Uttryck för täckningsprincipen

2020-04-10 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej,Vilken eller vilka av följande satser ger uttryck för täckningsprincipen?A. Inget brott utan lag.B. För att en gärning ska vara brottslig krävs, förutom att alla objektiva rekvisit är uppfyllda, också att den subjektiva sidan är uppfylld (t.ex. att uppsåt föreligger).C. Åklagaren har bevisbördan och ska fullt ut bevisa att brott har begåtts.D. En gärning ska som huvudregel bedömas efter den lag som gällde när gärningen begicks.E. Ingen skall dömas ohörd eller i varje fall skall en tilltalad alltid få möjlighet att yttra sig över ett åtal.Tack
SVAR

Hej,
Tack för att du vänder dig till Lawline!

B är svaret på din fråga
B ger uttryck för täckningsprincipen. Det krävs alltså att huvudsaklig överensstämmelse ska råda mellan uppsåt/oaktsamhet och den otillåtna gärningen så som det är angivet genom de olika rekvisiten för otillåten gärning.

De övriga satserna
A. Satsen ger uttryck legalitetsprincipen som också kan uttryckas genom de latinska uttrycken "nullum crimen sine lege" (inget brott utan lag) samt "nulla poena sine lege" (inget straff utan lag) (1 kap. 1 § brottsbalken).

C. I brottmål har åklagaren den fulla bevisbördan. Beviskravet som måste uppnås för en fällande dom är att det är "ställt utom rimligt tvivel". Den tilltalade betraktas således som oskyldig till dess att motsatsen bevisats av åklagaren, vilket kallas för oskuldspresumtion.

D. En gärning ska bedömas enligt den lag som gällde när gärningen begicks, och inte enligt den nya lagen om en ny lag har tillkommit. Meningen ger uttryck för den grundlagsstadgade principen om förbud mot retroaktiv strafflagstillämpning, som är en av utgångspunkterna inom legalitetsprincipen (2 kap. 10 § regeringsformen). Grundsatsen har utvecklats i lag om införande av brottsbalken (BrP) (5 § andra stycket BrP).

E. Grundsatsen ger uttryck för kontradiktionsprincipen. Denna princip uttrycks inte i rättegångsbalken, men framgår indirekt i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen eller EKMR). Satsen är en beskrivning av vad som avses med begreppet "rättvis rättegång" i artikel 6 EKMR.

Hoppas att detta besvarade din fråga. Har du fler frågor kan du ställa dem här.

Vänligen,

Egzon Kalludra
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll