Vad är beviskravet för arbetsgivaren vid avskedande på grund av brottslig handling?

Hej,

en god vän till mig har blivit avskedad från sin anställning med motivationen "I första hand görs gällande att de ovan beskrivna brottsliga gärningarna utgör skäl för avsked. I andra hand görs gällande att ovan beskrivna brottsliga gärningar tillsammans med det som anförts som grund för uppsägningen av tjänsten utgör skäl för avsked". De brottsliga gärningar som arbetsgivaren hänvisar till finns endast i en polisanmälan där förundersökning pågår och arbetsgivaren anför endast en misstanke om brott om "medhjälp till trolöshet mot huvudman alternativt medhjälp till bedrägeribrott". Detta pga att personen i fråga har attesterat fakturor som kommunen anser felaktiga.

Mina frågor är:

1. Kan arbetsgivaren anföra "brottsliga gärningar" innan en polisutredning och/eller en dom fallit i ärendet? Är inte detta att sätta sig över lagen där arbetsgivaren fastslår att en brottslig gärning skett innan polisutredningen är slutförd och en ev. dom är fastslagen?

2. Vilken bevisbörda har arbetsgivaren när man (läs högsta chefen) avskedar och gör polisanmälan och vilka medel får arbetsgivaren ta till utan att det finns bevis (i dagsläget står ord mot ord)?

Med vänlig hälsning

Tom

Lawline svarar


Hej och tack för att du vänder dig till oss med din fråga!

Allmänt om avskedande

Grunder för avskedande regleras i Lagen om anställningsskydd (LAS) 18§, det är en mer långtgående åtgärd än uppsägning och tröskeln är högt satt för arbetsgivaren. Det krävs grovt åsidosättande av åligganden mot arbetsgivaren av arbetstagaren. Enligt förarbeten till LAS krävs att arbetstagaren gjort sig skyldig till "ett sådant avsiktligt eller grovt vårdslöst förfarande som inte rimligen bör tålas i något rättsförhållande" för att avskedande ska vara tillämpligt. Detta syftar främst till brott begångna i tjänsten, men även brott utom tjänsten kan ligga till grund för avskedande, om brottet är ägnat att allvarligt skada förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare, se Prop. 1973:129.

Var gränsen går för avskedande är även beroende av arbetstagarens tjänst och ställning, om denna har en ställning som innebär särskilt förtroende, t.ex polis är gränsen lägre. Förmögenhetsbrott som påverkar förtroendet har ansetts kunna ligga till grund för avskedande, även om brottet i sig är av ringa karaktär, se bl.a AD 1998:25.

Beviskravet för arbetsgivaren vid avskedande på grund av brottslighet

Arbetsdomstolen har uttalat att beviskravet vid avskedande ska vara detsamma som i ett brottmål, det vill säga ställt utom rimligt tvivel. Arbetsdomstolen har även ansett att misstankar om brott som inte kan styrkas inte kan ligga till grund för avskedande, se AD 1974:57, AD 1975:59, AD 1975:74.

I arbetsrättsliga tvister gäller generellt reglerna för dispositiva mål, det vill säga att parterna har bevisbördan för sina respektive påståenden. Dock finns en rad specialregleringar gällande bevisbördan, en av dessa är vid avskedande då arbetsgivaren har hela bevisbördan för de omständigheter som legat till grund för avskedandet. Arbetsdomstolen har även i flera fall underkänt avskedanden på grund av att det som påståtts legat till grund för avskedandet inte kunnat styrkas, se AD 1993:65. Generellt inväntas en dom i brottmålet, för att sedan läggas till grund för en arbetsrättsliga tvisten, dock har arbetsdomstolen även då i vissa fall kommit till en annan slutsats än den allmänna domstolen i ansvarsfrågan. Det vill säga att det inte är tillräckligt med en fällande dom i brottmålet för avskedande i vissa fall, se AD 1992:82.

Slutsats

Sammanfattningsvis är beviskravet för en arbetsgivare som vill avskeda en arbetstagare på grund av brottslig gärning högt satt, särskilt om brottsligheten begicks utanför tjänsten. Arbetsdomstolen har inte ens alltid accepterat en fällande brottmålsdom som bevisning, utan att arbetsgivaren själv fört i bevisning att arbetstagaren begått gärningen. Detta tyder på att ett avskedande redan under förundersökningen på grund av brott skulle ställa väldigt höga krav på arbetsgivaren att själv kunna bevisa att brottet begåtts. Dock ska sägas att det inte finns något generellt krav på en fällande brottmålsdom om arbetsgivaren själv kan föra i bevisning att arbetstagaren begått gärningen.

Hoppas svaret varit till din hjälp, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Mvh,

Frida SundinRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”