Utpressning och utpressningsförsök

FRÅGA
Vad räknas som utpressning/utpressningsförsök? Vart vänder jag mig för att ta reda på om jag har ett hållbart fall av detta? Vilken instans gör jag i så fall anmälan till?
SVAR

Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

Din fråga handlar om vad som utgör utpressning och utpressningsförsök. Vidare så undrar du också om hur du ska utreda om det är ett hållbart fall av dessa brott samt vart en anmälan av dessa brott görs.

Utpressning

Enligt Brottsbalken (BrB) är utpressning följande: Den som genom olaga tvång förmår någon till handling eller underlåtenhet som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den tvingade eller någon i vars ställe denne är döms, om inte brottet är att anse som rån eller grovt rån, för utpressning till fängelse i högst två år. Om brotten är ringa, döms för ringa utpressning till böter eller fängelse i högst sex månader. Detta som nu är skrivit i kursivstil är enligt 9 kap. 4 § BrB.

Jag vill också uppmärksamma dig om att utpressning är en av de brottstyper som måste begås med uppsåt, se 1 kap. 2 § BrB.

Rekvisiten är: olaga tvång samt "handling eller underlåtenhet som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den tvingade". Olaga tvång definieras som hot om eller faktiskt utsätta någon för brott, hota om att åtala någon eller t.ex. lämna menligt meddelande. Rekvisitet som jag satt inom citattecken, det andra och tredje rekvisitet, är att till följd av menliga meddelandet förmå dig att göra en förmögenhetsöverföring som innebär skada för dig och vinning för gärningsmannen.

Vad är försök till utpressning?

Ett fullbordat brott är när samtliga rekvisit är uppfyllda. Men, utpressning är även straffbelagt vid försöksstadiet. För att ge ett mer konkret svar på vad försök till utpressning kan vara så är det t.ex. om inte en förmögenhetsöverföring har gjorts till gärningsmannen eller att något annat rekvisit inte är uppfyllt. Se 9 kap. 11 § BrB och 23 kap. 1 § BrB.

Exempel på vad som utgör utpressning

Din fråga om hur du utreder om ditt fall är hållbart är svår att besvara, men jag kommer i mitt svar att ge dig några exempel på vad som har utgjort utpressning för att försöka bringa klarhet för dig. I RH 2004:70 dömdes en man till försök till utpressning för att ha burit en jacka med MC Bandidos på ryggen, detta eftersom symbolen ansågs i sig vara hot om brottslig gärning.

Till sist vill jag också nämna nånting om brottsutredningen. När ett brott har kommit till Polisens kännedom så inleds en förundersökning. Målet är att utreda vem som kan misstänkas för brottet och om det finns tillräckliga bevis för att väcka åtal.

Vart vänder jag mig för att göra en anmälan?

Om du misstänker att du blivit eller blir utsatt för utpressning vänder du dig till polisen för att göra en anmälan, detta kan du göra både direkt på en polisstation, på polisens hemsida eller på 114 14. Till sist vill jag också tillägga att du bör säkra bevis för den eventuella utpressning som du blivit utsatt för.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga och fått klarhet i vad som gäller. Du är alltid välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline om det skulle vara något du vill ha ytterligare förtydligat eller om andra juridiska frågeställningar.

Med vänliga hälsningar,

Oliver Svensson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB (416)
2021-01-17 Vilka konsekvenser får felaktig tidsrapportering på jobbet?
2021-01-16 Försök till bedrägeri
2021-01-15 Kan jag polisanmäla för bedrägeri?
2021-01-15 Stöld eller bedrägeri?

Alla besvarade frågor (88409)