Uträkning av underhållsbidrag

2021-01-29 i Underhåll
FRÅGA
Hej, jag och min 4-åriga sons pappa har gemensam vårdnad. Min son är hos sin pappa varannan helg. Jag får 1100 kr överfört varje månad dvs halva barnbidraget som går direkt till sonens sparkonto vilket vi kommit överens om, även min halva av barnbidraget. Resten går till halva förskoleavgiften. Hur mycket utöver det bör jag få per månad i underhåll?
SVAR

Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!

Såsom jag uppfattat din fråga undrar du hur mycket du bör kunna uppbära i underhållsbidrag från din sons far när er son bor hos dig övervägande del av tiden. Jag kommer nedan att göra mitt bästa att utifrån denna tolkning av din fråga besvara den. Själva uträkningen är dock relativt komplicerad och krånglig. Jag kommer därav börja med att kort redogöra för, innan jag går in på hur man gör uträkningen i praktiken, vad jag anser du bör göra i denna aktuella situation för att komma vidare. Om du ändå är intresserad av hur man gör själva uträkningen kommer denna att finnas nedan.

Kort sammanfattning av min slutsats

Eftersom att jag inte har informationen som krävs för att räkna ut underhållsbidraget i detta enskilda fall kan jag tyvärr inte hjälpa dig med själva uträkningen. Jag rekommenderar dock starkt att du kontaktar en jurist eller tar hjälp av det fantastiska verktyg vilket framtagits av Försäkringskassan för att hjälpa sådana som er att lösa dessa situationer (Länk dit: https://www.forsakringskassan.se/privatpers/foralder/for_foraldrar_som_inte_lever_ihop/berakna-underhallsbidrag#!/). Den information som krävs är nämligen din och faderns inkomster samt eventuella boendekostnader. Nedan kommer jag att redogöra för hur beräkningen görs, om ni vill göra den själva eller är intresserade av hur den går till.

Du har rätt att få en viss mängd i underhållsbidrag av ditt barns far

Ett underhållsbidrag utges av den förälder som ett barn inte bor med för att denne förälder ska fullgöra sin underhållsskyldighet vilken stadgas i 7:1 FB. Detta följer av 7:2 st. 1 p. 2 FB, som stadgar att underhållsbidrag ska betalas ut när föräldrarna har gemensam vårdnad, men barnet endast varaktigt bor hos den ene föräldern. Detta bidrag betalas ut av ena föräldern till den andra föräldern direkt, och är anpassat efter omständigheterna i det enskilda fallet, t.ex. föräldrarnas inkomster och barns enskilda behov. Underhållsbidraget fastställs genom avtal mellan föräldrarna eller genom dom (FB 7:2 st. 2).

Uträkningen av underhållsbidraget

Underhållsbidraget är i det enskilda fallet dock relativt knepigt att räkna ut, då det inte i 7:1 FB har klargjorts någon tydlig metod för hur mycket som bör utgå i underhållsbidrag i det enskilda fallet. Det har härav vuxit fram en typ av schablonmetod som tjänar som vägledning i uträkningen av ett underhållsbidrag, vilken ser ut enl. följande:


Barnets behov x Bidragspliktig förälders överskott / Föräldrarnas sammanlagda överskott = Underhållsbidrag


Barnets behov

Barnets behov beräknas genom att ta en viss procentandel av det gällande prisbasbeloppet för det aktuella året. Hur hög procentandelen är varierar med hänsyn till barnets ålder (65 % av PBB för barn under 5 år, 80 % av PBB för barn under 12 år, 95% av PBB för barn under 18 år). Till barnets behov läggs barnomsorgskostnaden till och barnbidrag + ev. flerbarnstillägg dras av (se SFB 14 – 16 kap).


Det sammanlagda överskottet och den enskilda förälderns överskott

Den sammanlagda ekonomiska förmågan (överskottet) räknas ut genom att ta båda föräldrarnas överskott tillsammans. En förälders överskott räknas ut genom att ta dennes lön (Inkomst) - Skatt - egna levnadskostnader (120 % av PBB enl. 7:3 FB) - Skälig Boendekostnad för föräldern i fråga, vilket resulterar i överskottet för den föräldern.

Sammanfattning, vad gäller för dig?

Eftersom att jag inte har informationen som krävs för att räkna ut underhållsbidraget i detta enskilda fall kan jag tyvärr inte hjälpa dig med själva uträkningen. Jag rekommenderar dock starkt att du härmed kontaktar en jurist eller tar hjälp av det fantastiska verktyg vilket framtagits av Försäkringskassan för att hjälpa sådana som er att lösa dessa situationer (Länk dit: https://www.forsakringskassan.se/privatpers/foralder/for_foraldrar_som_inte_lever_ihop/berakna-underhallsbidrag#!/). Ifall att det är någonting mer ni undrar över eller behöver hjälp med är det bara att kontakta oss på Lawline.

Hoppas att det var ett någorlunda hjälpsamt svar!

Vilhelm Oxhammar
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1092)
2021-09-30 Kan en förälder kräva retroaktivt underhållsbidrag trots tidigare avtal?
2021-09-29 Hur kan jag komma i kontakt med Lawlines juristbyrå?
2021-09-26 Hur länge måste vi försörja vår son?
2021-09-08 Föräldrars underhållsskyldighet

Alla besvarade frågor (96466)