Vad är gränsen för vårdslöshet i trafik?

Hej var med om en kö olycka i somras hastigheten var ca 25kmh fick 2000 i böter av polisen Kan detta klassas som grov vårdslöshet i trafik? För nu begär transportstyrelsen att jag ska redogöra varför jag ska behålla mitt körkort dom yrkar på 5kap 2 3 4 och 6 paragrafen är detta möjligt Ska man anlita en advokat ang detta

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vårdslöshet i trafik är ett brott som regleras i lag om straff för vissa trafikbrott (trafikbrottslagen). I 1 § trafikbrottslagen står i första stycket att vårdslöshet i trafik innebär att föraren i väsentlig mån brister i den omsorg och varsamhet som till förekommande av trafikolycka betingas av omständigheterna. Grov vårdslöshet i trafik regleras i 1 § 2 st. trafikbrottslagen.

Frågan om någon gjort sig skyldig till vårdslöshet i trafik bedöms med utgångspunkt från de gällande trafikreglerna. Straffbestämmelsen får alltså sitt innehåll genom de allmänna och speciella föreskrifter som finns för trafiken, främst i trafikförordningen. Den mest centrala av dessa föreskrifter är den allmänna för samtliga trafikanter gällande aktsamhetsregeln i 2:1 trafikförordningen. Det är också till den aktsamhetsbestämmelsen som straffbestämmelsen om vårdslöshet i trafik anknyter, genom att den brottsliga gärningen består i att i väsentlig mån brista i den omsorg och varsamhet som omständigheterna kräver för att en trafikolycka ska kunna undvikas. Att det ska föreligga en väsentlig avvikelse från aktsamhetskravet innebär att straff för vårdslöshet i trafik bara ska dömas ut för sådana beteenden i trafiken som kan anses som vårdslösa i egentlig mening.

Från det straffbara området bör i regel undantas sådana förfaranden där trafikanten, på grund av tillfällig ouppmärksamhet eller bristande förmåga, gjort en felbedömning av trafiksituationen. Likaså bör rena manövreringsmisstag normalt inte leda till ansvar. Det ska alltså främst handla om fall där trafikanten gjort sig skyldig till ett medvetet risktagande (prop. 1994/95 s. 122).

Åklagarmyndigheten har efter en praxisgenomgång och med utgångspunkt från förarbetsuttalandena bedömt att t.ex. sammanstötningar inom tätort som beror på bristande uppmärksamhet inte torde utgöra vårdslöshet i trafik (Åklagarmyndighetens RättsPM 2006:9).

Återkallelse av körkort får ske vid grov vårdslöshet i trafik enligt 5:3 1 p. körkortslagen. Förutsättningen för att någon ska kunna dömas för grov vårdslöshet i trafik är att trafikbeteendet varit grovt oaktsamt eller att gärningsmannen visat prov på uppenbar likgiltighet för andra människors liv eller egendom. Utifrån uppgifterna i frågan kan kan inte avgöra om det varit grov vårdslöhet i detta fallet, med tanke på den låga hastigheten och köbildning talar det dock för att det inte är grov vårdslöshet i trafik.

Jag hoppas att detta gav dig lite hjälp med din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Erik OlshovRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”