Vad är en person som är misstänkt för brott tvungen att berätta?

2018-05-23 i Vittna
FRÅGA
Jag undrar när en brottsling är tvungen att exempelvis ange sina medbrottslingar eller medhjälpare? Finns det någon lag som reglerar detta? Är hen endast tvungen att berätta på exempelvis rättegångar under en heders och samvete ed? Eller kan vem som helst tvinga en brottsling att säga det när som helst?
SVAR

Hej!

Tack för din fråga.

En person som inte dömts för brott kallas "misstänkt" eftersom personen tills domen fallit anses oskyldig. Den misstänkte behöver inte uppge något för någon, vilket följer av två rättsregler:

I Europakonventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna, förkortad EKMR, dels Regeringsformen, förkortad RF och dels Rättegångsbalken, förkortad RB.

1. Rätten till tystnad
En person som är misstänkt för brott har en rätt till tystnad (Artikel 6 EKMR lagstadgad enligt 2 kap. 19 § RF). Rätten att vara tyst följer av en oskyldighetspresumtion, som innebär att den som är misstänkt för brott inte själv behöver göra något för att bevisa sin oskuld.

Med det följer att det är åklagaren som ska bevisa att den misstänkte kan hållas ansvarig för brott, och den misstänkte kan därför helt enkelt låta bli att säga något alls. Detta gäller så fort personen anses vara misstänkt, i alla stadier och även innan eventuell rättegång.

2. Vittnesplikt och vittnesed
Ett vittne har som utgångspunkt inte en rätt till tystnad. Det är en allmän medborgerlig skyldighet att vittna inför domstol. I Sverige har vi en vittnesplikt och vittnet ska då som utgångspunkt avlägga vittnesed (36:1 st 1 RB) och 36 kap. 21 § RB).

Det gäller dock bara personer som inte är part i målet (36 kap. 1 § st 1 RB). Det innebär, att den som är misstänkt för brott inte behöver vittna under rättegången alls om personen anses vara part i den rättegången vittnesmålet avser. Om den misstänkte är åtalad för medverkan till den gärning som rättegången avser, ska personen inte heller vittna (36:1 st 2 RB).

Den som är misstänkt för brottslig gärning har alltså en rätt till tystnad, och ska inte vittna om den misstänkte är part eller åtalats för medverkan till den gärning som vittnesmålet avser. Den misstänkte behöver sammanfattningsvis inte ange sina medbrottslingar eller medhjälpare under några omständigheter.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Sara Hill
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?