Vad är effektrekvisitet i hemfridsbrott?

FRÅGA
Hej!Jag undrar angående brottet hemfridsbrott. Jag förstår att alla brott är uppbyggda av objektiv och subjektiva rekvisit. Det objektiva rekvisiten består av gärningsrekvisit och effektrekvisit. Min fråga är då vilken är effektrekvisitet i brottet? Jag kan inte hitta det.Eller är det kanske som i brottet mord då gärningen och effekten är ett och samma??mvh
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Objektiva och subjektiva rekvisit

Precis som du skriver i din fråga har ett brott en objektiv och en subjektiv sida. Den objektiva sidan tar sikte på gärningen som sådan, medan den subjektiva sidan tar sikte på huruvida den som begått gärningen kan hållas personligt ansvarig.

Gärningsrekvisit och effektrekvisit är två olika typer av objektiva rekvisit. En annan typ av objektiva rekvisit är s.k. farerekvisit. Dessa uppställer ett krav på att gärningen som företas resulterar i en viss fara för något. Jag kommer dock bara beskriva gärningsrekvisit och effektrekvisit nedan.

Gärningsrekvisit

Handlingsbrott, d.v.s. brott som kräver en viss handling, är uppbyggda av ett eller flera gärningsrekvisit. Gärningsrekvisit kan beskrivas som krav på handling eller underlåtenhet att göra något. Tittar vi exempelvis på brottet mened (brottsbalken (BrB) 15 kap. 1 §) har brottsbeskrivningen följande lydelse:

"Om någon under laga ed lämnar osann uppgift eller förtiger sanningen, dömes för mened till fängelse i högst fyra år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader."

I detta fall är rekvisiten under laga ed lämnar osann uppgift eller förtiger sanningen gärningsrekvisit. Det krävs inte att handlingen ger någon särskild effekt, utan det räcker med att gärningen passar in under något av dessa rekvisit för att gärningen ska överensstämma med brottsbeskrivningen.

Effektrekvisit

Effektrekvisit är å andra sidan rekvisit som förutsätter att gärningen ger upphov till en viss effekt. Som exempel kan vi titta på brottet mord (BrB 3 kap 1 §):

"Den som berövar annan livet, döms för mord till fängelse på viss tid, lägst tio och högst arton år, eller, om omständigheterna är försvårande, på livstid."

Rekvisiten berövar annan livet är effektrekvisit, eftersom det förutsätter att någon mister livet. Samtidigt kan rekvisiten klassificeras som gärningsrekvisit, eftersom de förutsätter att någon utfört en handling (eller underlåtit att göra något).

Hemfridsbrott

Hemfridsbrottet regleras i BrB 4 kap. 6 § första stycket. Brottsbeskrivningen lyder som följande:

"Den som olovligen intränger eller kvarstannar där annan har sin bostad, vare sig det är rum, hus, gård eller fartyg, dömes för hemfridsbrott till böter".

I denna brottsbeskrivning finner vi två alternativa gärningsrekvisit, dels olovligen intränger, dels kvarstannar. Detta ska ske där annan har sin bostad. Som du märker innehåller dessa rekvisit krav på en handling eller underlåtenhet att göra något, varför de utgör gärningsrekvisit. Dock finns det i brottsbeskrivningen inget krav på någon effekt med denna gärning. Det betyder att det helt enkelt inte finns något effektrekvisit i denna brottsbeskrivning. Det krävs alltså ingen effekt för att gärningen ska kunna utgöra en brottslig gärning.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Moa Kryh
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (943)
2020-05-24 Grannen har filmat min son och publicerat klippet på Facebook
2020-05-22 Utgör knuffar och slitande i en annan persons klädsel ett brott?
2020-05-21 Utgör oönskade samtal ofredande?
2020-05-19 Grov kvinnofridskränkning

Alla besvarade frågor (80243)