Uttalanden om misshandel, förtal?

Hej

Min sambos ex, mitt bonusbarns mamma går omkring och säger att jag slår hennes barn. Detta är inte sant och mamman har varken gjort en anmälan till polisen eller soc.

Är det förtal ?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Ditt bonusbarns mamma har uttalat negativt om dig. Förtal innebär att någon utpekar dig som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller att någon lämnar en uppgift som är ägnad att utsätta annan för andras missaktning (5 kap. 1 § 1 st. brottsbalken). Det krävs inte att uppgiften i ett enskilt fall de facto har framkallat andras missaktning, utan det räcker med att uppgiften typiskt sett kan framkalla en sådan negativ uppfattning hos andra om dig. Föga klandervärda eller vanliga uppgifter faller inte under straffbestämmelsen. Uppgiften måste vara av allvarligare beskaffenhet. Förtal är fullbordat när de kränkande uppgifterna kommit till tredje mans kännedom, vilket betyder att minst en utomstående ska ha kunnat ta del av uppgifterna.

I ditt fall har ditt bonusbarns mamma utpekat dig som brottslig, med anledning av uttalanden om att du misshandlar barnet. Det är inte tillräckligt att det påstådda brottet är av mindre allvarlig art, såsom en lindrig trafikförseelse. Misshandel av barn, som det är frågan om här, kan knappast ses som mindre allvarligt.

Huruvida uppgifterna som lämnats är sanna eller inte, spelar som huvudregel ingen större roll. Emellertid fritas gärningsmannen, under vissa omständigheter, när denne lämnat sanna uppgifter (eller hade skälig grund att hålla den för sann). Det gäller när uppgiftslämnaren varit skyldig att uttala sig eller när det var försvarligt att lämna uppgifterna (5 kap. 1 § 2 st.). En typsituation där någon har skyldighet att uttala dig är vid fullgörande av vittnesplikten. I ditt fall tycks ingen skyldighet funnits för uppgiftslämnaren att uttala sig.

I din situation finns inget som talar för att det var försvarligt att yppa sig kränkande om dig. En uppgift kan vara försvarlig om den har högt allmänintresse eller på annat sätt kan stödja sig på den demokratiska yttrandefriheten. En avvägning görs mellan ditt enskilda intresse mot kränkande yttranden och intresset av yttrandefrihet. Bedömningen av sanningshalten av uppgifterna är endast av relevans om uppgiftslämnaren varit skyldig att uttala sig eller om det varit försvarligt att lämna uppgifterna.

Förtal är ett uppsåtsbrott, vilket medför att uppgiftslämnaren måste haft uppsåt i förhållande till att lämna uppgift om annan och de omständigheter som föranledde att uppgiften ansågs ägnad att utsätta den utsatte för andras missaktning. De kränkande uppgifterna som du fått utstå är inte obetydliga och hade mamman för avsikt att framställa dig som brottslig samt har åtskilliga personer i omgivningen fått höra dessa uppgifter, skulle detta kunna handla om förtal.

Vänliga hälsningar,

Katarina AnderssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Ärekränkning, 5 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo