Vad är förtal?

FRÅGA
Vad är förtal?
SVAR

Hej!

Tack för att du valt att ställa en föredömligt koncis fråga till oss på Lawline. Då frågan är formulerad på ett så övergripande sätt är mitt svar ytterst grundläggande, om än inte särskilt kortfattat. Om du önskar mer specifika upplysningar kring hur förtalsbegreppet ska appliceras på vissa situationer så är du välkommen att publicera en kommentar och efterfråga detta.

Straffbestämmelsen avseende förtal återfinns i 5 kap. 1 § brottsbalken och lyder:

1:a stycket: Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnas att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter.

2:a stycket: Var han skyldig att uttala sig eller var det eljest med hänsyn till omständigheterna försvarligt att lämna uppgift i saken, och visar han att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den, skall ej dömas till ansvar.

Första stycket i bestämmelsen anger när det överhuvudtaget kan bli aktuellt med förtalsansvar, medan andra stycket anger under vilka omständigheter det är tillåtet att utpeka någon på ett sätt som överensstämmer med det föregående stycket.

Grundförutsättningen för förtal är således att någon utpekat en annan person som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt. Personen måste därtill vara möjlig att identifiera. Detta är dock inte tillräckligt utan det krävs även att den aktuella uppgiften varit ägnad att utsätta personen för andras missaktning. Av detta följer att uppgiften måste ha tillhandahållits åtminstone ytterligare en person utöver den som uppgiften avser (annars kan det endast bli aktuellt med förolämpning enligt 5 kap. 3 § brottsbalken).

För att göra återstoden av svaret mer pedagogiskt, och kanske lite roligare, får nedanstående exempel illustrera när första stycket i paragrafen blir tillämpligt.

Algot har fått nys om att Birger ibland gör sig ärenden på Sergels torg för att inhandla marijuana, som han i regel röker i soffan framför Let´s Dance på fredagskvällarna. Algot, en frikyrkopastor som är mycket fientligt inställd till rusmedel i allmänhet och droger i synnerhet, twittrar ut följande hätska påstående: ”@BIRGER ÄR EN SATANS LAKEJ OCH KNARKARE!”

Algot har i och med detta utpekat (i och med länken till Birgers eget Twitter-konto) Birger som konsument av narkotika och det får sägas vara ägnat att väcka andras (Twitter-följarnas) missaktning gentemot honom. De krav som uppställs enligt första stycket i förtalsparagrafen är således uppfyllda.

I nästa scenario har Birger gjort en räd på Systembolaget och köpt på sig en ansenlig mängd starksprit, i syfte att döva sina sinnen inför helgen. På gatan stöter han ihop med Algot, som noterar de till bristningsgränsen fyllda kassarna och genast twittrar: ”NU SKA HEDNINGEN @BIRGER HEM OCH SUPA SKALLEN AV SIG!”.

Även om uttalandet inte innefattar någon beskyllning om brottsliga förehavanden så bör det stå klart att Algot utpekat Birger som klandervärd i sitt levnadssätt och att det får anses vara ägnat att utsätta Birger för andras missaktning.

För att Algot slutligen ska bli dömd för förtal krävs dock att det (i enlighet med andra stycket i förtalsparagrafen) kan påvisas att det inte förelåg någon skyldighet för Algot att lämna uppgiften och att det heller inte var försvarligt. Visar det sig vara försvarligt, och Algot även kan styrka att uppgiften var sann eller att han åtminstone hade skälig grund för att tro att den var sann, ska han inte dömas.

Då straffrättsliga bedömningar på förtalsområdet, även när det finns konkreta sakomständigheter att utgå ifrån, tenderar att bli komplicerade, och svåra att generalisera kring, så väljer jag att avsluta min framställning här. Om du upplevt en situation där du anar att ansvar för förtal kan föreligga är du som sagt varmt välkommen att lämna en redogörelse därom i kommentarsfältet. Jag ska i sådana fall göra mitt bästa för att avge ett mer distinkt svar.

Med vänlig hälsning,

Marcus Bäckström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1248)
2021-09-20 Brottsligt att påstå att någon lider av psykisk sjukdom?
2021-09-19 Vad blir straffet för den som anklagar annan för vanvård och misshandel av barn?
2021-09-12 Falska anklagelser.
2021-09-05 Är det förtal att skriva negativa saker om sina grannar på Facebook?

Alla besvarade frågor (95792)