, det skulle vara om man exempelvis försöker framställa dopingpreparat men elen till din tillverkningsapparat stängs av.

Med förberedelse menas enligt 23 kap. 2 § första stycket brottsbalken att man antingen:

tar emot eller lämnar pengar eller annat som betalning för ett brott eller för att täcka kostnader för utförande av ett brott, ellerskaffar, tillverkar, lämnar, tar emot, förvarar, transporterar, sammanställer eller tar annan liknande befattning med något som är särskilt ägnat att användas som hjälpmedel vid ett brott,

Man ska alltså haft uppsåt att främja eller utföra ett brott på något vis som anges i de två punkterna. I förberedelsestadiet krävs i vissa fall inte att man faktiskt innehar dopingpreparat, det kan till exempel röra sig om att man beställer in ingredienser, som självständigt inte utgör dopingklassade medel men som efter syntetisering skapar ett dopingklassat preparat.

Vad är den maximala påföljden för grovt dopingbrott?

Straffskalan för grovt dopingbrott är fängelse i lägst 6 månader och högst 6 år (3a § lag om förbud mot vissa dopingmedel). Detta utgör ramen för vilket straff domstolen kan döma till om de dömer till fängelse. För försök till grovt dopingbrott behöver inte fängelse aktualiseras, men andra tänkbara påföljder såsom böter eller villkorlig dom kan vara aktuellt. Domstolen kan däremot döma till fängelse även i försöksstadiet. Detsamma gäller för förberedelse till grovt dopingbrott (jfr 23 kap. 1-2 § brottsbalken).

Om du önskar att få ett snabbt svar av oss på Lawline i framtiden är vår expresstjänst ett komplement till vår gratisrådgivning där du kan få ett svar inom 1-3 dagar beroende på vilken tjänst du använder. Du får även möjligheten att ringa den som svarat på din fråga. Länk till expresstjänsten: https://lawline.se/lawline-express

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André Blomquist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll